settings icon
share icon
คำถาม

ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากคืออะไร? เราจะรู้ได้อย่างไรว่าช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากจะยาวนานเจ็ดปี?

คำตอบ


ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากคือช่วงเวลา 7 ปีที่จะมาถึงในอนาคตเมื่อพระเจ้าจะทรงสิ้นสุดการว่ากล่าวตักเตือนคนอิสราเอลและพิพากษาผู้ไม่เชื่อและคริสตจักร, ซึ่งประกอบด้วยทุกคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์และงานที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดจากการลงโทษอันเนื่องมาจากความบาปที่เขาได้กระทำลงไป, จะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากนั้น คริสตจักรจะถูกนำออกไปจากโลกโดยเหตุการณ์ที่ชื่อว่าการรับขึ้น (1 เธสะโลนิกา 4:13-18; 1 โครินธ์ 15:51-53) คริสตจักรจะปลอดภัยจากพระพิโรธที่จะมาถึง (1 เธสะโลนิกา 5:9) ตลอดทั้งพระคัมภีร์ ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากถูกเรียกด้วยชื่อต่าง ๆ เช่น:

1) วันแห่งพระเยโฮวาห์ (อิสยาห์ 2:12; 13:6, 9; โยเอล 1:15, 2:1, 11, 31, 3:14; 1 เธสะโลนิกา 5:2)
2) ความทุกข์ลำบาก (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:30; เศฟันยาห์ 1:1)
3) ความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งซึ่งกล่าวถึงช่วงครึ่งที่สองของระยะ 7 ปีอันเป็นช่วงที่ความทุกข์ยากทวีความ รุนแรงขึ้น (มัทธิว 24:21)
4) เวลาหรือวันแห่งความยากลำบาก (ดาเนียล 12:1; เศฟันยาห์ 1:15)
5) เวลาทุกข์ใจของยาโคบ (เยเรมีย์ 30:7)

การเข้าใจหนังสือดาเนียล 9:24-27 เป็นเรื่องจำเป็นเพื่อที่เราจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์และเวลาแห่งความทุกข์ยาก ข้อพระคัมภีร์ดาเนียลในตอนนี้พูดถึง 70 สัปดาห์ซึ่งถูกประกาศว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากของ “ชนชาติของท่าน” “ชนชาติ” ของดาเนียลคือคนยิว, ชนชาติอิสราเอล, และสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ดาเนียล 9:24 พูดถึง คือช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ “เพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศ ให้บาปจบสิ้น และให้ลบมลทิน เพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามา เพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระวจนะไว้ และเพื่อจะเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” พระเจ้าทรงประกาศว่าภายในช่วงเวลา “70 สัปดาห์” สิ่งเหล่านี้สำเร็จลง มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจว่าเมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า “70 สัปดาห์” มันไม่ได้หมายถึงสัปดาห์ที่มี 7 วันอย่างที่เราเข้าใจกัน คำว่า heptad ในภาษาฮีบรู ที่หนังสือดาเนียล 9:24-27 แปลว่าสัปดาห์นั้นจริง ๆ แล้วหมายถึง “7” กับอีก 70 สัปดาห์ (70 คูณ 7) เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่พระเจ้าพูดถึงจริง ๆ แล้วคือ 70 เจ็ดครั้ง หรือ 490 ปี เรื่องนี้ได้รับการยืนยันโดยข้อพระคัมภีร์ข้อถัดไป ในข้อ 25 และ 26 ดาเนียลได้รับการบอกว่าพระเมสสิยาห์จะถูกตัดออก “7 สัปดาห์ และ 62 สัปดาห์” (รวมทั้งหมดเป็น 69 สัปดาห์ด้วยกัน) เริ่มด้วยการมีพระบัญชาให้ออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่ หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ, หลังจากการมีพระบัญชาให้ออกไปสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่เจ็ดปี 69 ครั้ง (483 ปี) พระเมสสิยาห์จะถูกตัดออก นักประวัติศาสตร์ด้านพระคัมภีร์ยืนยันว่าช่วงเวลาตั้งแต่การมีพระบัญชาให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่จนถึงเวลาที่พระเยซูทรงถูกตรึงกางเขนเป็นเวลา 483 ปีจริง ๆ นักศึกษาพระคัมภีร์ส่วนใหญ่, ไม่ว่าเขาจะมีมุมมองเกี่ยวกับการพิพากษานรกสวรรค์ (เหตุการณ์ในอนาคต) อย่างไร, เข้าใจเรื่อง 70 สัปดาห์ของดาเนียลทั้งนั้น

จากระยะเวลา 483 ปีตั้งแต่ที่มีพระบัญชาให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่จนถึงเวลาที่พระเมสสิยาห์ถูกตัดออก ก็จะเหลือเวลาอีก 1 สัปดาห์ (7 ปี) ที่ยังไม่สำเร็จลงตามที่หนังสือแดเนียล 9:24 บันทึกไว้ “เพื่อให้เสร็จสิ้นการทรยศ ให้บาปจบสิ้น และให้ลบมลทิน เพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามา เพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระวจนะไว้ และเพื่อจะเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” ช่วง 7 ปีสุดท้ายคือช่วงเวลาที่รู้กันว่าคือช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก -- เวลาที่พระเจ้าทรงเสร็จสิ้นการพิพากษาคนอิสราเอลอันเนื่องมาจากความบาปของพวกเขา

หนังสือดาเนียล 9:27 เน้นจุดเด่นสองสามประการในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก 7 ปี “ท่านจะทำพันธสัญญากับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปตะ ท่านจะกระทำให้การถวายสัตวบูชา และเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปตะ ผู้ที่จะกระทำให้เกิดการวิบัตินั้นจะมาบนปีกของสิ่งน่าสะอิดสะเอียน จนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้น” ผู้ที่ข้อพระคัมภีร์นี้พูดถึงคือผู้ที่พระเยซูทรงเรียกว่า “สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการรกร้างว่างเปล่า” (มัทธิว 24:15) และหนังสือวิวรณ์ 13 เรียกว่าสัตว์ร้าย หนังสือดาเนียล 9:27 กล่าวว่าสัตว์ร้ายนี้จะทำพันธสัญญาอยู่หนึ่งสัปดาห์ (7 ปี) แต่ในระหว่างกลางสัปดาห์ (3 ½ ปีของช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก) มันจะเลิกพันธสัญญาและทำให้การถวายสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่น ๆ หยุดไป หนังสือวิวรณ์ยทที่ 13 อธิบายว่าสัตว์ร้ายนี้จะเอารูปจำลองของมันไปไว้ในพระวิหารและเรียกร้องให้คนทั่วโลกนมัสการมัน หนังสือวิวรณ์ 13:5 บอกว่าสัตว์ร้ายนี้จะทำอย่างนั้นอยู่ 42 สัปดาห์ ซึ่งก็คือ 3 ½ ปี เนื่องจากหนังสือดาเนียล 9:27 บอกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในระหว่างกลางสัปดาห์, และหนังสือวิวรณ์ 13:5 บอกว่าสัตว์ร้ายตัวนี้จะทำอย่างนี้เป็นระยะ 42 เดือน ดังนั้นจึงเห็นง่าย ๆ ว่าระยะเวลาทั้งหมดคือ 84 เดือน หรือ 7 ปี หนังสือดาเนียล 7:25 บอกด้วยว่าเมื่อพระคัมภีร์พูดถึง “หนึ่งวาระ สองวาระ กับครึ่งวาระ” (หนึ่งวาระ = 1 ปี, สองวาระ = 2 ปี, ครึ่งวาระ = ครึ่งปี รวมเป็น 3 ½ ปี) พระคัมภีร์หมายถึง ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากครั้งใหญ่ ช่วงครึ่งหลังของ 7 ปีของเวลาแห่งความทุกข์ยากเมื่อ “ความสะอิดสะเอียนที่ก่อให้เกิดความร้างเปล่า” (สัตว์ร้าย) จะมีอำนาจ

ท่านสามารถอ่านข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้เพิ่มเติมได้เกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก: วิวรณ์ 11:2-3 ซึ่งพูดถึงช่วงเวลา 1,260 วัน และ 42 สัปดาห์, และ ดาเนียล 12:11-12 ซึ่งพูดถึงช่วงเวลา 1,290 วันและ 1,335 วัน, ข้อพระค้มภีร์ทั้งหมดนี้พูดถึงตอนกลางของช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก วันที่เพิ่มขึ้นมาในหนังสือดาเนียล 12 อาจรวมถึงช่วงเวลาสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงเวลาพิพากษาบรรดาประชาชาติ (มัทธิว 25:31-46) และช่วงก่อตั้งอาณาจักพันปีของพระคริสต์ด้วย (วิวรณ์ 20:4-6)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากคืออะไร? เราจะรู้ได้อย่างไรว่าช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากจะยาวนานเจ็ดปี?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries