settings icon
share icon
คำถาม

สวรรค์อยู่ที่ไหน สถานที่ตั้งของสวรรค์คือที่ไหน?

คำตอบ


สวรรค์เป็นสถานที่จริงอย่างแน่นอน พระคัมภีร์กล่าวถึงการมีอยู่ของสวรรค์และสามารถเข้าไปที่สวรรค์ด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่ไม่มีข้อใดที่บอกให้เรารู้ถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ คำตอบสั้นๆ ของคำถามนี้คือ "สวรรค์คือที่ๆ พระเจ้าอยู่" สถานที่ซึ่งกล่าวถึงในคำถามนี้เรียกว่า "สวรรค์ที่สาม" และ "เมืองบรมสุขเกษม" ใน 2 โครินธ์ 12:1 — 4 ที่เปาโลกเล่าว่าคนที่มีชีวิตอยู่ถูก "รับไป" สวรรค์และไม่สามารถจะบรรยายได้ถึงคำว่า "รับไป" ที่แปลจากภาษากรีกได้ใช้ใน 1 เธสะโลนิกา 4:17 เช่นเดียวกันในการอธิบายการรับขึ้นไป ที่ซึ่งผู้เชื่อจะถูกรับขึ้นไปอยู่กับพระเจ้า

ในข้ออื่นๆ มากมายที่แสดงให้เห็นว่าสวรรค์อยู่ "เหนือ" โลก ที่หอบาเบลพระเจ้ากล่าวว่า "มาเถิดเราจงลงไป" (ปฐมกาล 11:7) สวรรค์ได้รับการบรรยายว่า "สูงเหนือแผ่นดิน" สดุดี 103:11 และในสถานที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า "มองลงมา" สดุดี 14:2 พระเยซูกำลังบรรยายถึงสวรรค์ในขณะที่ต้อง "เสด็จขึ้นสู่สวรรค์" และ "เสด็จลงมาจากสวรรค์" ในในยอห์น 3:13 (ESV) ในกิจการ 1:9 — 11 ได้อธิบายว่าพระเยซูที่ถูกรับ "ขึ้น" ไปที่สวรรค์และพระเจ้าพายอห์นไปสวรรค์ ในวิวรณ์ 4:1 พระองค์กล่าวว่า "จงขึ้นมาบนนี้เถิด" บทเหล่านี้ได้นำไปยังข้อสรุปที่กล่าวว่า สวรรค์อยู่เหนือโลก น่านฟ้าและเหนือดวงดาว

อย่างไรก็ตาม ในเมื่อพระเจ้าเป็นพระวิญญาณ "สวรรค์" ไม่สามารถแสดงว่าเป็นสถานที่ๆ ห่างไกลจากเรา ซึ่งพระเจ้าอยู่อาศัย มีความคิดว่าเทพเจ้ากรีกได้ใช้เวลาส่วนมากในที่ๆ ห่างไกลจากโลก เป็นเหมือนกับสวรรค์เปรียบเทียบกับบาฮามาส แต่พระเจ้าของพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระองค์อยู่ใกล้เราเสมอ เมื่อเราเรียกหาพระองค์ (ยากอบ 4:8) และเราได้รับกำลังใจที่จะ "เข้าไปใกล้" พระองค์ (ฮีบรู 10:1, 22) เราเชื่อว่า "สวรรค์" ที่ ๆ ธรรมิกชนและทูตสวรรค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง เพราะว่าธรรมิกชนและทูตสวรรค์มีอยู่ในห้วงอากาศและเวลา แต่เมื่อพระผู้สร้างได้บอกว่าอยู่ "ในสวรรค์" เป็นความคิดที่ว่าพระองค์อยู่คนละระนาบกับเรา แทนที่จะเป็นคนละที่กัน

พระเจ้าในสวรรค์อยู่ใกล้ลูกของพระองค์เสมอ ในโลกนี้เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์แสดงให้เห็นตลอดทั้งเล่ม พนะคัมภีร์พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงสวรรค์โดยไม่พิจารณาความถี่ ยิ่งกว่านั้น แม้กระทั่งความบ่อย คำอธิบายถึงที่ตั้งก็ขาดไป อาจจะเป็นไปได้ที่พระเจ้าตั้งใจที่จะซ่อนสถานที่ตั้งของสวรรค์ให้เป็นที่ลึกลับซับซ้อน เพื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่จะมุ่งเน้นไปยังพระเจ้าของสวรรค์มากกว่าคำบรรยายหรือสถานที่ตั้งที่พระองค์อาศัยอยู่ เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่จะรู้ว่า "ทำไม" และ "ใคร" มากกว่า "ที่ไหน" ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มุ่งเน้นไปที่จุดประสงค์ของสวรรค์และใครอยู่ที่นั่น แทนที่จะบอกเราโดยตรงว่าสวรรค์เป็นอย่างไรหรืออยู่ที่ไหน นรกเป็นสถานที่แห่งการแยกจากและการลงโทษ (มัทธิว 8:12, 22:13) สวรรค์ในทางกลับกันเป็นสถานที่แห่งการสามัคคีธรรมและความชื่นชมยินดีชั่วนิรันดร์ และที่สำคัญมากกกว่านั้นคือ การนมัสการรอบๆ บัลลังก์ของพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สวรรค์อยู่ที่ไหน สถานที่ตั้งของสวรรค์คือที่ไหน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries