settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรเล่นวิดีโอเกมส์ไหม?

คำตอบ


พระวจนะของพระเจ้าเสร็จสมบูรณ์เกือบ 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ได้สอนเจาะจงว่าคริสเตียนควรเล่นวิดีโอเกมส์หรือไม่ แต่หลักความเชื่อของพระคัมภีร์ทุกวันนี้เกี่ยวกับการใช้เวลาของเราให้ดีที่สุด เมื่อพระเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงคือการควบคุมชีวิตของเราเราควรจะแยกตัวออกมาจากมันเป็นเวลา นี้ "เร็ว" อาจจะมาจากอาหาร, ภาพยนตร์, โทรทัศน์, เพลง, วิดีโอเกมส์อะไรที่สมาธิความสนใจของเราจากการรู้และมีความรักของพระเจ้าและการให้บริการประชาชนของพระองค์ ในขณะที่บางสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เลวร้ายในตัวเอง พวกมันอาจกลายเป็นรูปเคารพถ้ามันหันเหเราไปจากความรักครั้งแรกของเรา

โคโลสี 3:5 “เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสีย มีการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ”

วิวรณ์ 2:4 “แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้า”

ด้านล่างนี้มีหลักความเชื่อบางอย่างที่จะต้องพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับวิดีโอเกมส์, ดูทีวี, ภาพยนตร์, หรือการแสวงหาสิ่งของฝ่ายโลกอื่น ๆ

1. วิดีโอเกมส์จะให้ความรู้คติธรรมหรือเป็นเพียงความบันเทิงแก่ฉัน

การสอนคติธรรมคือวิธีที่จะเสริมสร้างขึ้น การเล่นวิดีโอเกมส์เสริมสร้างความรักของคุณกับพระเจ้า ความรู้เรื่องพระองค์ และพันธกิจเพื่อคนอื่นไหม

1 โครินธ์ 10:23-24 “เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้ อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น

โรม 14:19 “เหตุฉะนั้นให้เรามุ่งประพฤติ ในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกัน และทำให้เกิดความเจริญแก่กันและกัน” เมื่อพระเจ้าทรงประทานเวลาพักผ่อนให้เรา เราควรจะหากิจกรรมที่เสริมสร้างให้เราสนุก เราเลือกที่ยอมรับกิจกรรมที่ควรค่าแก่การสรรเสริญหรือไม่ เมื่อเรามีทางเลือกระหว่างดี ดีกว่าและดีที่สุด เราควรจะเลือกที่ดีที่สุด

กาลาเทีย 5:13-17 “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็น ช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกัน จงระวังให้ดี เกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆกัน แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้

2. การเล่นวิดีโอเกมส์ เชื่อฟังเจตนาของตนเองหรือพระประสงค์ของพระเจ้า

พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับลูก ๆ ของพระองค์สามารถสรุปได้ในพระบัญญัติที่สำคัญที่สุดของพระองค์

ลูกา 10:27 “เขาทูลตอบว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

ความประสงค์ของเราเปื้อนมลทินด้วยบาป เพราะเราได้รอดจากความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเรา เราควรจะยอมจำนนเลิกความปรารถนาของเรา

ฟีลิปปี 4:7-9 “แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้ว เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึง พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยาก เยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเอง ซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติ แต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์ เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อ”

พระประสงค์ของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราได้

เพลงสดุดี 143:10 “ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามพระทัยของพระองค์ เพราะพระองค์ทรง เป็นพระเจ้า ของข้าพระองค์ ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์ ทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีราบ.

พระประสงค์ของพระองค์สำหรับเรากลายเป็นความปรารถนาส่วนลึกที่สุดของเราเช่นกันอย่างก้าวหน้าขึ้นไป หลายคนเชื่อว่าพระประสงค์ของพระเจ้าน่าเบื่อและทำให้รู้สึกอาย พวกเขามองภาพพระภิกษุสงฆ์ในวัดเปลี่ยว หรือภารโรงคริสตจักรที่ไม่พอใจ ในทางตรงกันข้าม บรรดาคนที่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับชีวิตของตนจะเป็นคนที่รักผจญภัยที่สนุกที่สุด การอ่านชีวประวัติของวีรบุรุษในประวัติศาสตร์เช่นฮัดสัน เทย์เลอร์, เอมี่ คาร์ไมเคิล คอรี่ เท็น บูม และจอร์จ มูลเลอร์ จะพิสูจน์ว่านั่นเป็นความจริง

แน่นอน ธรรมิกชนเหล่านี้ได้เผชิญกับความยากลำบากในโลก สู้กับเนื้อหนังของตัวเองและมารร้าย พวกเขาอาจจะไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายในโลกนี้ แต่พระเจ้าทรงกระทำพระราชกิจยอดเยี่ยมสำเร็จผ่านทางพวกเขา ตอนแรก น้ำพระทัยของพระองค์ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ และบริสุทธิ์เกินไปที่จะเป็นเรื่องสนุกสนาน แต่พระเจ้าทรงประทานอำนาจให้เรากระทำได้และความปรารถนาที่จะยินดีนั้น

เพลงสดุดี 40:8 “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปีติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ พระธรรมของพระองค์อยู่ในจิตใจของ ข้าพระองค์”

ฮีบรู 13:2 “อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้น บางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว”

3. วิดีโอเกมส์สรรเสริญพระเจ้าไหม

วิดีโอเกมส์บางเรื่องยกย่องความรุนแรง ลามกและการตัดสินใจแบบเป็นใบ้ (เช่น "ฉันออกจากการแข่งขัน ดังนั้นฉันก็จะทำลายรถของฉัน") ในฐานะคริสเตียน กิจกรรมของเราควรถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า และช่วยให้เราเติบโตในความรู้และพระคุณของพระคริสต์

1โครินธ์ 10:31”เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงกระทำเพื่อเป็น การถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า.

4. การเล่นวิดีโอเกมส์ส่งผลให้เกิดผลประพฤติดีหรือไม่

เอเฟซัส 2:10 . “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ”

ทิตัส 2:11-14 “จำเป็นต้องให้เขาสงบปากเสีย ด้วยเขาพลิกบ้านคว่ำทั้งครัวเรือนให้เสียไป โดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเลย เพราะมักได้ ในพวกเขาเองมีคนหนึ่งเป็นผู้เผยธรรมได้กล่าวว่า “ชาวครีตเป็นคนพูดปดเสมอ เป็นเหมือนอย่างสัตว์ร้าย เป็นคนเกียจคร้านกินเติบ”

1 เปโตร 2:15 “แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ ท่านทั้งหลายจงประพฤติ ให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ” .ความเกียจคร้านและความเห็นแก่ตัวละเมิดพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเรา---ที่จะประพฤติดีต่อผู้อื่น

1โครินธ์ 15:58 “เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมั่นอยู่ อย่าหวั่นไหว จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า การของท่าน จะไร้ประโยชน์ก็หามิได้”

กาลาเทีย 6:9-10 “อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาส ให้เราทำดีต่อคนทั้งปวง และเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบ ครัวที่มีความเชื่อ”

5. การเล่นวิดีโอเกมส์แสดงให้เห็นการควบคุมตนเองได้ไหม

หลายคนได้กล่าวว่าวิดีโอเกมส์สามารถกลายเป็นสิ่งเสพติดหรือการครอบงำจิตใจ. ไม่มีที่ว่างในชีวิตคริสเตียนสำหรับสิ่งดังกล่าว เปาโลเปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนกับนักกรีฑาที่ฝึกฝนร่างกายของเขา เพื่อว่าเขาอาจจะชนะได้รางวัล พวกคริสเตียนมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะมีชีวิตอยู่ต่างหากจากชีวิตที่ควบคุมตนเอง---บำเหน็จนิรันดร์ในสวรรค์

1โครินธ์ 9:25-27 “ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบ เขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะ ได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้ แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลม แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศ ข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้”

6. การเล่นวิดีโอเกมส์แลกเวลากลับคืนมาได้ไหม

คุณจะต้องรายงานคนว่าคุณใช้เวลานาทีจำกัดของคุณอย่างไร การใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเล่นวิดีโอเกมส์แทบจะไม่สามารถเรียกว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

เอเฟซัส 5:15-17 “เหตุฉะนั้นท่านจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา จงฉวยโอกาส เพราะว่าทุกวันนี้เป็นกาลที่ชั่ว เหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร”

1 เปโตร 4:2 “เพื่อจะได้ไม่ดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย์ แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า”

โคโลสี 4:5 “จงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญา โดยฉวยโอกาส.

ยากอบ 4:14 “แต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป”

1 เปโตร 1:14-22 “โดยที่ท่านเป็นบุตรที่เชื่อฟัง ขออย่าได้ประพฤติตามกิเลสตัณหา อย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระองค์ เรียกพระองค์ว่า พระบิดาผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทำของเขา โดยไม่มีอคติ จงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจาก ตำหนิหรือจุดด่าง แท้จริงพระเจ้าได้ทรงกำหนดพระคริสต์นั้นไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงให้พระคริสต์ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อท่านทั้งหลาย เพราะพระคริสต์ท่านจึงวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงชุบพระคริสต์ให้ฟื้นจากความตาย และทรงประทานพระเกียรติแก่พระองค์ เพื่อให้ความเชื่อและความหวังใจของ ท่านดำรงอยู่ในพระเจ้า ที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้ว ด้วยการเชื่อฟังความจริง จนมีใจรักพวกพี่น้องอย่างจริงใจ ท่านทั้งหลายจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริง”

7. มันผ่านการทดสอบในฟิลิปปี 4:8 ไหม

ฟีลิปปี 4:8 “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู”

เมื่อคุณเล่นวิดีโอเกมส์ ความคิดของคุณมุ่งเน้นไปที่เรื่องพระเจ้าหรือเรื่องของฆราวาส

8. การเล่นวิดีโอเกมส์เหมาะกับวัตถุประสงค์ในชีวิตของฉันไหม

2 ทิโมธี 3:1-4 “แต่จงเข้าใจข้อนี้ คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา อกตัญญู ไร้ศีลธรรม ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า”.

วัฒนธรรมตะวันตกเหมาะสมกับคำบรรยายนั้น เรารักที่จะเล่น พวกที่ไม่เป็นคริสเตียนกลายเป็นเสพติดความบันเทิง เช่นภาพยนตร์, กีฬา, และเพลง เพราะว่าพวกเขาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่สูงกว่าที่จะสนุกกับชีวิตก่อนตาย ความสนุกสนานเหล่านี้ไม่สามารถสนองตอบได้อย่างแท้จริง

ปัญญาจารย์ 2:1”ข้าพเจ้ารำพึงว่า “มาเถอะ มาลองสนุกสนานกันดู เอ้า จงสนุกสบายใจไป” แต่ดูเถิด เรื่องนี้ก็อนิจจังเช่นกัน”

เมื่อคริสเตียนกลายเป็นเสพติดกับสิ่งเดียวกับพวกที่ไม่ใช่คริสเตียน เราสามารถบอกได้จริงๆ ว่าเรากำลังสำแดงชีวิตใหม่หรือไม่

ฟีลิปปี 2:15 “เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกติเตียน และไม่มีความผิด เป็น บุตรที่ปราศจากตำหนิของ พระเจ้า ในท่ามกลาง พงศ์พันธุ์ที่คดโกงและวิปลาส ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจ ดวงสว่างต่างๆในโลก.

หรือเราพิสูจน์ให้คนอื่น ๆ เห็นว่า จริงๆ แล้วเราไม่แตกต่างจากที่พวกเขาเป็น และว่าพระคริสต์ไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในชีวิตของเราใช่ไหม เปาโลถือว่าการรู้จัก รักและเชื่อฟังพระเจ้า เป็นความสำคัญสูงสุดอันดับแรกของเขา

ฟีลิปปี 3:10 “ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดช เนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์นั้น และร่วมทุกข์กับพระองค์ คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์.

การเล่นวิดีโอเกมส์เป็นการสำแดงความรักของฉันที่มีต่อพระเจ้า หรือความรักของฉันสำหรับสิ่งของในโลก

1 ยอห์น 2:15-17 “อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก และโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังล่วงไป แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัย ของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิตย์.

8. การเล่นวิดีโอเกมส์ได้โฟกัสที่ชีวิตนิรันดร์แก่ฉันไหม

คริสเตียนมีความหวังจะได้รับบำเหน็จนิรันดร์ในสวรรค์ถ้าพวกเขาสัตย์ซื่อในโลกนี้

มัทธิว 6:19-21 “อย่าส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลก ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้ และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้ แต่จงส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้ เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย”

1โครินธ์ 3:11-16 “เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ บนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำ เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น เพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทน ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไป ผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทน แต่ตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน”

ถ้าเรามุ่งเน้นที่การมีชีวิตนิรันดร์มากกว่าการใช้ความสนุกสนานในโลก เราจะยอมจำนนมอบถวายทรัพย์สิน เวลาและหัวใจเพื่อพันธกิจหรือไม่

โคโลสี 3:1-2; 23-24 “ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ คือประทับข้างขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์

ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จ ท่านปรนนิบัติพระคริสตเจ้าอยู่” หากทรัพย์สมบัติหรือกิจการงานของเราทำให้เราสูญเสียบำเหน็จนิรันดร์ สิ่งเหล่านั้นมันคุ้มค่าไหม

ลูกา 12:33-37 “ท่านทั้งหลายจงขายของที่ท่านมีอยู่และทำทาน จงกระทำถุงใส่เงินสำหรับตนซึ่งไม่รู้เก่า คือให้มีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งไม่รู้หมดสิ้น ที่ขโมยมิได้เข้ามาใกล้ และที่ตัวแมลงมิได้ทำลายเสีย เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย “ท่านทั้งหลายจงคาดเอวของท่านไว้ และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่ พวกท่านเองจงเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรส เพื่อเมื่อนายมาเคาะประตูแล้วเขาจะเปิดให้นายทันทีได้ บ่าวซึ่งนายมาพบกำลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุข เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า นายนั้นจะคาดเอวไว้และให้บ่าวเหล่านั้นเอนกายลง และท่านจะมาเดินโต๊ะ”

คริสเตียนมักจะพยายามทำทั้งสองด้านคือรับใช้พระเจ้าและทำตามใจปรารถนาของตัวเอง

มัทธิว 6:24”ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้.

พระเจ้าทรงประทานความสุขแก่เราผ่านทางการทำงานและการพักผ่อน

ปัญญาจารย์ 5:19 “อนึ่ง ทุกๆคนที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติให้ ก็ได้ทรงโปรดให้รับประทานของเหล่านั้น ได้รับส่วนของตน และยินดีปรีดาในการงานของตนได้ นี่แหละเป็นของประทานจากพระเจ้า.

มัทธิว 11:28-29 “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก”

โคโลสี 3:23-24 “ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จ ท่านปรนนิบัติพระคริสตเจ้าอยู่. เราต้องหาความสมดุลระหว่างการใช้แรงงานและการพักผ่อนหย่อนใจ

เมื่อเราจัดเวลาสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจเหมือนที่พระเยซูทรงทำ เราควรเลือกกิจกรรมอบรมสั่งสอนศีลธรรม

มาระโก 6:31 “แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ท่านทั้งหลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุดพัก หายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่ง” เพราะว่ามีคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มี เวลาว่างจะรับประทานอาหารได้”

คำถามไม่ใช่ว่า "ฉันสามารถเล่นวิดีโอเกมส์ได้ไหม" แต่ "วิดีโอเกมส์จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือไม่" สิ่งนี้จะให้ความรู้สั่งสอนฉัน แสดงความรักกับเพื่อนบ้านของฉัน และสรรเสริญพระเจ้าหรือ เราต้องดำเนินกิจกรรมที่น่ายกย่องสรรเสริญต่อไป ไม่เพียงกิจกรรมที่ยอมให้ทำได้เท่านั้น ไม่ว่าทางใดที่พระองค์ทรงนำคุณ จงติดตามพระองค์ด้วยความรักใคร่ผูกพันเหนือสิ่งอื่นใด จงเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตนิรันดร์ การถวายบูชาใดๆ ดูเหมือนไม่สำคัญเมื่อเราพบพระเยซู

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรเล่นวิดีโอเกมส์ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries