settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนาที่แท้จริงคืออะไร?

คำตอบ


เราให้นิยามคำว่า "ความเชื่อในพระเจ้าหรือเทพเจ้าที่มนุษย์บูชา มักจะแสดงในรูปการประพฤติและพิธีกรรม" หรือ "ระบอบความเชื่อเฉพาะ การนมัสการ ฯลฯ มักเกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรม" ประชากรโลกกว่า 90% ที่ยึดมั่นในรูปแบบของศาสนา ปัญหาคือว่ามีศาสนาที่แตกต่างกันมากมาย ศาสนาที่ถูกต้องคืออะไร ศาสนาที่แท้จริงคืออะไร

องค์ประกอบสองอย่างที่พบมากที่สุดในศาสนาคือกฎข้อบังคับและพิธีกรรม บางศาสนาไม่มีอะไรเป็นแก่นสารมากกว่ากฎข้อบังคับเป็นข้อ ๆ จงทำและอย่าทำ ซึ่งบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาเป็นสาวกที่ซื่อสัตย์ ยึดติดกับศาสนาและเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้าของศาสนานั้น ตัวอย่างของทั้งสองศาสนาที่ยึดติดกฎข้อบังคับ คือศาสนาอิสลามและศาสนายูดาย ศาสนาอิสลามมีหลัก 5 ประการที่จะต้องปฏิบัติตาม ศาสนายูดายมีคำสั่งหลายร้อยข้อและประเพณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ในระดับหนึ่ง ทั้งสองศาสนาอ้างว่าคนที่เชื่อฟังกฎข้อบังคับของศาสนาจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า ศาสนาอื่นมุ่งเน้นที่การปฏิบัติพิธีกรรมแทนการเชื่อฟังกฎข้อบังคับทั้งหลาย โดยการถวายเครื่องบูชา การปฏิบัติภารกิจนี้ การเข้ามีส่วนร่วมในการรับใช้ การบริโภคอาหารนี้ ฯลฯ เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลนั้นชอบธรรมต่อพระเจ้า

ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของศาสนาที่ยึดพิธีกรรมคือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกยึดถือว่าโดยใช้น้ำล้างบาปตอนเป็นทารก โดยการเข้าร่วมพิธีมิซซาโดยการสารภาพบาปต่อพระสงฆ์ โดยสวดอธิษฐานต่อธรรมิกชนในสวรรค์ โดยรับการเจิมโดยพระสงฆ์ก่อนตาย ฯลฯ พระเจ้าจะทรง ยอมรับบุคคลดังกล่าวเข้าไปในสวรรค์หลังจากเขาตาย พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูนอกจากเป็นศาสนายึดหลักพิธีกรรม แต่ยังเป็นยึดติดกับกฎข้อบังคับในระดับรองลงมาด้วย ศาสนาพุทธมีอริยสัจสี่และมรรคแปด การบำเพ็ญตบะมาจาก คำกรีก อัสเคสิส หมายถึง "การฝึกฝนทางกาย การฝึกอบรม การปฏิบัติ" พวกเคร่งแบบฤาษีสละความสุขทางโลก ที่พาให้หันเหความสนใจจากการเติบโตทางจิตวิญญาณและการตรัสรู้ และการใช้ชีวิตโดยการละเว้นอย่างเคร่งครัด และการปฏิเสธตัวตนเอง การบำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นเรื่องธรรมดาในศาสนาฮินดู ศาสนาเชนศาสนาพุทธ ศาสนายูดาย และ ศาสนาอิสลาม

ศาสนาที่แท้จริง ไม่ยึดติดกับกฎข้อบังคับหรือพิธีกรรม ศาสนาที่แท้จริงคือความสัมพันธ์กับพระเจ้า สองสิ่งที่ทุกศาสนายึดถือ คือการที่มนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าหรือความชั่วร้ายและความจำเป็นต้องกลับไปคืนดีกับพระองค์หรือทำให้เป็นคนชอบธรรม ศาสนาเทียมเท็จพยายามที่จะ แก้ปัญหานี้ได้ด้วยการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และพิธีกรรม ศาสนาที่แท้จริงแก้ปัญหาโดยการตระหนักว่าพระเจ้าเท่านั้นสามารถจัดการคืนดีกัน และว่าพระองค์ได้ทรงทำอย่างนั้น ศาสนาที่แท้จริงมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:
  1. เราทุกคนได้กระทำบาปและดังนั้นจึงถูกแยกออกจากพระเจ้า (โรม 3:23)
  2. หากไม่ได้รับการคืนดีกัน การลงโทษที่ยุติธรรมเพราะความบาปคือความตายและการแยกจากพระเจ้านิรันดร์หลังความตาย (โรม 6:23)
  3. พระเจ้าเสด็จมาหาเราในสภาพของพระเยซูคริสต์และทรงสิ้นพระชนม์แทนทีเรา แบกรับการลงโทษที่เราสมควรได้รับ และทรงฟื้นจากความตายเพื่อแสดงให้เห็นว่าการพลีพระชนม์ของพระองค์คือการเสียสละเพียงพอแล้ว (โรม 5:8; 1 โครินธ์ 15:3 - 4; 2 โครินธ์ 5:21)
  4. หากเราต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เชื่อวางใจว่าการพลีพระชนม์ของพระองค์เป็นการชำระหนี้ความผิดบาปของเราโดยสิ้นเชิง เราได้รับการอภัย ได้รับความรอด ได้รับการไถ่ ได้รับการคืนดี และถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า (ยอห์น 3:16; โรม 10:9-10; เอเฟซัส 2: 8-9)

ศาสนาที่แท้จริง จะมีกฎข้อบังคับและพิธีกรรมต่าง ๆ แต่มีความแตกต่างที่มีนัยยะสำคัญ

ในศาสนาที่แท้จริง กฎข้อบังคับและพิธีกรรม จะปฏิบัติด้วยความกตัญญูที่ได้รับความรอดซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้ - ไม่ใช่ความพยายามที่จะได้รับความรอด

ศาสนาที่แท้จริง ซึ่งเป็นพระคัมภีร์คริสตศาสนา มีกฎข้อบังคับที่ต้องเชื่อฟัง (อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าพูดเท็จ ฯลฯ ) และพิธีกรรมที่จะต้องปฏิบัติ (พิธีล้างบาปโดยการจุ่มลงในน้ำให้มิด และพิธีอาหารมื้อสุดท้าย / ศีลมหาสนิท) การปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ และพิธีกรรมไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลนั้นชอบธรรมต่อพระเจ้า แต่กฎข้อบังคับและพิธีกรรมเป็นผลมาจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยพระคุณ โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ช่วยให้รอดองค์เดียว ศาสนาเทียมเท็จจะทำสิ่งต่างๆ (กฎข้อบังคับและพิธีกรรม) เพื่อพยายามที่จะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าหรือเพื่อแสวงหาความชอบธรรมของตนเอง ศาสนาที่แท้จริงคือการรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และด้วยเหตุนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า - แล้วทำสิ่งต่างๆ (กฎข้อบังคับและพิธีกรรม) ด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้า และความปรารถนาที่จะเติบโตใกล้ชิดกับพระองค์

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. กรุณาคลิกปุ่ม “ฉันได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนาที่แท้จริงคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries