settings icon
share icon
Xivutiso

Mukreste i yini?

Nhlamulo


Xihlamusela-marito xi nga ha hlamusela Mukreste a ri “munhu la vulaka leswaku u pfumela eka Yesu tanihi Kreste, kumbe eka vukhongeri lebyi dyondzisaka tidyondzo ta Yesu.” Niloko leswi swi ri masungulo lamanene, ku fana ni tinhlamuselo to tala ta swihlamasela-marito, nhlamuselo leyi a yi hundziseli hi ku helela ntiyiso lowu Bibele yi wu vulaka hi ku va Mukreste. Rito “Mukreste” ri tirhisiwa kanharhu eka Testamente Leyintshwa (Mintirho 11:26; 26:28; 1 Petro 4:16). Valandzeri va Yesu Kreste va sungule ku vuriwa “Vakreste” eAntiyokiya (Mintirho 11:26) hikuva a va fana na Kreste hi mahanyelo ya vona, ni mintirho ni leswi a va swi dyondzisa. Kahle-kahle rito “Mukreste” ri vula “ku va xirho xa ntlawa wa Kreste” kumbe “mulandzeri wa Kreste.”

Khombo ra kona, rito “Mukreste” ri sungule ku lahlekeriwa hi ntikelo wa rona naswona se ri tala ku tirhiseriwa ku vula munhu la fambaka kereke kumbe loyi a nga ni mahanyelo lama xiximekaka hambiloko a nga ri mulandzeri wa ntiyiso wa Yesu Kreste. Vanhu vo tala lava nga pfumeriki naswona va nga tshembeliki eka Yesu Kreste va tivula Vakreste hikwalaho ka leswi va yaka ekerekeni kumbe va tshamaka etikweni ra “Majagana.” Kambe ku ya ekerekeni, ku pfuna swisiwana, kumbe ku va munhu lonene a swi ku endli u va Mukreste. Tanihileswi ku ya egarajini ya petirolo swi nga ku hundzuliki movha, ni ku ya ekerekeni a swi ku endli u va Mukreste. Ku va xirho xa kereke, u nga xwi eswikhongelweni, ni ku nyikela ekerekeni a swi ku endli u va Mukreste.

Bibele yi dyondzisa leswaku mintirho leyinene leyi hi yi endlaka a yi nge hi endli hi amukeleka eka Xikwembu. Tito 3:5 yi ri, “Xi hi ponisile, ku nga ri hikwalaho ka swilo swo lulama leswi hi swi endleke, kambe hi tintswalo ta xona. Xi hi ponisile hi ku hi hlantswa loku hi tisaka evuton’wini ni ku hi endla lavantshwa hi moya lowo kwetsima.” Xisweswo, Mukreste i munhu loyi se a tswariweke nakambe hi Xikwembu (Yohane 3:3; Yohane 3:7; 1 Petro 1:23) naswona a pfumelaka ni ku tshembela eka Yesu Kreste. Vaefesa 2:8 yi hi byela leswaku “hi musa…mi ponisiwile hi ripfumelo—leswi a swi vangiwanga hi n’wina, i nyiko ya Xikwembu.”

Mukreste wa ntiyiso i munhu loyi a pfumelaka ni ku tshembela eka Yesu Kreste, ni le ka rifu ra Yena exihambanweni leri nga hakelo ya swidyoho ni ku pfumela leswaku u pfuxiwile eku feni hi siku ra vunharhu. Yohane 1:12 ya hi byela, “Hambiswiritano, hinkwavo lava n’wi amukeleke, u va nyike mfanelo ya ku va vana va Xikwembu, hikuva va kombise ripfumelo evitweni ra yena.” Mukreste wa ntiyiso u vonaka hi ku rhandza van’wana ni ku yingisa Rito ra Xikwembu (1 Yohane 2:4, 10). Kunene Mukreste wa ntiyiso i n’wana wa Xikwembu, i xirho xa ndyangu wa ntiyiso wa Xikwembu, naswona hi loyi a nyikiweke vutomi lebyintshwa hi Yesu Kreste.

Xana se u xi endlile xiboho xo amukela Kreste hikwalaho ka leswi se u swi hlayeke laha? Loko swi ri tano, tshikelela batheni la hansi leyi nge "Se ndzi amukele Kreste namuntlha."

EnglishTlhelela eka tluka nkulu ra Xitsonga

Mukreste i yini?
© Copyright Got Questions Ministries