settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงหมายถึงอะไรเมื่อทรงตรัสว่า 'คนรุ่นนี้จะไม่ล่วงลับไป'?

คำตอบ


พระเยซูทรงอ้างถึงเรื่องเกี่ยวกับวาระสุดท้ายนี้ จะพบในพระธรรมมัทธิว 24:34; มาระโก 13:30; และลูกา 21:32 พระเยซูตรัสว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า คนรุ่นนี้จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าทุกสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จ" หลายสิ่งที่พระเยซูได้ทรงตรัสถึง---การเกิดขึ้นของปฏิปักษ์พระคริสต์ สถานบริสุทธิ์รกร้างว่างเปล่า และดวงอาทิตย์กำลังมืดมิดลง -----ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงอายุของผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยพระเยซู เห็นได้ชัดว่า พระเยซูทรงหมายถึงบางสิ่งแตกต่างไปเมื่อทรงตรัสถึง "คนรุ่นนี้".

กุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจสิ่งที่พระเยซูทรงหมายถึงโดย " คนรุ่นนี้จะไม่ล่วงลับไปจนทุกสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จ " เป็นบริบทของเรื่อง นั่นก็คือ เราต้องเข้าใจข้อพระคัมภีร์หลายข้อในพระธรรม มัทธิว 24:34 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้านั้น ในพระธรรมมัทธิว 24: 4-31 พระเยซูทรงให้คำทำนายอย่างชัดเจน; ทรงตรัสถึงเหตุการณ์ทั้งหลายในอนาคต พระเยซูได้ตรัสสั่งแล้วแก่บรรดาผู้ที่มีชีวิตอยู่ในระหว่างที่ทรงทำพระราชกิจในโลกว่าราชอาณาจักรนั้นได้ถูกเอาไปจากพวกเขาแล้ว

มัทธิว 21:43 “เหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่า แผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่าน ยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระทำให้ผลเจริญสมกับแผ่นดินนั้น”

ดังนั้น จึงเป็นคำสั่งว่าพระธรรมมัทธิวบทที่ 24-25 พูดเรื่องเกี่ยวกับอนาคต คนรุ่นนั้นที่พระเยซูตรัสถึง "ไม่ล่วงลับไป" จนกระทั่งพระองค์เสด็จกลับมาเป็นคนรุ่นในอนาคต คือบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่เมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำนายไว้เกิดขึ้น คำว่า คนในรุ่น หมายถึงบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่ในอนาคต เมื่อเหตุการณ์ตามพระธรรม มัทธิวบทที่ 24-25 เกิดขึ้น

ประเด็นในพระดำรัสของพระเยซูคือ "คนรุ่นนี้จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าทุกสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จ" คือว่าเหตุการณ์ในยุคสุดท้ายจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทันทีที่สังเกตเห็นสัญญาณวาระสิ้นสุด ที่สุดปลายกำลังจะมาถึง ---การเสด็จกลับมาครั้งที่สองและการพิพากษาจะเกิดขึ้นภายในยุคคนรุ่นสุดท้าย พระเยซูทรงส่งเสริมความหมายนี้โดยคำอุปมา มัทธิว 24:32–33 “จงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อ เมื่อแตกกิ่งแตกใบ ท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว เช่นนั้นแหละ เมื่อท่านทั้งหลายเห็นบรรดาสิ่งเหล่านั้นก็ให้รู้ว่า พระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว” สัญญาณชัดเจนของฤดูร้อนเป็นต้นมะเดื่อแตกกิ่งแตกใบนั้น สัญญาณที่แน่นอนของอวสานโลกนั่นคือ "สิ่งทั้งปวงเหล่านี้" (มัทธิว 24) กำลังจะเกิดขึ้น แล้วบรรดาผู้ที่อยู่ในแผ่นดินนั้นจะมีเวลาเหลืออยู่สั้น ๆ การแปลความหมายอีกอย่างก็คือว่า

คำทำนายของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวบทที่24 มี "การทำให้สำเร็จสองครั้ง" ในมุมมองนี้ "คนรุ่นนี้" คือบรรดาคนที่พระเยซูกำลังตรัสถึงในช่วงเวลานั้น-.-บางเรื่องที่ทรงทำนายแล้วกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของพวกเขา ดังนั้น เมื่อชาวโรมันทำลายกรุงเยรูซาเล็มในปี ค.ศ. 70 คำทำนายของพระเยซูก็สำเร็จในส่วนหนึ่ง; การล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มเป็นการชิมรสล่วงหน้าของสิ่งเลวร้ายที่กำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม คำทำนายของพระเยซูหลาย ๆ ด้านไม่ได้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 70; ตัวอย่างเช่นหมายสำคัญในท้องฟ้า

มัทธิว 24:29–31 “แต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์ จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้ แล้วจะเห็น บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก พระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ มาด้วยเสียงแตรอันดังยิ่งนัก ให้รวบรวมคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้ว ทั้งสี่ทิศนั้น ตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้น” ปัญหาหลักกับการแปลความ" การทำให้สำเร็จครบถ้วนสองครั้ง" คือว่ามันไม่สอดคล้องกับพระดำรัสของพระเยซูที่ว่า สิ่งเหล่านี้"ทั้งหมด" จะเกิดขึ้นใน "คนรุ่นนี้". ดังนั้น มันจะดีกว่าที่เราเข้าใจ "คนรุ่นนี้"

ว่าหมายถึงคนรุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อมีเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายเกิดขึ้นจริง โดยพื้นฐานแล้ว พระเยซูกำลังตรัสว่า เมื่อเหตุการณ์วาระสุดท้ายเริ่มเกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ยุคแห่งพระคุณได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลานานมาก แต่เมื่อถึงเวลาสำหรับการพิพากษามาถึงในที่สุด หลายสิ่งจะม้วนหายวับไปทันที แนวคิดเรื่องสิ่งต่างๆที่กำลังลากหายวับไปของพระเจ้า สะท้อนในพระธรรมหลายตอนในพระคัมภีร์

มัทธิว 24:22 “ถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า จะไม่มีมนุษย์รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้เลือกสรร จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า”

มาระโก 13:20 “ถ้าพระเจ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า จะไม่มีมนุษย์รอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ถูกเลือกสรร ซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้พระองค์จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้า”

วิวรณ์ 3:11 “เราจะมาในเร็วๆนี้ จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามี เพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้”

วิวรณ์ 22:7, 12, 20 “และดูเถิด เราจะมาในเร็วๆนี้’ ผู้ใดที่ถือรักษาคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ก็เป็นสุข ‘ดูเถิด เราจะมาในเร็วๆนี้ และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคน พระองค์ผู้ทรงเป็นพยาน ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ ตรัสว่า “เราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอน’ อาเมน พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูทรงหมายถึงอะไรเมื่อทรงตรัสว่า 'คนรุ่นนี้จะไม่ล่วงลับไป'?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries