settings icon
share icon
คำถาม

ตรีเอกานุภาพที่ไม่บริสุทธิ์ในยุคสุดท้ายคืออะไร?

คำตอบ


ยุทธวิธีของซาตานคือการเลียนแบบหรือปลอมแปลงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อทำให้ตัวมันเองปรากฏเป็นเหมือนพระเจ้า สิ่งที่อ้างอิงถึงโดยทั่วไปเกี่ยวกับ "ตรีเอกานุภาพที่ไม่บริสุทธิ์" มีอธิบายไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 12 และ 13 เป็นตัวอย่างซึ่งสำคัญที่สุด ตรีเอกานุภาพที่บริสุทธิ์ประกอบไปด้วยพระเจ้าพระบิดา พระบุตร (พระเยซูคริสต์) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรีเอกานุภาพที่ไม่บริสุทธิ์ประกอบไปด้วยซาตาน ปฏิปักษ์พระคริสต์และผู้เผยพระวจนะเท็จ ในขณะที่ตรีเอกานุภาพที่บริสุทธิ์มีลักษณะพิเศษซึ่งมาจากความจริง ความรักและความดีที่ไม่มีการสิ้นสุด ตรีเอกานุภาพที่ไม่บริสุทธิ์นั้นพรรณนาได้ถึงลักษณะของสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างแน่นอนคือการหลอกลวง ความเกลียดชังและความชั่วร้ายมที่ไม่มีสิ่งใดเจือปน

พระธรรมวิวรณ์บทที่ 12 และ 13 ประกอบไปด้วยตอนที่เป็นคำพยากรณ์ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์หลักๆ และบุคคลสำคัญที่ร่วมอยู่ในช่วงครึ่งหลังของเจ็ดปีแห่งความทุกข์ลำบาก มีการบรรยายถึงซาตานในวิวรณ์ 12:3 ว่าเป็น "พญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่งมีเจ็ดหัวและมีสิบเขา และที่หัวเจ็ดหัวนั้นมีมงกุฎเจ็ดอัน" สีแดงบ่งบอกถึงความชั่วร้ายและบุคลิกภาพที่มักจะฆ่าผู้อื่นของมัน หัวเจ็ดหัวเป็นสัญลักษณ์ของเจ็ดอาณาจักที่ซาตานใช้มาตลอดทั้งประวัติศาสตร์เพื่อพยายามป้องกันไม่ให้แผนการของพระเจ้าก้าวหน้าต่อไป ห้าในเจ็ดอาณาจักรได้เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในตอนที่ยอห์นเขียนคำพยากรณ์ของเขาคืออียิปต์ อัสซีเรีย บาบิโลน เปอร์เซียและกรีก อาณาจักรหนึ่งมีพลังในยุคของยอห์นคือโรมและอาณาจักรสุดท้ายเป็นของปฏิปักษ์พระคริสต์ มงกุฎเจ็ดอันแสดงถึงกฎสากลและสิบเขาแสดงถึงการแบ่งอาณาจักรสิบเท่าของปฏิปักษ์พระคริสต์เป็นการระบุถึงภาพนิ้วเท้าสิบนิ้วในฝันของเนบูคัทเนบูคัดเนสซาร์ (ดาเนียล 2:41 – 43) และสิบเขาบนสัตว์ร้ายที่ "น่าหวาดกลัว" ในดาเนียล 7:7, 24

พระธรรมวิวรณ์บทที่ 12 ระบุถึงข้อเท็จจริงที่สำคัญหลายประการเกี่ยวกับซาตานนอกเหนือจากธรรมชาติของมันที่เหมือนกับพญานาค อย่างประการแรกเป็นการอธิบายให้เห็นภาพของ "หนึ่งในสามของดาวทั้งหมด" กำลังถูกปัดลงจากท้องฟ้าคือการระบุว่าหนึ่งในสามของทูตสวรรค์ถูกไล่ออกจากสวรรค์ในช่วงที่ซาตานก่อกบฏ (วิวรณ์ 12:4, ยืนยันมาจากอิสยาห์ 14:12 – 14, และเอเสเคียล 28:12 -18) เป็นช่วงเวลาระหว่างความทุกข์ลำบาก หัวหน้าทูตสวรรค์มิคาเอลและกลุ่มทูตสวรรค์ที่บริสุทธิ์ทำสงครามกับซาตานและปีศาจของมันในอาณาจักรสวรรค์และซาตานก็ถูกกันออกจากสวรรค์ตลอดไป (วิวรณ์ 12:7 – 9) ในความพยายามของมันในการป้องกันไม่ให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จในโลก ซาตานจะพยายามที่จะทำลายชาวยิวอีกครั้ง แต่พระเจ้าจะปกป้องส่วนที่เล็กน้อยอย่างเหนือธรรมชาติภายนอกอิสราเอลเป็นเวลา 42 เดือน (สามปีครึ่ง) ของความทุกข์ลำบาก (วิวรณ์ 12:6, 13 – 17, มัทธิว 24:15 – 21)

คนที่สองของตรีเอกานุภาพที่ไม่บริสุทธิ์คือสัตว์ร้ายหรือปฏิปักษ์พระคริสต์ที่มีบรรยายไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 13 และพระธรรมดาเนียลบทที่ 7 ในนิมิตของยอห์นเกี่ยวกับสัตว์ร้ายที่ออกมาจากทะเลซึ่งพระคัมภีร์ใช้โดยทั่วไปเพื่ออ้างถึงชาวต่างชาติ มันถูกบรรยายว่ามีเจ็ดหัวและสิบเขาคือเหมือนกับพญานาคที่ระบุถึงความสัมพันธ์ของมันกับซาตาน สิบเขาแสดงถึงที่นั่งสิบที่ของรัฐบาลระดับโลกที่จะให้ฤทธิ์อำนาจแก่ปฏิปักษ์พระคริสต์ (ยืนยันมาจากดาเนียล 7:7, 24) รัฐบาลเดียวทั่วโลกนี้จะเป็นการกระทำที่ผิดปกติทางด้านการดูหมิ่น ความกระหายเลือด กระหายอำนาจต่อการมาของอาณาจักรของพระคริสต์

พระธรรมวิวรณ์ 13:3, 12 และ 14 ระบุว่าปฏิปักษ์พระคริสต์จะได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงในช่วงครึ่งทางของช่วงเวลาทุกข์ลำบากแต่ซาตานจะสมานบาดแผลของมันอย่างอัศจรรย์ หลังจากการอัศจรรย์ที่หลอกลวง โลกนี้จะถูกทำให้เป็นทาสของปฏิปักษ์พระคริสต์และจะนมัสการมันและซาตาน (วิวรณ์ 13:4 – 5) ปฏิปักษ์พระคริสต์จะกลายเป็นว่ามีใจกล้ามากขึ้น ละเว้นข้ออ้างทั้งหมดในการเป็นผู้ที่ปกครองอย่างสันติ มันจะทำลายข้อตกลงกับชาวยิว ดูหมิ่นพระเจ้าอย่างเปิดเผย โจมตีธรรมิกชนและดูหมิ่นพระวิหารที่ชาวยิวได้สร้างขึ้นมาใหม่ (ดาเนียล 9:27, วิวรณ์ 13:4 – 7, มัทธิว 24:15)

คนสุดท้ายของตรีเอกานุภาพที่ไม่บริสุทธิ์คือผู้เผยพระวจนะเท็จซึ่งมีอธิบายไว้ในวิวรณ์บทที่ 13:11 – 18 สัตว์ร้ายตัวที่สองออกมาจากแผ่นดินไม่ใช่ทะเล เป็นไปได้ว่าระบุถึงการที่มันจะเป็นผู้ละทิ้งศาสนาของชาวยิวจากอิสราเอล ยอห์นเห็นมันเป็นลูกแกะที่มีเขาและมีเสียงเป็นพญานาค (ข้อ 11) แม้ว่ามันจะนำเสนอตัวเองว่าเป็นผู้ที่ถ่อมตัว อ่อนโยนและมีความกรุณา เขานั้นระบุถึงฤทธิ์อำนาจของมันและมันก็กล่าวเกี่ยวกับปีศาจ ผู้เผยพระวจนะเท็จจะกล่าวอย่างหลอกลวงและโน้มน้าวใจเพื่อนำผู้คนให้ออกห่างจากพระเจ้าและนำเสนอการนมัสการปฏิปักษ์พระคริสต์และซาตาน (วิวรณ์บทที่ 13:11 – 12) ผู้เผยพระวจนะเท็จจะมีความสามารถในการกระทำสัญลักษณ์และการอัศจรรย์รวมถึงการเรียกไฟลงมาจากสวรรค์ (วิวรณ์บทที่ 13:13) มันจะก่อสร้างรูปของปฏิปักษ์พระคริสต์ ให้ชีวิตแก่รูปเคารพนั้นและเรียกร้องให้ทุกคนนมัสการรูปเคารพนี้ (วิวรณ์บทที่ 13:14 – 15) รูปเคารพของสัตว์ร้ายนี้ซึ่งได้รับอำนาจจากผู้เผยพระวจนะเท็จจะ "กระทำให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้น ถึงแก่ความตายได้" (ข้อ 15)

ผู้เผยพระวจนะเท็จจะบังคับแต่ละคนให้รับเครื่องหมายบางอย่างเพื่อแสดงถึงการอุทิศตัวต่อปฏิปักษ์พระคริสต์ ผู้ที่รับเครื่องหมายจะยอมรับว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์เป็นพระเจ้าและยอมจำนนต่อวิธีการของปฏิปักษ์พระคริสต์ การรับเครื่องหมายจะเป็นสิ่งที่ต้องการเพื่อมีส่วนร่วมในการค้าขายของเศรษฐกิจโลก พระคัมภีร์กล่าวว่าการรับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายจะส่งคนคนหนึ่งไปยังความตายชั่วนิรันดร์ (วิวรณ์ 14:9 – 10) ธรรมิกชนที่ทุกข์ลำบากจะปฏิเสธเครื่องหมายนี้และจะได้รับผลเป็นการข่มเหง

ซาตานเป็นปฏิปักษ์พระเจ้า สัตว์ร้ายเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์และผู้เผยพระวจนะเท็จเป็นปฏิปักษ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรีเอกานุภาพที่ไม่บริสุทธิ์นี้จะข่มเหงผู้เชื่อและหลอกลวงอีกหลายๆ คน แต่อาณาจักรของพระเจ้าจะมีชัยเหนือกว่า พระธรรมดาเนียล 7:21 – 22 กล่าวว่า "เมื่อข้าพเจ้ามองดู เขานี้ทำสงครามกับวิสุทธิชนและชนะ จนถึงผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึงและทรงให้ มีการพิพากษาให้แก่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้น และจนสมัยเมื่อวิสุทธิชนรับราชอาณาจักรมาถึง"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ตรีเอกานุภาพที่ไม่บริสุทธิ์ในยุคสุดท้ายคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries