settings icon
share icon
คำถาม

ใครสามารถรอดได้ ใคร ๆ ก็สามารถรอดได้หรือ?

คำตอบ


พระเยซูทรงสอนอย่างชัดเจนในยอห์น 3:16 ว่าพระองค์จะทรงช่วยทุกคนที่เชื่อในพระองค์ให้รอดได้ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” นี้ "ใครก็ตาม" รวมถึงคุณและทุกคนที่อื่น ๆ ในโลก

พระคัมภีร์บอกว่าถ้ารอดอยู่บนพื้นฐานของความพยายามของเราเองไม่มีคนให้รอดได้ “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อจากพระสิริของพระเจ้า” (Romansโรม 3:23) เพลงสดุดี 143:2 “ขออย่าทรงตัดสินผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะไม่มีคนเป็นคนใดที่ชอบธรรม ต่อพระพักตร์พระองค์” โรม 3:10 “ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย”

เราไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ แต่เราจะรอดได้เมื่อพวกเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ เอเฟซัส 2:8–9 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” เรารอดได้โดยพระคุณของพระเจ้า และโดยความหมายพระคุณไม่สามารถซื้อหาได้ที่ไหน เราไม่สมควรได้รับความรอด เรารับความรอดได้โดยความเชื่ออย่างเดียว

พระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอที่จะชำระบาปทั้งหมด โรม 5:20 “เมื่อมีธรรมบัญญัติ ก็ทำให้มีการละเมิดธรรมบัญญัติปรากฏมากขึ้น แต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้น ที่นั้นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น” พระคัมภีร์เต็มไปด้วยตัวอย่างของคนที่ได้รับความรอดจากความบาปที่เขาได้ทำมาแต่ก่อน

อัครทูตเปาโลเขียนถึงคริสเตียนผู้ที่ก่อนหน้านี้ได้เคยอยู่ในสภาพบาปหลายรูปแบบ มีทั้งการล่วงประเวณี การบูชารูปเคารพ การคบชู้รัก การรักร่วมเพศ การลักทรัพย์ ความโลภและความขี้เหล้าเมายา แต่เปาโลบอกพวกเขาว่า “ท่านไม่รู้หรือว่า คนอธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า อย่าหลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือรูปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา โสเภณีชาย ชายรักร่วมเพศ

คนขโมย คนโลภ คนขี้เมา คนปากร้าย คนฉ้อโกง จะไม่ได้รับส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอย่างนั้น แต่ท่านได้รับการชำระแล้วได้รับการทำให้บริสุทธิ์แล้ว ได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า และพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา” (1โครินธ์ 6:9–11)

อัครทูตเปาโลเองได้เคยข่มเหงพวกคริสเตียนให้ความเห็นชอบในการสังหารสเทเฟน “และการจับกุมพวกคริสเตียนไปขังคุก การที่เขาฆ่าสเทเฟนเสียนั้น เซาโลก็เห็นชอบด้วย คราวนั้นเกิดการข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็ม และศิษย์ทั้งปวงนอกจากพวกอัครทูตได้กระจัดกระจายไปทั่วแว่นแคว้นยูเดียกับสะมาเรีย ผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าก็ฝังศพสเทเฟนไว้ แล้วคร่ำครวญอาลัยถึงท่านอย่างยิ่ง ฝ่ายเซาโลพยายามทำลายคริสตจักร โดยเข้าไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจำไว้ในคุก” (กิจการ 8:1-3) หลังจากนั้นเขาจะเขียน “ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหลู่พระเกียรติ ข่มเหง และทำการหมิ่นประมาทพระองค์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณา เพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทำอย่างนั้น ก็ได้กระทำไปด้วยความเชื่ออย่างโฉดเขลา และพระคุณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้น มีมากเหลือล้นสำหรับข้าพเจ้า พร้อมด้วยความเชื่อ และความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ คำนี้เป็นคำจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้ คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลก เพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอก” (1ทิโมธี 1:13–15)

พระเจ้ามักทรงเลือกรอดผู้ที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะรับใช้พระประสงค์ของพระองค์ให้ได้รับความรอด พระเจ้าทรงรอดโจรบนกางเขนให้รอดได้แค่ไม่กี่นาทีก่อนตาย “แล้วคนนั้นจึงทูลว่า ‘พระเยซูเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์’ ฝ่าย พระเยซูทรงตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า บอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับข้าพเจ้า ในเมืองบรมสุขเกษม” (ลูกา 23:42–43) พระเจ้าทรงช่วยเปาโลผู้ที่ข่มเหงคริสตจักร พระเจ้าทรงช่วยเปโตรชาวประมงที่เคยปฏิเสธพระองค์สามครั้ง พระเจ้าทรงช่วยทหารโรมันและครอบครัวของเขาให้รอดได้ (กิจการ 10) พระเจ้าทรงช่วยทาสที่หลบหนีให้รอด (โอเนสิมัสในพระธรรมฟีเลโมน) และคนอื่นอีกมากมาย ไม่มีใครที่เกินพระปรีชาสามารถของพระเจ้าที่ทรงช่วยให้รอดได้

อิสยาห์ 50:2 “ทำไมนะ เมื่อข้าพระองค์ มาจึงไม่มีใครเลย เมื่อข้าพระองค์ ร้องเรียกจึงไม่มีใครตอบ มือของข้าพระองค์ สั้น ไถ่ไม่ได้หรือ และข้าพระองค์ ไม่มีกำลังที่จะช่วยกู้หรือ ดูเถิด ข้าพระองค์ ให้น้ำทะเลแห้งด้วยการขนาบของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ กระทำให้แม่น้ำเป็นถิ่นทุรกันดาร ปลาของแม่น้ำนั้นก็เหม็นเพราะขาดน้ำ และตายเพราะกระหาย” เราต้องตอบสนองด้วยความเชื่อและรับชีวิตนิรันดร์เป็นของขวัญฟรีจากพระองค์

ใครจะรอดได้ สิ่งหนึ่งที่แน่นอน – คุณสามารถทำได้ ถ้าคุณได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ! หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่ คุณสามารถตอบสนองได้ในขณะนี้ด้วยการอธิษฐานแบบนี้คือ:

"ข้าแต่พระเจ้า ฉันตระหนักว่าฉันเป็นคนบาปและไม่สามารถเข้าถึงสวรรค์โดยการกระทำดีของตัวเอง ตอนนี้ฉันขอวางความเชื่อลงที่พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของฉันและทรงฟื้นคืนพระชนม์ เพื่อทรงช่วยให้ฉันมีชีวิตนิรันดร์ กรุณายกโทษให้ฉันเพราะความบาปของฉันและช่วยฉันที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการยอมรับฉันและประทานชีวิตนิรันดร์แก่ฉัน

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. กรุณาคลิกปุ่ม “ฉันได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้”

English



กลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครสามารถรอดได้ ใคร ๆ ก็สามารถรอดได้หรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries