settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือ ความหมายของศาสนศาสตร์ สำคัญไหมที่จะ ศึกษาศาสนศาสตร์?

คำตอบ


คำตอบ: คำว่า " ศาสนศาสตร์ " มาจาก ภาษากรีกสองคำที่รวมกัน หมายถึง "การศึกษาเองของพระเจ้า" ศาสนศาสตร์คริสเตียน เป็นเพียง ความพยายามที่จะเข้าใจพระเจ้า. ตามที่พระคัมภีร์ได้เปิดเผยเรื่องราวของพระองค์ ไม่มีหลักศาสนาใดที่จะเคยอธิบายเรองพระเจ้าและทางของพระองค์ได้อย่างครบถ้วน เพราะพระเจ้าทรงสูงส่ง ทรงไม่จำกัดและนิรันดร์กาล ไม่ใช่อย่างที่เราเป็น ดังนั้น ความพยายามใด ๆ ที่จะอธิบายถึง พระองค์จะไม่สำเร็จครบถ้วน

33 โอ พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้น ล้ำลึกเท่าใด ข้อตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะหยั่งรู้ได้ และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้ 34 เพราะว่า ใครเล่ารู้พระทัยของพระเจ้า หรือใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ 35 หรือใครเล่าได้ถวายสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่พระองค์ ที่พระองค์จะต้องประทานตอบแทนให้ แก่เขา 36 เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์ ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน

แต่ พระเจ้าทรง ต้องการให้เรารู้จักพระองค์มากเท่าที่เราสามารถเข้าใจได้ และศาสนศาสตร์ เป็นศิลปะและศาสตร์แห่งการเรียนรู้สิ่งที่เราสามารถรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับพระเจ้าในลักษณะการจัดการอย่างดี และสามารถเข้าใจได้ บางคนพยายาม ที่จะหลีกเลี่ยงศาสนศาสตร์ เพราะพวกเขาเชื่อว่ามันแตกแยก แม้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง ศาสนศาสตร์เป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน หลักศาสนาตามพระคัมภีร์ที่ถูกต้องเหมาะสม มันเป็นคำสอนพระวจนะของพระเจ้า

2 Timothy 2 ทิโมธี 3:16-17 16 พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม 17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง

ดังนั้น การศึกษาศาสนศาสตร์เป็นอะไรที่มากไปกว่า การขุดหาพระวจนะของพระเจ้า เพื่อที่จะค้นพบสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยเกี่ยวกับพระองค์เอง เมื่อเราทำเช่นนี้ เรา มารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่ง ผู้ทรงจรรโลงทุกสิ่งในโลกและผู้ทรงพิพากษาทุกสิ่ง พระองค์ทรงเป็นอัลฟาและโอเมกา จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของทุกสิ่ง เมื่อโมเสสถามว่าผู้ใดจะส่งเขาไปหาฟาโรห์ พระเจ้าทรงตอบว่า " เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" 14 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” แล้วพระองค์ตรัสว่า “จงไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า 'พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็น ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย' ”

The name I AM indicates personality. พระนาม ข้าพระองค์เป็น บ่งบอกถึงพระลักษณะบุคคล พระเจ้าทรงมีพระนาม แม้ขณะที่พระองค์ทรงประทานนามแก่ผู้อื่น พระนามเราเป็นแสดงถึงพระลักษณะบุคคลที่ อิสระเสรี มีเป้าหมาย ไม่พึ่งพาใคร พระเจ้าไม่ใช่พลังแบบอากาศธาตุหรือพลังจักรวาล พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ทรงดำรงอยู่ ทรงตัดสินพระทัยเอง ทรงตั้ง

พระทัยและมีเจตประสงค์-- พระเจ้า ทรงพระลักษณะบุคคล. ผู้ได้ทรงสำแดงพระองค์แก่มนุษยชาติ ผ่านพระวจนะของพระองค์ และผ่านพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ การศึกษาศาสนศาสตร์ คือการที่จะรู้จักพระเจ้า เพื่อเราจะได้สรรเสริญพระองค์ ผ่านความรัก และการเชื่อฟัง สังเกตดูความก้าวหน้าตรงนี้เราจะต้องรู้จักพระองค์ ก่อนที่เราจะรักพระองค์ และเราต้องรักพระองค์ ก่อนที่เราอยากจะเชื่อฟังพระองค์ ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสุขสบายและความหวัง. พระองค์ทรงบอกให้ผู้ที่รู้จัก รักและ เชื่อฟังพระองค์ได้ทราบ ด้อยทางหลักศาสนาและแค่ผิวเผิน ความเข้าใจเรื่องพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้อง จะทำให้ ชีวิตของเราแย่ลง แทนที่จะนำความสุขสบายและความหวัง การรู้เรองพระเจ้า เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เราเองจะเจ็บปวด ถ้าเราพยายามที่จะ มีชีวิตอยู่ ในโลกนี้ โดยไม่รู้จักพระเจ้า โลกเป็นสถานที่ที่เจ็บปวด และชีวิตในโลกเป็นที่น่าผิดหวัง และไม่รื่นรมย์ ปฏิเสธหลักศาสนาและคุณ ลงโทษ ตัวเองโดยมีชีวิตที่ไร้ทิศทาง โดยไม่มีหลักศาสนา เราต้องสูญเสีย ชีวิตและ จิตวิญญาณของเรา

คริสเตียนทุกคนควรท่วมท้นไปด้วยหลักคำสอน --- ทำ การศึกษาเรื่องของพระเจ้าเป็นส่วนตัวแบบจริงจัง เพื่อที่จะรู้จักรักและ เชื่อฟัง บุคคลหนึ่ง ผู้ที่เราใช้ชีวิตนิรันดร์อย่างมีความสุข Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือ ความหมายของศาสนศาสตร์ สำคัญไหมที่จะ ศึกษาศาสนศาสตร์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries