settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อไรพระเจ้าจะพิพากษาเรา?

คำตอบ


จะมีการพิพากษาสองครั้งที่แยกออกจากกัน ผู้เชื่อจะได้รับการพิพากษาที่บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ (โรม 14:10 — 12) ผู้เชื่อทุกคนจะกล่าวรายงานเกี่ยวกับตัวเองแลพระเจ้าจะพิพากษาในสิ่งที่พระองค์ตัดสินใจรวมถึงประเด็นด้านสติสัมปชัญญะ การพิพากษานี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดความรอดซึ่งทำได้โดยความเชื่ออย่างเดียว (เอเฟซัส 2:8 — 9) แต่ไม่ว่าจะเป็นเวลาผู้เชื่อต้องกล่าวรายงานถึงชีวิตของตัวเองในการรับใช้พระเจ้า ตำแหน่งของเราในพระคริสต์คือ "รากฐาน" ซึ่งกล่าวถึงใน 1 โครินธ์ 3:11 — 15 สิ่งที่เราใช้ในการสร้างรากฐานอาจจะเป็น "ทอง เงินและหินมีค่า" สำหรับการทำสิ่งที่ดีในพระนามของพระคริสต์ การเชื่อฟังและความสัตย์ซื่อ การอุทิศตัวฝ่ายวิญญาณในการรับใช้ เพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้าและสร้างคริสตจักร หรือสิ่งที่เราสร้างบนรากฐานอาจจะเป็น "ไม้ ฟางและตอไม้" สำหรับสิ่งไม่มีค่า การไม่เอาจริงเอาจังและการทำกิจกรรมที่ผิวเผินโดยไม่มีคุณค่าฝ่ายวิญญาณ บัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์จะเปิดเผยสิ่งเหล่านี้

ทอง เงินและหินมีค่าในชีวิตของผู้เชื่อจะรอดจากการชำระด้วยไฟของพระเจ้า (ข้อ 13) และผู้เชื่อจะได้รับรางวัลซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งดีที่พวกเขาได้กระทำ เรารับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเพียงใด (1 โครินธ์ 9:4 — 27) เราเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระเจ้ามากน้อยขนาดไหน (มัทธิว 18:18 — 20) เรามีชัยชนะเหนือบาปแค่ไหน (โรม 6:1 — 4) เราควบคุณลิ้นของเราได้ดีขนาดไหน (ยากอบ 3:1 — 9) ฯลฯ เราต้องกล่าวรายงานถึงการกระทำของเรา ไม่ว่าจะเป็นการบ่งชี้ตำแหน่งของเราในพระคริสต์ ไฟแห่งการพิพากษาของพระเจ้าจะไหม้ "ไม้ ฟางและตอไม้" ของคำพูดที่เราพูดและสิ่งที่เราทำ ซึ่งไม่มีค่าเป็นนิรันดร์ทั้งหมด "ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้า" (โรม 14:12)

การพิพากษาครั้งที่สองนั้น สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ ผู้ซึ่งจะได้รับการพิพากษาที่พระที่นั่งสีขาว (วิวรณ์ 20:11 — 15) การพิพากษานี้ไม่ได้กำหนดความรอดเช่นเดียวกัน ทุกคนที่พระที่นั่งใหญ่สีขาวคือ ผู้ที่ไม่เชื่อ ผู้ที่ปฏิเสธพระคริสต์ในชีวิตของพวกเขา และได้ถูกกำหนดไว้สำหรับลำธารแห่งไฟ วิวรณ์ 20:12 กล่าวไว้ว่าผู้ที่ไม่เชื่อจะ "ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น และตามที่เขาได้กระทำ" ผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูในการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดจะถูกพิพากษาเนื่องด้วยงานที่กระทำอย่างเดียวและเพราะว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวแก่เราว่า "โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้น ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลย" (กาลาเทีย 2:16) พวกเขาจะถูกประณาม ไม่มีปริมาณในการทำสิ่งที่ดีและการรักษากฎของพระเจ้าที่จะเพียงพอ ที่จะชดใช้ความบาป ความคิดทั้งหมดของพวกเขา คำพูดและการกระทำจะถูกพิพากษาต่อมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า และยังขาดอยู่ จะไม่มีรางวัลสำหรับพวกเขามีเพียงแค่การถูกประณามและการลงโทษ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อไรพระเจ้าจะพิพากษาเรา?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries