settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูจะเสด็จกลับมาเหมือนขโมยในเวลากลางคืนหมายความว่าอะไร?

คำตอบ


การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เปรียบเหมือนกับการมาถึงของขโมยในเวลากลางคืน พระธรรมทั้งสองตอนใช้ถ้อยคำว่า "ขโมยในเวลากลางคืน"

มัทธิว 24:43 “จงจำไว้ว่า ถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามไหน เขาจะตื่นอยู่และระวัง ไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้”

1 เธสะโลนิกา 5:2 “เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน”

ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 24 พระเยซูตรัสถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ในยุคสุดท้ายของความทุกข์ยากลำบากมาก เปาโลเรียกวันนี้ว่า "วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า" ในพระธรรม 1 เธสะโลนิกาบทที่ 5 นี่เป็นวันแห่งผลที่เกิดจากเบื้องบน แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหาทางดาราศาสตร์ และ " นิมิตแห่งบุตรมนุษย์" ปรากฏให้เห็นในท้องฟ้า

มัทธิว 24:29–30, 38. 40-41 “แต่พอสิ้นความทุกข์ลำบากแห่งวันเหล่านั้นแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทั้งปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้าน เมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์ จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า มนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้ แล้วจะเห็น บุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้า ทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้น คนทั้งหลายได้กินและดื่มกัน ทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา เมื่อนั้นชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง หญิงสองคนโม่แป้งอยู่ที่โรงโม่ จะทรงรับคนหนึ่ง ทรงละคนหนึ่ง”

พระเยซูตรัสว่ามันจะเกิดขึ้น "หลังจากหลายวันแห่งความทุกข์ยากลำบาก" (ข้อ 29), บรรยายว่าเหตุการณ์นี้แตกต่างจากการรับขึ้นไปสวรรค์ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบาก

การเสด็จมาครั้งที่สองกำลังจะเหมือนกับขโมยในเวลากลางคืนอย่างไร องค์ประกอบที่สำคัญของการเปรียบเทียบของพระเยซูคือว่า ไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเมื่อไหร่พระองค์จะเสด็จกลับมา เหมือนดังขโมยที่บุกเข้าในครัวเรือนอย่างไม่รู้ตัว พระเยซูจะทรงทำให้โลกที่ไม่เชื่อพบความประหลาดใจ เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเพื่อการพิพากษา ประชาชนจะ "กำลังกินและดื่ม ทำการสมรสและกำลังเป็นสามีภรรยากัน" (ข้อ 38) เช่นเดียวกับถ้าพวกเขามีตลอดเวลาในโลก แต่แล้ว ก่อนที่พวกเขาจะทันรู้ตัว วันแห่งการพิพากษาจะมาถึงพวกเขาเลย (ข้อ 40-41)

1 เธสะโลนิกา 5:3 “เมื่อเขาพูดว่า “สงบสุขและปลอดภัยแล้ว” เมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันที เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์ เขาจะหนีก็ไม่พ้น”

ผู้เชื่อไม่กลัวการพิพากษาอย่างฉับพลันและรวดเร็วนี้; "ขโมยในเวลากลางคืน" จะไม่จู่โจมเราด้วยความประหลาดใจ

คริสเตียนทั้งหลายแยกเป็นประเภทหนึ่งต่างหาก:

1 เธสะโลนิกา 5:4-5 “แต่พี่น้องทั้งหลาย ท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ว วันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมา ท่านเป็นบุตรของความสว่าง และเป็นบุตรของกลางวัน เราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด มันเป็นเฉพาะบรรดาผู้ที่อยู่ในความมืดที่จะถูกรับไปโดยไม่ทันรู้ตัว และเรา " ทุกคนเป็นบุตรของความสว่างและเป็นบุตรในความสว่าง เราไม่ได้อยู่ในเวลากลางคืนหรือในความมืด "(ข้อ 5) จงสรรเสริญพระเจ้า

1 เธสะโลนิกา 5:9 “เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญา แต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอด โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา”

ผู้ที่ไม่ได้รับความรอดควรใจใส่ต่อคำเตือนสอนของพระเยซู:

มัทธิว 24:44 “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา”

คุณสามารถเตรียมพร้อมได้อย่างไร พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทางสำหรับคุณที่จะหลุดพ้นจากการพิพากษา ทางนั้นคือพระเยซูคริสต์

ยอห์น 14:6 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา”

โดยการยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ คุณจะได้รับการอภัยบาป พระเมตตาและความรอด โดยมีพระสัญญาว่าคุณจะมีชีวิตนิรันดร์ ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

เอเฟซัส 2:8–9 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้”

"ขโมย" กำลังจะมา แต่คุณสามารถเป็นบุตรความสว่าง อย่าผลักมันไป ; นี่คือ "ปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า" ลูกา 4:19 “และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้า” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูจะเสด็จกลับมาเหมือนขโมยในเวลากลางคืนหมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries