settings icon
share icon
คำถาม

การเป็นผู้หญิงของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร ?

คำตอบ


ผู้หญิงของพระเจ้าเป็นบุตรสาวของพระเจ้านั่นคือความสำคัญที่สุดลำดับแรก การมาเป็นลูกของพระเจ้าเกิดขึ้นผ่านความสัมพันธ์แห่งการช่วยให้รอดกับพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 1:12, 3:16–18, 36) เมื่อเราวางใจในความรอดของเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ เราก็ได้กลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่เรา ผู้ซึ่งทำงานในเราและเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น (ยอห์น 14:15–17, 1 ยอห์น 4:13, 2 โครินธ์ 3:18) โดยพื้นฐานที่สุดนั้นผู้หญิงของพระเจ้าคือผู้หญิงที่ได้รับการช่วยให้รอดโดยพระเยซูคริสต์และเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่องานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเธอ แล้วสิ่งนี้มีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ

ผู้หญิงของพระเจ้าจะใช้เวลาในการที่รู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านทางการอ่านพระวจนะของพระองค์ การสนทนากับพระองค์ การอธิษฐาน การสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ และการรับฟังคำสอน เธอรู้ดีว่า "พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรม" (2 ทิโมธี 3:16–17) ดังนั้นเธอแสวงหาที่จะรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าอย่างไร เธอก็ "เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรับรอง เป็นคนงานที่ไม่ต้องอับอาย และใช้ถ้อยคำแห่งความจริงอย่างถูกต้อง" (2 ทิโมธี 2:5) เธอยังฟังคำเตือนของยากอบด้วยคือ "อย่าเพียงแต่ฟังพวจนะซึ่งเป็นการหลอกตัวเอง แต่จงปฏิบัติตามพระวจนะนั้น" (ยากอบ 1:22)

ส่วนหนึ่งของการทำสิ่งที่พระวจนะกล่าวคือการมีชีวิตด้วยการอธิษฐานอย่างกระตือรือร้น เปาโลแนะนำเราว่า “อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:6–7) ในทำนองเดียวกันพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:16–18 กล่าวว่า "จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์" ผู้หญิงของพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจขอบพระคุณและทิ้งความกังวลของเธอไว้กับพระเจ้า (1เปโตร 5:7) เธอวางใจในความสามารถของพระเจ้าและความรักของพระองค์แล้วเธอจึงนำการนมัสการและความกังวลของเธอมาสู่บัลลังก์ของพระองค์ (ฮีบรู 4:14–16)

ผู้หญิงของพระเจ้าเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าที่ให้รักผู้อื่นอย่างมาก คำพูดของเธอเป็นสิ่งที่จรรโลงใจและให้กำลังใจแก่ผู้อื่น ไม่ใส่ร้ายหรือเต็มไปด้วยการนินทาหรือเจตนาร้าย (เอเฟซัส 4:29, 1 เปโตร 2:1–3) เธอเป็นคนใจดี มีเมตตาและให้อภัย (เอเฟซัส 4:32) เธอช่วยแบกรับภาระของผู้เชื่อคนอื่นๆ (กาลาเทีย 6:2, โรม 12:15) เมื่อเธอมีโอกาสเธอก็พยายามทำดีต่อทุกคนโดยเฉพาะคนในครอบครัวของพระเจ้าด้วย (กาลาเทีย 6:10) เธอไม่ได้หยิ่ง แต่ดำเนินชีวิตด้วยวิญญาณแห่งความถ่อมตัว (โรม 12:10,16, ฟิลิปปี 2:5–11) เธอไม่บ่นหรือโต้แย้งหรือทำให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็น แต่พยายามอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความปรองดอง (โรม 12:16,18, ฟิลิปปี 2:14)

ผู้หญิงของพระเจ้าทำตามคำสอนของเปโตรที่ว่า "ในใจของพวกท่านจงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมพร้อมเสมอ ที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่าน แต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือ จงมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์ เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้าย คนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของพวกท่านในพระคริสต์จะต้องอับอาย” (1 เปโตร 3:15–16) เธอพยายาม "เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิต จงรักษาความประพฤติอันดีของพวกท่านไว้ในหมู่คนต่างชาติ เพื่อว่าเมื่อพวกเขาใส่ร้ายพวกท่านว่าประพฤติชั่ว พวกเขาจะได้เห็นคุณความดีของพวกท่านและจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมาเยือน" ( 1 เปโตร 2:11–12)

ผู้หญิงของพระเจ้าทำงานที่พระเจ้ามอบให้กับเธออย่างกระตือรือร้น (โรม 12:11) ถ้าเธอเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าเธอจะใช้ชีวิตเป็นตัวอย่างแก่ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า (ทิตัส 2:3–5) เธอใช้เวลากับผู้เชื่อคนอื่นๆ ให้กำลังใจพวกเขาและได้รับกำลังใจจากพวกเขา (ฮีบรู 10:24–25) เธอเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน นั่นหมายความว่าเธอให้ความสำคัญกับผู้อื่นเป็นอันดับแรกซึ่งคริสเตียนทุกคนได้รับการทรงเรียกให้ทำเช่นนั้น (เอเฟซัส 5:21) เธอปฏิบัติตามคำสั่งของเปโตรที่ให้ "ยอมเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจ...เพราะพระเจ้าทรงประสงค์จะให้พวกท่านระงับความโง่ของคนโฉดเขลาด้วยการทำดี จงดำเนินชีวิตอย่างคนมีเสรี แต่อย่าใช้เสรีภาพนั้นเป็นข้ออ้างเพื่อทำความชั่ว แต่จงดำเนินชีวิตอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า จงให้เกียรติทุกคน จงรักพวกพี่น้อง จงยำเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิ" (1 เปโตร 2:13–17) เธอรู้ว่าเธอมีค่าอย่างมากในพระคริสต์ (กาลาเทีย 3:28) และเลือกที่จะเลียนแบบพระองค์โดยวางความปรารถนาของตนเองลง ถ้าเธอแต่งงานแล้ว เธอจะยอมให้สามีเป็นผู้นำครอบครัว (เอเฟซัส 5:21–33,1 เปโตร 3:1–2) เธอให้เกียรติพ่อแม่ของเธอ (เอเฟซัส 6:1–3) และถ้าเธอมีลูก เธอก็จะดูแลพวกเขา (ทิตัส 2:3–5,1 ทิโมธี 5:14) เธอจัดการบ้านของเธออย่างดีและตามหลักการของพระเจ้า (ทิตัส 2:3–5,สุภาษิต 14:1,31)

ผู้หญิงที่มีความงามของพระเจ้าคือ "บุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า" (1 เปโตร 3:3–4) ท้ายที่สุดผู้หญิงของพระเจ้าคือผู้ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าซึ่งได้รับการช่วยให้รอดโดยพระคุณของพระองค์ผ่านทางความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8–10) และเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเมื่อเธอแสวงหาที่จะรู้จักพระองค์และเชื่อฟังพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การเป็นผู้หญิงของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries