settings icon
share icon
คำถาม

ถ้าการแต่งงานเป็นเรื่องยากลำบาก ทำไมฉันต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วย?

คำตอบ


“จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง…” (ฮีบรู 13:4) การแต่งงานตามพระคัมภีร์ซึ่งประกอบด้วยชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนในความรักและในพันธสัญญาตลอดชีวิตเป็นสถาบันที่มีเกียรติและอยู่ในทางของพระเจ้า ความนิยมชั่วขณะมาแล้วก็ไปและโลกก็มีอคติ แต่แผนการของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานยังคงเป็นโครงสร้างที่สำคัญของสังคม

น่าเสียดายที่บางคนสูญเสียความเชื่อในการแต่งงานในฐานะสถาบัน บางคนแม้กระทั่งคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนก็ดูหมิ่นการแต่งงานว่าเป็น “เกมของคนโง่” ซึ่งแน่นอนว่าต้องจบลงด้วยความเสียใจ บางคนมีมุมมองที่ไม่สนใจและมองว่าการให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตนั้นเป็นเรื่องเหลวไหล เนื่องจากอีกฝ่ายกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปคือเราไม่รู้ว่าคู่แต่งงานของเราจะเป็นอย่างไรในอีกยี่สิบหรือแม้กระทั่งในอีกห้าปีข้างหน้า เขาหรือเธออาจเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นเราต้องยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่เราได้ให้ไว้ในช่วงวัยหนุ่มสาวของเราหรือไม่

หากการแต่งงานมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวของชายหรือหญิง เมื่อนั้นและเมื่อนั้นเท่านั้น การอธิบายถึงชีวิตการแต่งงานที่บริสุทธิ์ว่า “โง่เขลา” ก็อาจสมเหตุสมผล แต่การแต่งงานที่อยู่ในทางของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตัว คำปฏิญาณของการแต่งงานนั้นไม่ใช่คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตสำหรับการเป็นที่รัก มันเป็นคำสัญญาที่จะให้ความรัก การแต่งงานคือการให้คำมั่นสัญญาที่จะมอบความรักให้กับชีวิต มันเป็นความตั้งใจแน่วแน่ที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์ของอีกคนหนึ่ง คอยอยู่เคียงข้างและอยู่ข้างหลังคนที่เรารัก ที่จะให้ ให้แล้วก็ให้ จนถึงขั้นให้ชีวิตของตัวเอง (เอเฟซัส 5:25)

โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ไม่ได้คิดค้นการแต่งงานขึ้นมา พระเจ้าทรงเป็นผู้ทำ เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง ทรงให้พวกเขาอยู่ในสวนเอเดนและทรงนำพวกเขามารวมกันในการแต่งงาน พระองค์ทรงมีพระประสงค์ในพระทัย พระประสงค์พื้นฐานที่สุดก็คือว่าการแต่งงานจะเพิ่มพูนจำนวนคนซึ่งมีพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้มากขึ้นและสะท้อนพระฉายาของพระองค์ (ปฐมกาล 1:26–28, 2:22–24) การสืบพันธุ์ของมนุษย์เป็นคำสั่งแรกที่พระเจ้าระบุไว้สำหรับการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของอาดัมและเอวา การแต่งงานซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกและสำคัญที่สุดของพระเจ้านั้นได้รับการออกแบบให้เป็นรากฐานสำหรับหน่วยของครอบครัว

นอกจากนี้เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของพระเจ้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน มนุษยชาติจึงได้รับการสร้างขึ้นมาด้วยสองเพศคือ “ชายและหญิง” (ปฐมกาล 1:27) ภาพสะท้อนที่สมบูรณ์ของพระลักษณะของพระเจ้าในมนุษยชาตินั้นต้องการทั้งสองเพศคือชายและหญิง การแต่งงานเป็นวิธีที่ทั้งสองเพศมีจะความเกี่ยวข้องกันมากที่สุด เมื่อชายและหญิงรวมกันเป็นหนึ่งในการแต่งงาน พวกเขาก็ได้ร่วมกันสะท้อนภาพของพระคริสต์และคริสตจักร (เอเฟซัส 5:22–32) การแต่งงานเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ความสุขแสนหวานชื่น ความเป็นเพื่อน หรือการมีเพศสัมพันธ์

ผู้เชื่อพบความสุขที่แท้จริงในการเป็นสามีภรรยากันเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ชี้นำทางพวกเขา ใช่ ช่วงฮันนีมูนจะสิ้นสุดลง ใช่ คู่สมรสทั้งสองค่อนข้างจะแตกต่างไปจากสิ่งที่พวกเขาแสดงให้กันและกันเห็นในตอนที่จีบกัน ใช่ ไม่ช้าก็เร็วทั้งสามีและภรรยาจะผิดหวังในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับกันและกัน ใช่ ผู้คนเปลี่ยนไป และไม่ใช่เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอไป แต่พระเจ้ามีความคิดที่ดีเมื่อพระองค์ทรงสร้างการแต่งงานขึ้นมาคือเป็นสิ่งที่ “ดีมาก” ตามปฐมกาล 1:31 อีกทั้งพระเจ้ายังใช้การแต่งงานเป็นคำอุปมาสำหรับความสัมพันธ์ของพระองค์กับผู้คนของพระองค์ด้วย (โฮเชยา 2:19–20)

การแต่งงานจะเปิดเผยความอ่อนแอในแต่ละคน การทดลองและความท้าทายจะมาถึง ความเข้มแข็งของคำสัญญาจะถูกทดสอบ แต่เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ (2 โครินธ์ 5:7) การแต่งงานเป็นสถาบันของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติ ถ้าหากพระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมาแล้ว หากพระองค์ทรงออกแบบให้สำเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์และหากพระองค์ทรงอยู่ในนั้นสิ่งนี้ก็ถือว่าดี เราไม่ควรละทิ้งแนวคิดเรื่องการแต่งงานเพียงเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รับในสิ่งที่พวกเขาคิดไว้ ท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ผู้รับของโลกนี้ที่พบกับความสมหวัง แต่เป็นผู้ให้ (กิจการ 20:35) บรรดาผู้ที่เลียนแบบการถวายตัวอย่างเสียสละของพระคริสต์โดยพระคุณของพระเจ้าจะพบว่าการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องที่ดี มันจะต้องจ่ายราคาให้กับบางอย่างคืออันที่จริงแล้วมันจะต้องจ่ายราคาให้กับทุกอย่าง แต่ในการให้เวลาและความพยายามของตัวเราเองนั้นทำให้เราพบกับความหมายสูงสุดของชีวิตในพระคริสต์

ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้เชื่อทุกคนต้องแต่งงาน พระเจ้ารู้ว่าเป็นการดีกว่าสำหรับบางคนที่จะไม่แต่งงานและบางสถานการณ์ทำให้การแต่งงานไม่เป็นที่พึงปรารถนา ดูพระธรรม 1 โครินธ์ 7 คนโสดให้ความรักแบบเสียสละได้ในวิธีอื่นๆ และยังคงสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้า การแต่งงานไม่ใช่สำหรับทุกคน แต่การแต่งงานเองเป็นสถาบันของพระเจ้าที่ควรได้รับการยกย่อง

การแต่งงานไม่ควรมีความทุกข์ยากและจะไม่เป็นเช่นนั้นหากเราเข้าใจว่าพระเจ้าประสงค์ให้การแต่งงานเป็นอย่างไรและปฏิบัติตามคำแนะนำของพระองค์ การแต่งงานที่อยู่ในทางของพระเจ้าตามพระคัมภีร์ทำให้คนสองคนมีโอกาสตลอดชีวิตที่จะอวยพรแก่กันและกันรวมถึงครอบครัวในพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงอวยพรงานแต่งงานของเพื่อนพระองค์ที่เมืองคานาด้วยการสนับสนุนอย่างปีติยินดี (ยอห์น 2:1–5) และพระองค์ยังทรงอวยพรการแต่งงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันนี้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ถ้าการแต่งงานเป็นเรื่องยากลำบาก ทำไมฉันต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries