settings icon
share icon

พระธรรมวิวรณ์

ผู้ประพันธ์: วิวรณ์ 1: 1,4,9 และ 22: 8 ระบุเฉพาะเลยว่าผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์คืออัคร ทูตยอห์น

วิวรณ์ 1;1,4,9 “วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์ เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ว่า อะไรจะต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้า และพระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปสำแดงแก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์ ยอห์นขอเรียนคริสตจักรทั้งเจ็ดที่อยู่ในแคว้นเอเชียให้ทราบดังนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับพระคุณและสันติสุข จากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน และผู้ทรงดำรงอยู่ในอดีต และผู้จะเสด็จมาในอนาคตและจากวิญญาณทั้งเจ็ดที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์”

ข้าพเจ้าคือยอห์น พี่น้องของท่านทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนร่วมการยากลำบาก และร่วมราชอาณาจักร และร่วมความอดทน ซึ่งเป็นประสบการณ์ในพระเยซู ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ที่เกาะปัทมอสเนื่องด้วยพระวจนะของพระเจ้า และเนื่องด้วยการเป็นพยานฝ่ายพระเยซู”

วิวรณ์ 22:8 “ข้าพเจ้าคือยอห์นเป็นผู้ได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้ และครั้นข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลงจะนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ ที่ได้สำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ข้าพเจ้า”

วันที่เขียน: พระธรรมวิวรณ์อาจจะเขียนขึ้นระหว่างปีค.ศ. 90 และ 95

จุดประสงค์ของการเขียน: พระเจ้าได้ทรงมอบวิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ให้แก่ยอห์น "เพื่อแสดงให้ผู้รับใช้ของพระองค์เห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเร็วๆ นี้" พระธรรมเล่มนี้เต็มไปด้วยความลึกลับเกี่ยวกับหลายสิ่งที่จะมาถึง นี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายว่าโลกจะจบสิ้นและการพิพากษาจะเกิดแน่นอน ปรากฏให้เราเห็นแวบเดียวท้องฟ้าสวรรค์และพระสิริทั้งหมด ที่กำลังรอคอยบรรดาผู้ที่รักษาเสื้อคลุมทับของพวกเขาให้ขาวสะอาด วิวรณ์นำพาเราผ่านความยากลำบากครั้งใหญ่ พร้อมกับความทุกข์โศกเศร้าทุกอย่าง และบึงไฟที่สุดท้ายแล้วผู้ไม่เชื่อจะต้องเผชิญชั่วนิรันดร์กาล พระธรรมเล่มนี้กล่าวย้ำจุดจบของซาตานและความตายที่มุ่งไปที่มันและสมุนของมัน เราได้เห็นหน้าที่ของสรรพสิ่งและทูตสวรรค์ทั้งหมดและพระสัญญาต่อธรรมิกชนที่จะดำรงอยู่ตลอดไปกับพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ชั่วนิรันดร์ เช่นเดียวกับยอห์น มันเป็นเรื่องยากที่จะหาคำพูดต่างๆ มาบรรยายสิ่งที่เราอ่านในพระธรรมวิวรณ์

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
วิวรณ์ 1:19 “จงเขียนเหตุการณ์ซึ่งเจ้าได้เห็นและเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้ กับทั้งเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วย”

วิวรณ์ 13:16-17 “และมันยังได้บังคับคนทั้งปวง ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมั่งมี และคนจน ไทและทาสให้รับเครื่องหมาย ไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขา เพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้ นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้น ซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ร้ายนั้นหรือเลขชื่อของมัน”

วิวรณ์ 19:11 “แล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นสวรรค์เปิดออก และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า 'สัตย์ซื่อและสัตย์จริง' พระองค์พิพากษาและทรงกระทำสงครามด้วยความเป็นธรรม’”

วิวรณ์ 20:11”ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น เมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไป และไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลย”

วิวรณ์ 21:1 “ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้ว และทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว”

บทสรุปโดยย่อ: พระธรรมวิวรณ์เป็นอรรถาธิบายที่ให้สีสันฟุ่มเฟือยเรื่องนิมิตทั้งหลาย ซึ่งประกาศแก่เรายุคสุดท้ายก่อนพระคริสต์เสด็จกลับมา และจะทรงนำพาเราเข้าสู่ฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ วิวรณ์เริ่มต้นด้วยจดหมายเขียนถึงคริสตจักรทั้งเจ็ดแห่งในเอเชียไมเนอร์ จากนั้นก็เปิดเผยให้เห็นความหายนะเรียงมาเป็นชุดๆ ประดังมาบนแผ่นดินโลก เครื่องหมายของสัตว์ร้าย จำนวนเลข "666" จุดสุดยอดแห่งสงครามอาร์มาเกดโอน การผูกมัดซาตาน การทรงครอบครองของพระเจ้า การพิพากษาบนบัลลังก์ใหญ่สีขาว และลักษณะเมืองสวรรค์นิรันดร์ของพระเจ้า คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ได้สำเร็จครบถ้วน และการเรียกครั้งสุดท้ายให้พระ องค์มาทรงปกครองทำให้เรามั่นใจว่าจะทรงเสด็จกลับมาในไม่ช้านี้

การเชื่อมโยง : พระธรรมวิวรณ์เป็นสุดยอดของคำทำนายเกี่ยวกับเวลาสิ้นสุดยุค เริ่มต้นด้วยพันธสัญญาเดิม อรรถาธิบายเรื่องปฏิปักษ์พระคริสต์ที่กล่าวถึงในดาเนียล 9:27 ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ในวิวรณ์บทที่ 13

ดาเนียล 9:27 “ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอัน มากอยู่หนึ่งสัปตะ ท่านจะกระทำให้การถวายสัตวบูชา และเครื่องบูชาอื่นๆ หยุดไปครึ่งสัปตะ ผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้น จะมาบนปีกของสิ่งน่าสะอิดสะเอียน จนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูก เทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้น”

นอกเหนือจากวิวรณ์แล้ว มีตัวอย่างของวรรณคดีเลวร้ายในพระคัมภีร์ คือดาเนียล บทที่ 7-12, 24-27 อิสยาห์บทที่ 24-27 เอเสเคียลบทที่ 37-41 และเศคาริยาห์บทที่ 9-12 คำทำนายทั้งหมดเหล่านี้มารวมกันอยู่ในพระธรรมวิวรณ์

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ: คุณได้ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่ ถ้าคุณได้ทำแล้ว คุณไม่มีอะไรต้องกลัวการที่พระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกนี้ ตามที่บรรยายไว้ในพระธรรมวิวรณ์ พระผู้ทรงพิพากษาทรงอยู่ฝ่ายเรา ก่อนการพิพากษาครั้งสุดท้ายเริ่มต้น เราจะต้องเป็นพยานให้กับเพื่อนๆ และเพื่อนบ้านเรื่องของพระเจ้าที่ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ทางพระคริสต์ เหตุการณ์ทั้งหลายในพระธรรมเล่มนี้เป็นจริง เราจะต้องดำรงชีวิตอย่างที่เราเชื่อถือ เพื่อว่าผู้อื่นจะสังเกตเห็นความสุขของเรา เกี่ยวกับอนาคตของเรา และต้องการที่จะเข้ามาอยู่กับเราในเมืองรุ่งโรจน์แห่งใหม่

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมวิวรณ์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries