settings icon
share icon
คำถาม

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย

คำตอบ


ในคำอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับเงินตะลันต์นั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสเกี่ยวกับคนรับใช้สองคนผู้ซึ่งใช้สิ่งที่พวกเขาได้รับมาเพื่อทำให้ทรัพย์สมบัติของนายเพิ่มพูนขึ้น เมื่อนายกลับมาหลังจากที่หายไปนาน เขาก็ให้รางวัลคนรับใช้ที่สัตย์ซื่อทั้งสองคนนี้และบอกกับแต่ละคนว่า “ดีมาก เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก มาร่วมยินดีในความสุขกับนายของเจ้าเถิด” (มัทธิว 25:21, 23) คริสเตียนทุกคนต้องการที่จะได้ยินคำตรัสเหล่านี้จากพระโอษฐ์ของพระเยซูในสักวันเมื่ออยู่ในสวรรค์

เราได้รับการช่วยให้รอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8-9) แต่เราได้รับการช่วยให้รอด “เพื่อให้ทำการดี” (เอเฟซัส 2:10) พระเยซูตรัสเกี่ยวกับการสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ (มัทธิว 6:20) และคำอุปมาของพระองค์เกี่ยวกับเงินตะลันต์นั้นบอกเป็นนัยถึงรางวัลต่างๆ สำหรับผู้ที่รับใช้พระองค์ในโลกนี้อย่างซื่อสัตย์

หากต้องการได้ยินคำตรัสที่ว่า “ดีมาก เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อ” จากพระเยซู ก่อนอื่นคุณต้องมั่นใจว่าคุณได้รับความรอดแล้ว ผู้ที่ไม่เชื่อจะไม่มีวันได้ยินถ้อยคำเหล่านี้เพราะ “ถ้าไม่มีความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย” (ฮีบรู 11:6) และตระหนักว่าพระเยซูไม่เพียงแต่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณด้วย (ดูลูกา 6:46) “จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วยความยินดี” (สดุดี 100:2)

นี่เป็นแนวความคิดบางประการที่คุณสามารถรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้คือ

1. แบ่งปันข่าวประเสริฐ องค์พระเยซูคริสต์ปรารถนาให้พวกเราสร้างสาวก สอนคนอื่นเกี่ยวกับธรรมชาติและพระลักษณะของพระเจ้ารวมถึงแบ่งปันความหมายของการสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ (มัทธิว 28:18-20)

2. ช่วยเหลือผู้ที่ถูกเอาเปรียบ ในเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มและลาซารัสในลูกา 16:19-31 เศรษฐีหนุ่มถูกประณามเพราะเขาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลาซารัสและเพราะเขาวางใจในทรัพย์สมบัติของเขามากเกินไป อย่าเอาความพึงพอใจของตัวเองมาก่อนความจำเป็นของผู้อื่น พระธรรม 1 ยอห์น 3:17 กล่าวว่า “ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สิ่งของ และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแต่ยังไม่สงสารเขา ความรักของพระเจ้าจะอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร”

3. ให้อภัยผู้อื่นในความผิดของพวกเขา สิ่งนี้ไม่เหมือนกับการคืนดีและการไว้วางใจแต่มันหมายความว่าคุณปฏิเสธที่จะแก้แค้น องค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการให้อภัยคือ “เมื่อพวกเขารุมสบประมาท พระองค์ก็ไม่ได้ทรงตอบโต้ ขณะทรงทนทุกข์พระองค์ก็ไม่ได้ทรงอาฆาต แต่ทรงมอบพระองค์เองไว้กับพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม” (1เปโตร 2:23)

4. ให้มองตำแหน่งอำนาจหน้าที่ของคุณเป็นโอกาสในการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณ และให้มองตำแหน่งงานรับใช้ของคุณว่าเป็นโอกาสในการยอมจำนนต่อผู้ที่มีอำนาจสำหรับคุณ เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงยอมจำนนต่อฤทธิ์อำนาจของพระบิดา ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดคุณก็สามารถเป็นเหมือนพระคริสต์ได้ เพราะพระเยซูทรงเป็นทั้งอาจารย์และผู้รับใช้ให้กับผู้คนที่แตกต่างกันออกไป “จงช่วยรับภาระของกันและกัน ทำดังนี้แล้วท่านก็ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระคริสต์” (กาลาเทีย 6:2)

5. แสวงหาการรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าให้ดีขึ้นผ่านทางการสามัคคีธรรมกับคริสตจักร การฟังเทศนา การเรียนพระคัมภีร์ การอธิษฐานและการจดบันทึกว่าพระองค์ทรงได้มีส่วนร่วมในชีวิตของคุณอย่างไร

6. ตระหนักว่าทุกตำแหน่งซึ่งคุณดำรงอยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณนั้นเป็นเพราะพระเจ้า ผู้เป็นแหล่งที่มาของทุกการอวยพรคือ “ของประทานทุกอย่างที่ดีและล้ำเลิศล้วนมาจากเบื้องบน จากพระบิดาแห่งดวงสว่างทั้งหลายในฟ้าสวรรค์...” (ยากอบ 1:17)

7. การปรารถนาที่จะไม่เป็นที่นิยม สิ่งนี้เป็นการกระทำที่กล้าหาญซึ่งหาได้ยากเหมือนกับชาวสะมาเรียใจดีในคำอุปมาของพระเยซู (ลูกา 10:30-37) จงทำสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวว่าถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ “...พวกข้าพเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์” (กิจการ 5:29)

8. ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งในการตัดสินว่าสิ่งใดถูกหรือผิด (ประเมินคุณลักษณะของตัวคุณเอง) ใช้พระลักษณะของพระเยซูเป็นตัวชี้วัดมากกว่าที่จะหาเหตุผลจากการกระทำและเจตคติที่น่าสงสัยของคุณ ให้แสดงความถ่อมใจ

ทั้งหมดนำมาสู่สิ่งนี้คือให้รักพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งและรักคนอื่นอย่างแท้จริง (มาลาคี 12:30-31) บนบัลลังก์แห่งการพิพากษาของพระคริสต์ บรรดาผู้ที่สัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงช่วยพวกเขาให้รอดจะได้ยินถ้อยคำเหล่านั้นว่า “ดีมาก เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อ” ไม่มีสิ่งใดซึ่งผู้รับใช้ที่แท้จริงขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะร้องขอมากไปกว่านี้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries