การวิพากษ์สำเนาต้นฉบับพระคัมภีร์คืออะไร?

คำตอบ


มีการกล่าวว่าการวิพากษ์สำเนาต้นฉบับพระคัมภีร์เป็นวิธีการที่ใช้สำหรับกำหนดสิ่งที่พระคัมภีร์ต้นฉบับดั้งเดิมได้กล่าวเอาไว้ ต้นฉบับดั้งเดิมของพระคัมภีร์ไม่ได้หายไป ซ่อนอยู่หรือไม่มีอยู่แล้ว สิ่งที่เรามีคือสำเนาของต้นฉบับดั้งเดิมเป็นหมื่นๆ ฉบับ กำหนดอายุตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 – 15 (สำหรับพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่) และกำหนดอายุจากศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาลจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 (สำหรับพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม) ในต้นฉบับเหล่านี้มีข้อแตกต่างที่และน่าสังเกตเล็กน้อย การวิพากษ์สำเนาต้นฉบับพระคัมภีร์คือการศึกษาต้นฉบับเหล่านี้เพื่อพยายามที่จะกำหนดว่าการอ่านต้นฉบับนั้นแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร

มีสามวิธีการที่สำคัญมากที่สุดที่จะวิพากษ์สำเนาต้นฉบับพระคัมภีร์ วิธีการแรกคือ Textus Receptus ซึ่งวีธีการ Textus Receptus นั้นเคยเป็นต้นฉบับของพระคัมภีร์ที่เรียบเรียงโดยชายผู้หนึ่งที่มีชื่อเอรัสมุส (Erasmus) ในช่วงปีค.ศ. 1500 เขานำต้นฉบับที่มีจำนวนจำกัดที่เขาเข้าถึงได้มาเรียบเรียงเป็นฉบับที่เรียกว่า Textus Receptus

วิธีการที่สองเป็นที่รู้จักกันคือ Majority Text ซึ่งวีธีการ Majority Text เป็นการนำต้นฉบับทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบความแตกต่างและเลือกที่ดูเหมือนว่าคล้ายคลึงการอ่านซึ่งถูกต้องซึ่งเกิดขึ้นมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่นถ้าต้นฉบับ 748 ชุดอ่านว่า "เขากล่าวว่า" แล้วต้นฉบับ 1429 ชุดอ่านว่า "พวกเขากล่าวว่า" วิธีการ Majority Text จะเลือก "พวกเขากล่าวว่า" เป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับการอ่านแบบดั้งเดิม ไม่ได้มีการแปลพระคัมภีร์จำนวนมากซึ่งเป็นพื้นฐานจากวิธีการ Majority Text

วิธีการที่สามเป็นที่รู้จักกันคือวิธีการวิจารณ์หรือการคัดสรรมากจากสิ่งที่ดีที่สุด วิธีการคัดสรรมาจากสิ่งที่ดีที่สุดรวมถึงการพิจารณาหลักฐานทั้งภายนอกและภายในสำหรับการกำหนดสิ่งที่คล้ายคลึงกับเนื้อหาดั้งเดิมมากที่สุด หลักฐานภายนอกทำให้เราถามคำถามเหล่านี้คือ ในต้นฉบับกี่ชุดที่มีการอ่านเกิดขึ้น จะกำหนดอายุของต้นฉบับเหล่านี้ได้อย่างไร ต้นฉบับเหล่านี้ถูกค้นพบที่ทวีปไหนของโลก หลักฐานภายในกระตุ้นให้เกิดคำถามเหล่านี้คือ อะไรทำให้เกิดการอ่านที่หลากหลายนี้ การอ่านไหนที่จะสามารถอธิบายต้นกำเนิดของการอ่านอื่นๆ

วิธีการไหนที่แม่นยำที่สุด นั่นคือเมื่อการโต้แย้งเริ่มต้นขึ้น เมื่อมีการอธิบายวิธีการเหล่านี้ครั้งแรกแก่ใครบางคน คนนั้นโดยทั่วไปแล้วจะเลือก Majority Text เป็นวิธีการที่จะนำมาใช้ "การถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์" และ "ความเสมอภาค" เป็นวิธีการที่สำคัญ อย่างไรก็ตามมีปัญหาระดับภูมิภาคที่น่าเป็นห่วงตรงนี้ ในช่วงสตวรรษแรกๆ ของคริสตจักรคริสเตียนจำนวนมากมายได้พูดและเขียนเป็นภาษากรีก เริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่ 4 ภาษาลาตินเริ่มกลายมาเป็นภาษาที่นิยมโดยเฉพาะในคริสตจักร เริ่มต้นด้วยพระคัมภีร์ฉบับวัลเกตภาษาลาติน (Latin Vulgate) พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เริ่มมีการทำสำเนาในภาษาลาตินแทนที่จะเป็นภาษากรีก

อย่างไรก็ตามในโลกของคริสเตียนทางแถบตะวันออก ภาษากรีกยังคงเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญของคริสตจักรอีกมากกว่า 1,000 ปี ผลคือต้นฉบับภาษากรีกมากมายจากทางตะวันออกหรือภูมิภาคไบแซนไทน์ (Byzantine) ต้นฉบับไบแซนไทน์เหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันมาก เป็นไปได้ว่าทั้งหมดจะเกิดมาจากต้นฉบับของกรีกบางชุด ในขณะที่เหมือนกันมากต้นฉบับไบแซนไทน์มีความแตกต่างอย่างมากมายกับต้นฉบับที่พบเจอในภูมิภาคแถบตะวันตกและแถบกลางๆ ของคริสตจักร เพื่อเป็นการสรุป ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยต้นฉบับสามชุด หนึ่งชุดถูกคัดลอก 100 ครั้ง อีกฉบับหนึ่งถูกคัดลอก 200 ครั้ง และอันที่สามถูกคัดลอก 5,000 ครั้ง กลุ่มไหนที่จะมีการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แน่นอนว่าเป็นกลุ่มที่สาม อย่างไรก็ตามกลุ่มที่สามไม่ได้มีความเป็นไปได้ของการอ่านแบบดั้งเดิมเท่ากับกลุ่มแรกหรือกลุ่มที่สอง แค่มีสำเนามากกว่า วิธีการวิจารณ์หรือการคัดสรรมากจากสิ่งที่ดีที่สุดของการวิพากษ์สำเนาต้นฉบับพระคัมภีร์ทำให้มี "น้ำหนัก" ที่เท่ากันสำหรับต้นฉบับจากแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตามต้นฉบับจากตะวันออกมีจำนวนมากมาย

วิธีการวิจารณ์หรือการคัดสรรมากจากสิ่งที่ดีที่สุดนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร ถ้าคุณเปรียบเทียบยอห์น 5:1 – 9 ในการแปลบางฉบับ คุณจะสังเกตว่าข้อ 4 นั้นหายไปจากวิธีการแบบ Critical text ในวิธีการ Textus Receptus ยอห์น 5:4 อ่านว่า "ด้วยมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้า ลงมากวนน้ำในสระเป็นครั้งคราว และเมื่อน้ำกระเพื่อมนั้น ผู้ใดก้าวลงไปในน้ำก่อน ก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั้น" ทำไมข้อนี้ถึงหายไปจากการแปลพระคัมภีร์ที่ใช้วิธีการแบบ Critical text วิธีการวิจารณ์มีการดำนเนินการตามนี้ (1) เนื้อหาของยอห์น 5:4 ไม่ได้มีอยู่ในต้นฉบับซึ่งเก่าแก่ที่สุดเป็นส่วนใหญ่ (2) เนื้อหาของยอห์น 5:4 มีอยู่ในต้นฉบับไบแซนไทน์ทั้งหมด แต่ไม่ค่อยมีในต้นฉบับที่ไม่ใช่ทางตัวออกสักเท่าไร (3) เป็นไปได้มากกว่าผู้คัดลอกจะเพิ่มคำอธิบายมากกว่าที่ผู้คัดลอกจะตัดคำอธิบายออก ยอห์น 5:4 ทำให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าทำไมคนง่อยถึงอยากจะลงไปในสระ และผู้คัดลอกจะเอาข้อนี้ออกทำไม มันดูไม่สมเหตุสมผล มันดูสมเหตุสมผลทางขนบธรรมเนียมว่าทำไมคนง่อยถึงอยากลงไปในสระจะถูกเพิ่มเข้าไป ผลของแนวคิดเหล่านี้คือว่าวิธีการวิจารณ์หรือการคัดสรรมากจากสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้รวมยอห์น 5:4

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าวิธีใดของการวิพากษ์สำเนาต้นฉบับพระคัมภีร์ที่คุณเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูก มีประเด็นที่ต้องอภิปรายกันด้วยพระคุณ ความเคารพและด้วยความเห็นใจ คริสเตียนบางคนสามารถและจะไม่เห็นด้วยกับประเด็นเหล่านี้ เราสามารถที่จะถกเถียงกันในเรื่องวิธีการ แต่เราไม่ควรจะโจมตีเหตุจูงใจและบุคลิกลักษณะของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นเหล่านี้ เราทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันคือการกำหนดความเป็นไปได้ของการเรียบเรียงพระคัมภีร์ดั้งเดิม บางคนเพียงแค่มีวิธีการที่แตกต่างกันเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การวิพากษ์สำเนาต้นฉบับพระคัมภีร์คืออะไร?
© Copyright Got Questions Ministries