settings icon
share icon
คำถาม

เมื่อไรจะมีการฟื้นขึ้นมาจากความตาย?

คำตอบ


พระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนว่า การฟื้นขึ้นมาจากความตายเป็นเรื่องจริงและไม่ได้มีเพียงแค่ชีวิตนี้ ในขณะที่ความตายเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิต แต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเป็นอยู่ของมนุษย์ หลายๆ คนเข้าใจผิด โดยเชื่อว่ามีการฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งเดียวในช่วงสุดท้ายของยุค แต่พระคัมภีร์สอนว่าจะไม่ได้มีเพียงแค่การฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งเดียว แต่จะมีลำดับของการฟื้นขึ้นมาจากความตาย บางคนไปยังชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ บางคนไปยังการแช่งสาปชั่วนิรันดร์ (ดาเนียล 12:2; ยอห์น 5:28-29)

การฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่คือ การฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ ได้มีการบันทึกไว้ในข่าวประเสริฐสี่แห่งแต่ละบท (มัทธิว 28; มาระโก 16; ลูกา 24; ยอห์น 20) มีการอ้างถึงหลายๆ ครั้งในพระธรรมกิจการ (กิจการ 1:22; 2:31; 4:2, 33; 26:23) และกล่าวถึงซ้ำๆ ในจดหมายถึงคริสตจักรต่างๆ (โรม 1:4; ฟิลิปปี 3:10; 1 เปโตร 1:3) หลายๆ บทเขียนขึ้นมาจากความสำคัญของการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์ ใน 1 โครินธ์ 15:12 — 34 ซึ่งบันทึกว่ามากกว่าห้าพันคนที่ได้เห็นพระองค์ในครั้งเดียวในการปรากฏตัวของพระองค์ครั้งหนึ่ง ภายหลังการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ การที่พระคริสต์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายเป็น "ผลแรก" หรือการการันตีต่อคริสเตียนทุกคนว่า เขาจะฟื้นขึ้นมาจากความตายเช่นเดียวกัน การฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์ เป็นหลักฐานในความแน่นอนของคริสเตียนว่า ทุกคนที่ตายไปแล้ววันหนึ่งจะฟื้นขึ้นมาจากความตาย เพื่อเผชิญหน้ากับการพิพากษาที่เป็นธรรมโดยพระเยซูคริสต์ (กิจการ 17:30-31) การฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อไปยังชีวิตนิรันดร์ได้มีการอธิบายว่าเป็น "การฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งแรก" (วิวรณ์ 20:5-6) การฟื้นขึ้นมาจากความตายสำหรับการพิพากษาและความทนทุกข์ทรมานได้มีการอธิบายว่าเป็น "การฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งที่สอง" (วิวรณ์ 20:6, 13-15)

การฟื้นขึ้นมาจากความตายอันยิ่งใหญ่ครั้งแรกของคริสตจักรเป็นในช่วงเวลาของการรับขึ้นสวรรค์ ทุกคนที่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ในยุคของคริสตจักรและได้ตายไปก่อนที่พระเยซูคริสต์กลับมาจะฟื้นขึ้นมาจากความตายในตอนที่มีการรับขึ้นสวรรค์ ยุคของคริสตจักรเริ่มต้นในวันเพนเธคอสและจะจบลงเมื่อพระคริสต์กลับมารับผู้เชื่อกลับไปสวรรค์กับพระองค์ (ยอห์น 14:1-3; 1 เธสะโลนิกา 4:16-17) อัครทูตเปาโลอธิบายว่า ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนที่จะตาย แต่ทุกคนจะเปลี่ยนไป เช่นได้รับร่ายกายหลังจากฟื้นขึ้นจากความตาย (1 โครินธ์ 15:50-58) บางคนที่ไม่ต้องตาย คริสเตียนที่มีชีวิตอยู่และที่ตายไปแล้วจะถูกรับขึ้นไปพบองค์พระผู้เป็นเจ้าในอากาศและอยู่กับพระองค์ตลอดไป

การฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคริสเตียนกลับมาที่โลก (การเสด็จกลับมาครั้งที่สอง) ในตอนสุดท้ายของช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์ หลังจากการรับขึ้นสวรรค์ การทนทุกข์ทรมานคือเหตุการณ์ต่อไปหลังจากที่ยุคของคริสตจักรในการจัดลำดับเหตุการณ์ของพระเจ้า สิ่งนี้จะเป็นเวลาแห่งการพิพากษาที่เลวร้ายต่อโลก มีการอธิบายในรายละเอียดภายในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 6-18 ถึงแม้ว่า ผู้เชื่อในยุคคริสตจักรจะหายไป หลายล้านคนที่ถูกทิ้งไว้บนโลกจะมาถึงความรู้สึกในเวลานี้และจะวางใจในพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา เป็นที่น่าเศร้า ที่คนเหล่านี้ส่วนมากจะจ่ายราคาความเชื่อในพระเยซูโดยการสูญเสียชีวิตของตัวเอง (วิวรณ์ 6:9-11; 7:9-17; 13:7, 15-17; 17:6; 19:1-2) ผู้เชื่อในพระเยซูที่ตายระหว่างความทุกข์ทรมานจะฟื้นขึ้นมาจากความตาย เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาและจะครองร่วมกับพระองค์เป็นพันปีในช่วงเวลาพันปี (วิวรณ์ 20:4, 6) ผู้เชื่อในพระคัมภีร์เดิมเช่นโยบ โนอาห์ อับราฮัม ดาวิด และแม้กระทั่งยอห์นผู้ให้บัพติสมา (ผู้ที่ถูกลอบฆ่าก่อนที่คริสตจักรจะเกิดขึ้น) จะฟื้นขึ้นมาจากความตายในครั้งนี้เช่นเดียวกัน สองสามบทในพระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ (โยบ 19:25-27; อิสยาห์ 26:19; ดาเนียล 12:1-2; โฮเชยา 13:14) เอเสเคียล 37:1-14 ส่วนใหญ่อธิบายเกี่ยวกับการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งของชนชาติอิสราเอลโดยใช้สัญลักษณ์ของการที่ซากศพกลับมามีชีวิต แต่จากภาษาที่ใช้การฟื้นขึ้นมาจากความตายทางกายภาพของคนอิสราเอลที่ตายไปแล้ว ไม่สามารถแยกออกจากบทนี้ได้ อีกครั้งหนึ่งผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทุกคน (ในยุคพระคัมภีร์เดิม) และผู้ที่เชื่อในพระเยซู (ในยุคพระคัมภีร์ใหม่) เข้าร่วมในการฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งแรก การฟื้นขึ้นมาจากความตายสู่ชีวิต (วิวรณ์ 20:4, 6)

อาจจะมีการฟื้นขึ้นมาจากความตายในตอนท้ายของช่วงเวลาหนึ่งพันปี มีการบอกอย่างกว้างๆ แต่ไม่มีความแน่ชัดจากในพระคัมภีร์เลย เป็นไปได้ที่จะมีผู้เชื่อตายทางกายภาพในช่วงเวลาพันปี ผ่านทางผู้พยากรณ์อิสยาห์ พระเจ้ากล่าวว่า "ในนั้นจะไม่มี ทารกที่มีชีวิตเพียงสองสามวัน หรือคนแก่ที่มีอายุไม่ครบกำหนด เพราะเด็กมักจะมีอายุหนึ่งร้อยปีจึงตาย และคนบาปที่มีอายุเพียงหนึ่งร้อยปีจะเป็นที่แช่ง" (อิสยาห์ 65:20) ในทางกลับกัน เป็นไปได้ที่ความตายในช่วงเวลาพันปีจะมาจากการไม่เชื่อฟังเท่านั้น ไม่ว่าจะในเหตุการณ์ใดจะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจะมีขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เชื่อในร่างกายตามธรรมชาติของพวกเขาในช่วงเวลาพันปีสำหรับการเริ่มแรกของการเป็นอยู่ชั่วนิรันดร์ ผู้เชื่อแต่ละคนจะต้องการร่างกายของ "การเป็นขึ้นมาจากความตาย"

เป็นสิ่งที่ชัดเจนจากพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะทำลายจักรวาลทั้งหมดรวมถึงโลกด้วยไฟ (2 เปโตร 3:7-12) นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะกำจัดสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเฉพาะที่มีความชั่วร้ายและเสื่อมไป ซึ่งนำมาโดยความบาปของมนุษย์ ในที่นั้นพระเจ้าจะสร้างสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ (2 เปโตร 3:13; วิวรณ์ 21:1-4) แต่จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้เชื่อที่รอดจากความทุกข์ทรมานและเข้าสู่ช่วงเวลาพันปีด้วยร่างกายตามธรรมชาติของพวกเขา และอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดในช่วงเวลาพันปี วางใจในพระเยซูและดำเนินชีวิตด้วยร่างกายตามธรรมชาติของเขาต่อไป เปาโลทำให้ชัดเจนว่าเนื้อหนังและเลือดซึ่งต้องตายและเสื่อมไปไม่สามารถรับมรดกในแผ่นดินของพระเจ้า อาณาจักรชั่วนิรันดร์เป็นที่อาศัยอยู่ได้โดยผู้ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายเท่านั้น มีร่างกายเต็มด้วยพระสิริที่ไม่ต้องตายและไม่สามารถเสื่อมไปได้ (1 โครินธ์ 15:35-49) น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้เชื่อเหล่านี้ได้รับร่างกายของการฟื้นขึ้นมาจากความตายโดยที่ไม่ต้องตาย ไม่ได้มีการอธิบายว่าเมื่อไรสิ่งนี้จะเกิดขึ้น แต่ตามหลักศาสนศาสตร์น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านจากโลกและจักรวาลเก่าเป็นโลกและสวรรค์ใหม่ (2 เปโตร 3:13; วิวรณ์ 21:1-4)

มีการฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งสุดท้าย อย่างชัดเจนสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในทุกสมัย พระเยซูคริสต์จะทำให้พวกเขาทุกคนฟื้นขึ้นมาจากความตาย (ยอห์น 5:25-29) หลังจากช่วงเวลาพันปี เวลาพันปีของการครอบครองของพระคริสต์ (วิวรณ์ 20:5) และหลังจากการทำลายโลกและจักรวาลในปัจจุบัน (2 เปโตร 3:7-12; วิวรณ์ 20:11) การฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งนี้มีการอธิบายโดยดาเนียลในฐานะการตื่นตัว "ในผงคลีแห่งแผ่นดินโลก...บ้างก็เข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันดร์" (ดาเนียล 12:2) เป็นการอธิบายโดยพระเยซูว่าเป็นการ "ฟื้นขึ้นสู่การพิพากษา" (ยอห์น 5:28-29)

อัครทูตยอห์นเห็นบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เขาเห็น "บัลลังก์ใหญ่สีขาว" (วิวรณ์ 20:11) สวรรค์และโลก "หนีไป" ผู้ที่นั่งอยู่ที่สวรรค์และโลก สิ่งนี้เป็นคำอธิบายที่ชัดเจนของการพังทลายด้วยไฟของทุกสิ่งรวมถึงทั้งจักรวาลและโลกเอง (2 เปโตร 3:7-12) คนที่ตายไปแล้วซึ่ง (ไม่มีพระเจ้า) จะยืนต่อหน้าบัลลังก์ สิ่งนี้หมายความว่าพวกเขาฟื้นขึ้นมาจากความตายหลังจากพันปี (วิวรณ์ 20:5) พวกเขาจะเป็นเจ้าของร่างกายที่รับรู้ถึงความเจ็บปวดแต่จะไม่มีที่สิ้นสุดของการเป็นอยู่ (มาระโก 9:43-48) พวกเขาจะถูกพิพากษาและการลงโทษของพวกเขาจะเท่ากับการงานของเขา แต่มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งเปิดออก หนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก (วิวรณ์ 21:27) ผู้ที่ชื่อของพวกเขาไม่ได้มีเขียนอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตจะถูกโยนลงใน "ลำธารแห่งไฟ" ซึ่งก็คือ "ความตายครั้งที่สอง" (วิวรณ์ 20:11-15) ไม่มีการบ่งบอกว่าผู้ที่ปรากฏอยู่ในการพิพากษานี้มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิต ในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตอยู่ท่ามกล่างผู้ที่ได้รับการอวยพร เพราะว่าพวกเขาได้รับการอภัยและมีส่วนในการฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งแรก การเป็นขึ้นมาจากความตายสู่ชีวิต (วิวรณ์ 20:6)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เมื่อไรจะมีการฟื้นขึ้นมาจากความตาย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries