settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนศาสตร์ระบบคืออะไร?

คำตอบ


คำว่า “ศาสนศาสตร์ (theology)” มาจากรากศัพท์ภาษากรีกสองคำที่หมายความว่า “พระเจ้า” และ “พระวจนะ คำว่า theology แปลว่า “การศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้า” คำว่าระบบ (systematic) หมายถึงการนำเอาบางสิ่งบางอย่างมาจัดให้เป็นระบบ ดังนั้นเมื่อเอาคำสองคำมารวมกัน คำว่าศาสนศาสตร์ระบบจึงหมายความว่าการจัดเรื่องเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบระเบียบว่าหมวดหมู่ไหนเกี่ยวกับอะไร ยกตัวอย่างเช่น เรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์มีปรากฏอยู่ในหนังสือหลายเล่มในพระคัมภีร์ ไม่ใช่ในเล่มเดียว ศาสนศาสตร์ระบบจะนำข้อมูลทั้งหมดจากหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวกับทูตสวรรค์แล้วนำมารวบรวมให้เป็นระบบภายใต้หัวข้อเรื่องว่า ความเชื่อเกี่ยวกับทูตสวรรค์ นี่คือความหมายของศาสนศาสตร์ระบบ - ซึ่งเป็นการจัดหมวดหมู่คำสอนในพระคัมภีร์ให้เป็นระบบระเบียบนั่นเอง

Theology Proper หรือ Paterology คือการศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดา
Christology คือการศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าพระบุตร, องค์พระเยซูคริสต์เจ้า
Pneumatology คือการศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์
Bibliologyคือการศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์
Soteriology คือการศึกษาเกี่ยวกับความรอด
Ecclesiology คือการศึกษาเกี่ยวกับคริสตจักร
Eschatology คือการศึกษาเกี่ยวกับการสิ้นโลก
Angelology คือการศึกษาเกี่ยวกับทูตสวรรค์
Christian Demonology คือการศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจากมุมมองของคริสเตียน
Christian Anthropology คือการศึกษาเกี่ยวกับมนุษยชาติ
Hamartiology คือการศึกษาเกี่ยวกับความบาป

ศาสนศาสตร์สายคัมภีร์ (Biblical theology) คือการศึกษาหนังสือฉบับใดฉบับหนึ่ง (หรือหลายฉบับ) ในพระคัมภีร์และเน้นมุมมองทางด้านศาสนศาสตร์ที่ต้องการศึกษาเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่นหนังสือพระกิตติคุณยอห์นเป็นหนังสือที่เน้นเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 1:1,14; 8:58; 10:30; 20:28) ศาสนศาสตร์สายประวัติศาสตร์ (Historical theology) คือการศึกษาเกี่ยวกับหลักคำสอนและการพัฒนาการของคริสตจักรในหลายศตวรรษที่ผ่านมา ศาสนศาสตร์ผูกขาด (Dogmatic theology) คือการศึกษาเกี่ยวกับหลักคำสอนของคริสเตียนบางกลุ่มที่มีการจัดระบบหลักคำสอน เช่น ศาสนศาสตร์ระบบแคลวิน และ ศาสนศาสตร์ระบบเจ็ดยุค (dispensational theology) ศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary theology) คือการศึกษาหลักคำสอนที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นหรือกำลังได้รับความสนใจ ศาสนศาสตร์ระบบเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจและสอนพระคัมภีร์ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนศาสตร์ระบบคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries