GotQuestions.org türkmençe wersiýasyna hoş geldiňiz!


Injile degişli soraglara jogaplar

Gynansak-da häzirki wagtda biz türkmen dilinde iberilen soraglary kabul edip bilmeýäris. Eger iňlisçe ýazyp we okap bilýän bolsaňyz, soraglaryňyzy https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html sahypasyndan iberip bilersiňiz. Eger türkçe ýazyp we okap bilýän bolsaňyz, soraglaryňyzy https://www.gotquestions.org/Turkce/hakkindaki-sorularinizi-gonderin.html sahypasyndan iberip bilersiňiz. Eger rusça ýazyp we okap bilýän bolsaňyz, soraglaryňyzy https://www.gotquestions.org/Russian/Russian-ask-question.html sahypasyndan iberip bilersiňiz.

Gözle GotQuestions.org Türkmen

Aşakda Türkmen dilinde elýeterli sahypalar görkezilendir:
Hoş Habar

Ebedi Ýaşaýşa ýetdiňizmi?

Bagyşlandyňyzmy? Hudaý tarapyndan nähili bagyşlanmaly?

Isany şahsy Halasgäriňiz hökmünde kabul etmek nämäni aňladýar?

Halas bolmagyň meýilnamasy / ýoly näme?

Mesihi adam kimdir?

Hudaý bilen nädip gatnaşyk ýola goýup bilerin?

Günäkäriň dilegi nämedir?

Isa mesih jennete barýan ýeke-täk ýolmy?

Dört ruhy düzgün nämedir?

Ölemde jennete gitjekdigime nädip göz ýetirip bilerin?

Gaýtadan-doglan Mesihi näme diýmek?

Gutulyş eltýän rimlileriň ýoly näme?

Meniň üçin dogry din haýsy?

Ölümden soňra durmuş barmy?

Ynha men Isa iman etdim... indiki maslahat?
Örän wajyp soraglar

Isa Mesih kim?

Hudaý barmy? Hudaýyň barlygyna delil barmy?

Isa Hudaýmy? Isa özüne Hudaý diýdimi?

Hudaýa mahsus zatlar nämeler? Hudaý nähili barlyk?

Mesihilik nämedir we mesihiler nämä ynanýar?

Hudaý barlygy çynmy? Hudaý barlygyna nädip göz ýetirip bilerin?

Mukaddes Kitap hakykatdanam Hudaýyň sözümi?

Durmuşyň manysy näme?

Mesihiň Taňrylygy Mukaddes Kitaplaýynmy/Mukaddes Kitaba esaslananmy?

Mukaddes Ruh kimdir?

Mesihiler Köne ähte eýermegi hökmanymydyr?

Gutulyş diňe imandan ybaratmydyr ýa-da iman we hereketlerden?

Hudaýyň durmuşym hakdaky islegini nädip bilip bilerin?

Mesihi durmuşymda Günä etmekden nädip gaça durup bilerin?

Men näme üçin janyma kast etmäýin?
Ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Ölümden soňra näme bolýar?

Iman eden adam hemişeligine halas edilenmi?

Baky gorag Mukaddes Kitaba esaslananmy?

Öz janyňa kast etmegiň Mesihilikdäki ýagdaýy näme?

Mesihi baptizmiň (çümdürilmek) ähmiýeti näme?

Mukaddes kitap teslis (üçbirlik) Taňry barada näme diýýär?

Aýrylyşmak we gaýtadan durmuş gurmak barada Mukaddes Kitap näme diýýär?

Mesihi desýatina (ondan-bir ýa-da 1/10) barada Mukaddes Kitap näme diýýär?

Zenan pastorlar/wagyzçylar barada näme aýdyp bolar?

Nikadan ozal jynsy gatnaşyk etmek barada Mukaddes Kitap näme diýýär?

Arak/wino içmek babat-da Mukaddes Kitap näme diýýär?

Humar oýnamak günämi? Humar oýnamak barada mukaddes kitap näme diýýär?

Mukaddes kitap bedendäki sançma surat (tatu, nakolka, tatirowka) we beden çapgynlary barada näme diýýär?

Täze diller-de gürlemek peşgeşi nämedir?

Ölümi we direlişi arasyndaky 3 gije-gündiz-de Isa Mesih nirededi?

Mukaddes kitap dinozawrlar hakynda näme diýýär?

Mukaddes kitap etnikara durmuş gurmak barada näme diýýär?

Haýwanlar jennete gidýärmi? Haýwanlaryň ruhy barmy?

Kabylyň aýaly kimdi? Kabylyň aýaly öz uýasymydy?

Mukaddes Kitap gomoseksuallyk barada näme diýýär? Gomoseksuallyk günämi?

Masturbasiýa – Mukaddes Kitaba görä bu günämi?
Injile degişli soraglara jogaplar