settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์คืออะไร?

คำตอบ


พระคัมภีร์เป็นการเปิดเผยแบบก้าวหน้า

คำตอบ: คำว่า “พระคัมภีร์”มาจากภาษาละตินและ ภาษากรีก หมายถึง " หนังสือ " เป็นชื่อที่ เหมาะสม เพราะว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือสำหรับทุก คน ตลอดเวลา

มันเป็นหนังสือที่ไม่เหมือนใครในระดับชั้นนั้นเอง

พระคัมภีร์ประกอบด้วยหนังสือหกสิบหกเล่มที่แตกต่างกัน

เหล่านี้รวมถึงหนังสือกฎหมาย เช่น เลวีนิติ และ เฉลยธรรมบัญญัติ ; หนังสือ ประวัติศาสตร์ เช่น เอษรา และกิจการ หนังสือ บทกวี เช่น บทเพลงสดุดี และ ปัญญาจารย์ ; หนังสือคำพยากรณ์ เช่น อิสยาห์ และ วิวรณ์ หนังสือชีวประวัติ เช่น มัทธิวและ ยอห์น และ จดหมายของอัครทูต (จดหมายเป็นทางการ ) เช่น ทิตัส และ ฮีบรู

ผู้เขียน ผู้เขียนที่แตกต่างกันประมาณ 40 คนมีส่วนร่วมในการเขียนพระคัมภีร์ ซึ่งถูกเขียนในช่วงประมาณ 1500 ปีที่ผ่านมา

ผู้เขียนได้แก่ กษัตริย์ ชาวประมง ปุโรหิต ข้าราชการ เกษตรกร ผู้เลี้ยงแกะและ แพทย์

จาก ความหลากหลาย ทั้งหมดนี้ มาร่วมสามัคคีที่น่าทึ่ง โดยมีรูปแบบที่เรียงรอยเหมือนกันตลอด

ความเป็นอันเดียวกันของพระคัมภีร์เนื่องจากความจริงที่ว่าในท้ายที่สุดก็มีพระผู้เขียนองค์เดียวคือ พระเจ้า

พระคัมภีร์เป็น "ลมหายใจของพระเจ้า"

16 พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม

บรรดาคนผู้เขียนสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเขาเขียน และผลลัพธ์คือพระคำที่สมบูรณ์แบบและบริสุทธิ์ของพระเจ้า

Psalm บทเพลงสดุดี12:6 6

6 พระดำรัสของพระเจ้า เป็นพระดำรัสที่บริสุทธิ์ เป็นเหมือนเงินหลอมให้บริสุทธิ์ใน เตาไฟบนแผ่นดินแล้วถึงเจ็ดครั้ง

21 เพราะว่าคำของผู้เผยพระวจนะนั้น ไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวคำซึ่งมาจากพระเจ้า ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา

การแบ่งแยก พระคัมภีร์ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่

กล่าวโดยสรุป พันธสัญญาเดิมเป็นเรื่องราวของประเทศและพันธสัญญาใหม่เป็นเรื่องราวของคน

ประเทศเป็นวิธีการที่จะนำมนุษย์----พระเยซูคริสต์----เข้ามาในโลก

พันธสัญญาเดิมอธิบายถึงการก่อตั้งและการรักษาชนชาติอิสราเอล

พระเจ้าทรงสัญญาที่จะใช้อิสราเอลเพื่ออวยพรให้คนทั้งโลก

2 เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร

3 เราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า”

เมื่ออิสราเอลได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นประเทศ พระเจ้าทรงยกครอบครัวหนึ่งภายในประเทศ เพื่อทรงเทพระพรผ่านมาทางครอบครัวของดาวิด

3 “ข้าพระองค์ได้กระทำพันธสัญญากับผู้ที่ถูกเลือกของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ปฏิญาณกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า

4 'ข้าพระองค์จะสถาปนาเชื้อสายของเจ้าไว้เป็นนิตย์ และจะสร้างบัลลังก์ของเจ้าไว้ทุกชั่ว ชาติพันธุ์'

จากนั้นสืบสายจากครอบครัวของดาวิด บุคคลหนึ่งตามพระสัญญาจะทรงนำพระพรมาดังที่ทรงสัญญา

1 จะมีหน่อแตกออกมาจากตอแห่งเจสซี จะมีกิ่งงอกออกมาจากรากทั้งหลาย ของเขา

2 และพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านนั้น คือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ วิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอานุภาพ วิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้า

3 ความพึงใจของท่านก็ในความยำเกรงพระเจ้า ท่านจะไม่พิพากษาตามซึ่งตาท่านเห็น หรือตัดสินตามซึ่งหูท่านได้ยิน

4 แต่ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรม และตัดสินเผื่อผู้มีใจถ่อมแห่งแผ่นดินโลกด้วยความเที่ยงธรรม ท่านจะตีโลกด้วยตะบองแห่งปากของท่าน และท่านจะประหารคนอธรรมด้วยลมแห่งริมฝีปากของท่าน

5 ความชอบธรรมจะเป็นผ้าคาดเอวของท่าน และความสัตย์สุจริตจะเป็นผ้าคาดบั้นเอวของท่าน

6 สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ และเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะ ลูกโคกับสิงห์หนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกัน และเด็กเล็กๆจะนำมันไป

7 แม่โคกับหมีจะกินด้วยกัน ลูกของมันก็จะนอนอยู่ด้วยกัน

และสิงห์จะกินฟางเหมือนวัวผู้

8 และทารกกินนมจะเล่นอยู่ที่ปากรูงูเห่า และเด็กที่หย่านมจะเอามือวางบนรังของงูทับทาง

9 สัตว์เหล่านั้นจะไม่ทำให้เจ็บหรือจะทำลาย ทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา เพราะว่าแผ่นดินโลก จะเต็มไปด้วยความรู้เรื่องของพระเจ้า ดั่งน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้น

10 ในวันนั้น รากแห่งเจสซี ซึ่งตั้งขึ้นเป็นเครื่องหมายแก่ชนชาติทั้งหลาย จะเป็นที่แสวงหาของบรรดาประชาชาติ และที่พำนักของท่านจะรุ่งโรจน์

พันธสัญญาใหม่ให้รายละเอียดการเสด็จมาของบุคคลหนึ่งตามพระสัญญา

พระนามของพระองค์คือพระเยซูและทรงทำให้คำทำนายของพันธสัญญาเดิมสำเร็จครบบริบูรณ์ ทรงมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ทรงสิ้นพระชนม์และทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและทรงฟื้นจากความตาย

ทรงเป็นคนกลาง พระเยซูทรงเป็นคนกลางที่สำคัญในพระคัมภีร์---หนังสือทั้งหมดเป็นจริงเกี่ยวกับพระองค์

พันธสัญญาเดิมทำนายการเสด็จมาของพระองค์ และตั้งเวทีสำหรับการเข้าสู่โลกของพระองค์

พันธสัญญาใหม่อธิบายการเสด็จมาและภารกิจของพระองค์เพื่อนำความรอดมาสู่โลกแห่งความบาป

พระเยซูทรงเป็นยิ่งกว่าบุคคลทางประวัติศาสตร์ในความเป็นจริงทรงเป็นคนยิ่งกว่าคนธรรมดา

ทรงเป็นพระเจ้าฝ่ายเนื้อหนัง และการเสด็จมาของพระองค์เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก

พระเจ้าทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะทำให้เรามีเห็นภาพชัดเจนและเข้าใจว่าทรงเป็นผู้ใด

พระเจ้าทรงพระลักษณะอย่างไร พระองค์ทรงเป็นเหมือนพระเยซู พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์

14 พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา

9 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ฟีลิปเอ๋ย เราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่า 'ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็น'

บทสรุปโดยย่อของพระคัมภีร์ พระเจ้าได้ทรงสร้าง มนุษย์และทรงวางเขาไว้ ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ แต่คนกบฏต่อพระเจ้า และตกต่ำลงจากสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เขาเป็น

พระเจ้าทรงให้โลกตกอยู่ภายใต้คำแช่งสาปเพราะบาป แต่ทรงวางแผนเพื่อปฏิบัติการเรียกคืนมนุษยชาติ และสรรพสิ่งทั้งหมดที่ทรงสร้างไปถึงพระสิริดั้งเดิม

ในฐานะที่เป็น ส่วนหนึ่งของแผนการไถ่บาปของพระองค์ พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมออกจากบาบิโลนไปเข้าใน คานาอัน (ประมาณ 2000 ปี กคศ)

พระเจ้าได้ทรงสัญญากับอับราฮัม อิสอัคลูกชายของเขา และยาโคบ หลานชายของเขา (ที่เรียกว่า อิสราเอล) ว่าพระองค์จะทรงประทานพรให้โลกผ่าน ลูกหลานของ พวกเขา

ครอบครัว ของอิสราเอลได้อพยพจาก คานาอันไปยังอียิปต์ ที่นั่นพวกเขาเติบโตมากขึ้นเป็น ประเทศ

ราวปี 1400 ปี กคศ พระเจ้าได้ทรงนำลูกหลานของอิสราเอลออกจากอียิปต์ภายใต้การนำทางของโมเสส และทรงประทานให้พวกเขามีแผ่นดินเป็นของตัวเองตามพระสัญญาคือคะนาอัน

โดยทางโมเสส พระเจ้าทรงประทานบทบัญญัติและกระทำพันธสัญญา( สัตย์สาบาน ) กับพวกเขา

ถ้าพวกเขาจะยังคงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และไม่ติดตามการไหว้รูปเคารพของประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ แล้วพวกเขาก็เจริญรุ่งเรือง

ถ้าพวกเขา ได้ละทิ้ง พระเจ้า และติดตามรูปเคารพแล้ว พระเจ้าจะทรงทำลายชนชาติของเขา

ประมาณ 400 ปีต่อมา ในช่วงรัชสมัย ของดาวิดและโซโลมอนลูกชายของเขา อิสราเอลได้รับการ ทำให้เป็นปึกแผ่นเป็นราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจ

พระเจ้าได้ทรงสัญญากับดาวิด และโซโลมอนว่าลูกหลานคนหนึ่งของพวกเขาจะเสด็จมาปกครอง เป็นกษัตริย์องค์นิรันดร์

หลังจากรัชสมัย ของโซโลมอน ประเทศ อิสราเอลถูกแบ่งแยกออก

ชนสิบเผ่าไปทางทิศเหนือ มีชื่อเรียกว่า " อิสราเอล " และพวกเขาดำรงอยู่เป็นเวลาประมาณ 200 ปี ก่อนที่ พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษพวกเขาเรื่องการไหว้รูปเคารพ

อัสซีเรียยึดเอาอิสราเอลเป็นเชลย ประมาณ 721 ก่อนคริสตกาล

ชนสองเผ่าในภาคใต้ ถูกเรียกว่า " ยูดาห์ " และพวกเขา ดำรงอยู่ไม่นาน แต่ในที่สุด พวกเขาก็หันออกจากพระเจ้า บาบิโลนจับพวกเขา เป็นเชลย ประมาณ 600 ปี ก่อนคริสต์กาล

ประมาณ 70 ปีต่อมา พระเจ้าทรงนำเชลยที่หลงเหลือกลับเข้ามาในดินแดนบ้านเกิด เยรูซาเล็ม เมืองหลวง ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ประมาณ 444 ปี กคศ และอีกครั้งที่อิสราเอลได้จัดตั้งประเทศเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ดังนั้นยุคพันธสัญญาเดิมก็จบลง

ประมาณ 400 ปีต่อมา พันธสัญญาใหม่มีเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ ในเบธเลเฮม

พระเยซูทรงเป็นลูกหลานแห่งพันธสัญญาที่ทรงทำกับอับราฮัมและดาวิด บุคคลหนึ่งที่มากระทำให้ แผนการของพระเจ้าเพื่อไถ่บาปมนุษย์และการฟื้นคืนสรรพสิ่งสำเร็จลงได้

พระเยซูทรงสัตย์ซื่อและทรงเสร็จสิ้นภารกิจของพระองค์ พระองค์ทรงพลีพระชนม์ไถ่บาป และทรงฟื้นคืนพระชนม์จากตาย

การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เป็นรากฐานสำหรับ พันธสัญญาใหม่ ( สัตย์สาบาน ) ต่อโลก

ทุกคนที่ มีความเชื่อ ในพระเยซู จะรอดจากบาปและมีชีวิตนิรันดร์

หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูทรงส่งสาวกของพระองค์ไปเผยแพร่ข่าวชีวิตของพระองค์ และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ช่วยให้รอด

สาวกของพระเยซูได้ไปทุกทิศทางเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูและความรอด

พวกเขาได้เดินทางผ่านเอเชียไมเนอร์ กรีซ และ ทั่วจักรวรรดิโรมัน

พันธสัญญาใหม่จบลงด้วยคำทำนายเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซู เพื่อทรงพิพากษาชาวโลกที่ไม่เชื่อและทรงปลดปล่อยสรรพสิ่งที่ทรงสร้างให้พ้นจากคำแช่งสาป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์คืออะไร?
© Copyright Got Questions Ministries