settings icon
share icon
คำถาม

ถ้าคุณมีหนี้จำนวนมากคุณสามารถที่จะหยุดถวายสิบลดสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะจ่ายหนี้ให้หมดได้หรือไม่?

คำตอบ


เป็นสิ่งซึ่งอนุญาตได้ที่จะหยุดถวายสิบลดในขณะที่จ่ายหนี้ การจ่ายหนี้เป็นหน้าที่ส่วนการถวายสิบลดเป็น "ทางเลือก" สำหรับเหตุผลง่ายๆ คือว่าคำสั่งของการถวายสิบลดเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายโมเสสและคริสเตียนไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายนั้น กรุณาอย่าเข้าใจผิด การให้สำหรับงานของพระเจ้านั้นสำคัญมาก การให้ทางด้านการเงินอย่างเสียสละเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนทุกคน ถ้าเป็นไปไม่ได้อย่างแท้จริงที่จะจ่ายหนี้และยังคงถวายสิบลด/ถวายทรัพย์ในเวลาเดียวกัน จะไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดถ้าลดการถวายหรือหยุดการถวายไปเลยหรือหยุดถวายชั่วคราวเพื่อที่จะจ่ายหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่

หน้าที่หนึ่งของเราต่อผู้อื่นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คือว่าเรารักพวกเขา การรับมือกับพวกเขาในรูปแบบที่เราอยากให้เขารับมือกับเรา (มัทธิว 7:12) เราทุกคนอยากให้ผู้คนจ่ายหนี้ที่พวกเขาติดเราอยู่ ดังนั้นในฐานะคริสเตียนเราควรจะ "อย่าเป็นหนี้อะไรใคร นอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน เพราะว่าผู้ที่รักเพื่อนบ้าน ก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว พระบัญญัติกล่าวว่า อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าโลภ ทั้งพระบัญญัติอื่นๆ ก็รวมอยู่ในข้อนี้คือ ท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน" (โรม 13:8 – 10)

กฎหมายของการถวายสิบลดของพันธสัญญาเดิมคือพระเจ้ากำหนดที่จะตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุของปุโรหิตเผ่าเลวี พวกเขาต้องการการสนับสนุนเพื่อที่จะดูแลพระวิหารและตอบสนองต่อความต้องการของคนยากจน (กันดารวิถี 18:26, เฉลยธรรมบัญญัติ 26:12 – 15) ดังนั้นเมื่อเมื่อชาวอิสราเอลล้มเหลวในการถวายสิบลดสำหรับพระวิหารพระเจ้าเตือนเขาว่า "จะฉ้อพระเจ้าหรือ แต่เจ้าทั้งหลายได้ฉ้อเรา แต่เจ้ากล่าวว่า 'เราทั้งหลายฉ้อพระเจ้าอย่างไร' ก็ฉ้อในเรื่องทศางค์และเครื่องบูชานั่นซี" (มาลาคี 3:8)

สิบลดคือหนึ่งในสิบของรายได้ของมนุษย์ "และบรรดาเชื้อสายของเลวี ซึ่งได้รับตำแหน่งปุโรหิตนั้น ถึงแม้ว่าท่านเหล่านั้นสืบเชื้อสายจากอับราฮัม ก็ยังมีพระบัญญัติสั่งให้รับทศางค์จากบรรดาประชาชน" (ฮีบรู 7:5) ปุโรหิตชาวเลวียังรับใช้ในพระวิหารต่อไปในช่วงเวลาตลอดทั้งการที่พระเยซูเป็นมนุษย์ในโลกนี้และต้องมีการถวายสิบลด แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ เป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป "เพราะเมื่อตำแหน่งปุโรหิตเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ธรรมบัญญัติก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย" (ฮีบรู 7:12) ในขณะนี้พระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตของเรา ในขณะนี้คริสเตียนเป็นพระวิหารและปุโรหิตหลวงของพระองค์ (ฮีบรู 4:14 – 15, 1 โครินธ์ 6:19 – 20, 1 เปโตร 2:9 – 10)

มหาปุโรหิตช่วยเหลือเราในทางพันธสัญญาใหม่ (กฎหมายของพระเจ้าที่เขียนไว้ในหัวใจของเรา) โดยการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เรา (ฮีบรู 12:24, 10:16) กฎหมายนี้เกิดผลอย่างทรงพลัง ทำให้เรารักผู้อื่นด้วยความรักที่พระวิญญาณนั้นทรงสร้างขึ้นมา (กาลาเทีย 5:22 – 23) นี่คือสาเหตุที่ยอห์นเขียนว่า "แต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้ และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขา ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้" (1 ยอห์น 3:17 – 18) ความรักของพระเจ้าผลักดันให้คริสเตียนที่แท้จริงเป็นผู้ให้แต่ไม่มีจดหมายใดในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่บัญชาหรือแนะนำให้ถวายสิบลดหรือส่วนอื่นๆ การถวายของคริสเตียนนั้นขึ้นอยู่กับความรักของคริสเตียน

คริสเตียนสามารถที่จะทำได้ถ้าเขาเลือกที่จะถวายสิบลด (หนึ่งในสิบ) ของรายได้ของเขาแก่คริสตจักร เพื่อจะตอบสนองความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณและด้านวัตถุในโลกที่ขัดสนนี้ บางคนเลือกที่จะให้น้อยกว่าหนึ่งในสิบ บางคนเลือกที่จะให้มากกว่า เปาโลแนะนำให้ถวายแก่คริสตจักรในวันอาทิตย์ "ทุกวันต้นสัปดาห์ ให้พวกท่านทุกคนเก็บเงินผลประโยชน์ที่ได้รับไว้บ้าง" (1 โครินธ์ 16:2ก) คริสเตียนต้องไม่กักตุนแต่ให้เท่าที่พระเจ้าทรงนำ เพราะว่าเป็นเงินของพระเจ้า รางวัลของพระองค์มีค่าเกินกว่าค่าของเงิน "นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อย คนที่หว่านมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มาก ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี และพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย" (2 โครินธ์ 9:6 – 8)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ถ้าคุณมีหนี้จำนวนมากคุณสามารถที่จะหยุดถวายสิบลดสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะจ่ายหนี้ให้หมดได้หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries