settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิอไญยนิยม คืออะไร?

คำตอบ


ลัทธิอไญยนิยม คือ ทัศนะที่เชื่อว่ามนุษย์เราไม่อาจรู้หรือพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่ คำว่า “อไญย” หมายความว่า “โดยปราศจากความรู้” ทัศนะอไญยนิยม คือ ทัศนะที่มีเหตุผลต่อยอดขึ้นมาจากลัทธิอเทวนิยม (Atheism) ลัทธิอเทวนิยมไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า – พิสูจน์ไม่ได้ – แต่ลัทธิอไญยนิยมบอกว่าการทรงดำรงอยู่ของพระเจ้าพิสูจน์ไม่ได้ ดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ว่าพระเจ้าทรงมีอยู่หรือไม่ ตามความคิดนี้ ทัศนะคติของลัทธิอไญยนิยมถูกต้อง การทรงอยู่ของพระเจ้าพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเหตุผลแต่ด้วยการสังเกตุเท่านั้น

พระคัมภีร์บอกว่าเราต้องยอมรับโดยความเชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ ข้อพระคัมภีร์ฮีบรู 11:6 กล่าวว่า “แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์” พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ (ยอห์น 4:24) เราจึงมองไม่เห็นและสัมผัสพระองค์ไม่ได้ ในสัมผัสของเราพระเจ้าทรงสภาพที่ไม่ปรากฏ นอกจากจะทรงเลือกที่จะเปิดเผยพระองค์เองเท่านั้น (โรม 1:20) พระคัมภีร์บอกว่าการทรงสถิตของพระเจ้าปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในจักรวาล (สดุดี 19:1-4) สามารถสัมผัสได้โดยทางธรรมชาติ (โรม 1:18-22), และยืนยันได้ภายในใจของเรา (ปัญญาจารย์ 3:11)

ทัศนะของลัทธิอไญยนิยมคือการไม่ตัดสินใจว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริง มันเป็นการตัดสินใจที่จะ “ไม่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง” พวกเทวนิยม (Theists) เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง พวกอเทวนิยม (Atheists) ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง พวก อไญยนิยม (Agnosticism) เชื่อว่าเราไม่ควรมั่นใจหรือไม่มั่นใจว่าพระเจ้ามีจริง – เพราะเรารู้แน่ไม่ได้ทั้งสองอย่าง

เพื่อจะได้มีเรื่องมาถกกัน ให้เราโยนหลักฐานที่ชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ทิ้งไป แล้วเอาทัศนคติแบบเทวนิยม กับอเทวนิยมและอไญยนิยม มาพิจารณาอย่างเสมอภาคกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย หากไม่มีพระเจ้า ไม่ว่าผู้มีทัศนคติแบบเทวนิยม, อเทวนิยมหรืออไญยนิยมจะหยุดดำรงอยู่ต่อไปหลังความตาย แต่หากมีพระเจ้า ผู้มีทัศนคติแบบอเทวนิยมหรืออไญยนิยมจะต้องรายงานตัวต่อใครสักคนหนึ่งเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้ว จากมุมมองนี้ การมีความเชื่อแบบเทวนิยมจะดีกว่าการมีความเชื่อแบบอเทวนิยมหรืออไญยนิยมแน่นอน หากทัศนคติทั้งสองแบบหลังพิสูจน์ไม่ได้หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้ามีจริง มันจะไม่เป็นการฉลาดกว่าหรือที่เราจะเชื่อในเรื่องที่จะให้ผลนิรันดร์ ที่ดีกว่าในตอนจบ

มันเป็นเรื่องปกติที่เราจะสงสัย มีอะไรอีกมากมายในโลกนี้ที่เราไม่เข้าใจ มีคนสงสัยเสมอ ๆ ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่ เพราะเขาไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำและอนุญาตให้เกิดขึ้น แต่ ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีความจำกัด เราไม่ควรคาดหวังที่จะเข้าใจพระเจ้าผู้ทรงไม่มีความจำกัด หนังสือโรม 11:33-34 กล่าวว่า “โอ พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใด ข้อตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะหยั่งรู้ได้ และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้ เพราะว่า `ใครเล่ารู้พระทัยของพระเจ้า หรือใครเล่าเป็นที่ปรึกษาพระองค์” เราต้องเชื่อพระเจ้าและวางใจในพระองค์โดยความเชื่อ พระเจ้าทรงพร้อมและเต็มพระทัยที่จะเปิดเผยพระองค์อย่างอัศจรรย์ต่อผู้ที่วางใจในพระองค์ หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 4:29 กล่าวว่า “แต่ ณ ที่นั่นแหละท่านทั้งหลายจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ถ้าพวกท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจ พวกท่านจะพบพระองค์”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิอไญยนิยม คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries