settings icon
share icon

พระธรรมฟิเลโมน

ผู้ประพันธ์: ผู้เขียนพระธรรมฟิเลโมนคืออัครทูตเปาโล

ฟีเลโมน 1:1 “จาก เปาโลผู้ถูกจองจำอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ และทิโมธีน้องของเรา ถึง ฟีเลโมนเพื่อนร่วมงานที่รักของเรา”

วันที่เขียน : พระธรรมฟิเลโมนเขียนขึ้นประมาณปี ค.ศ. 60

จุดประสงค์ของการเขียน: จดหมายที่เขียนถึงฟิเลโมนนั้นสั้นที่สุดในบรรดาจดหมายทั้ง หมดของเปาโลและเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเป็นทาส จดหมายนี้ชี้แนะเราว่าเปาโลถูกคุมขังอยู่ในคุกในขณะที่เขียนจดหมายนี้ ฟิเลโมนเป็นเจ้าของทาส ผู้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคริสตจักรที่บ้านของเขาด้วย ในช่วงเวลาที่เปาโลรับใช้พันธกิจในเมืองเอเฟซัส ฟิเลโมนอาจจะเดินทางเข้าไปในเมือง ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากเปาโลและกลับใจเป็นคริสเตียน ทาสชื่อว่าโอเนสิมัสได้ขโมยเงินเจ้านายของเขา ชื่อฟิเลโมน และหลบหนีไปโดยมุ่งหน้าไปยังกรุงโรมและพบเปาโล โอเนสิมัสยังคงเป็นสมบัติทาสของฟิเลโมน และเปาโลได้เขียนเพื่อปูทางไว้สำหรับส่งมอบเขากลับไปให้แก่เจ้านายของเขา โดยการที่เปาโลเป็นพยานแก่โอเนสิมัส เขาจึงกลับใจเป็นคริสเตียน (และเปาโลต้องการให้ฟิเลโมนต้อนรับโอเนซิมัสเหมือนเป็นน้องชายในพระคริสต์และไม่เพียงแต่เป็นทาส

ฟีเลโมน 10 “ข้าพเจ้าขอร้องท่านเรื่องโอเนสิมัสลูกของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เป็นบิดาของเขาเมื่อข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่”

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
ฟีเลโมน 6: “และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้การที่ท่านร่วมเชื่อกับพวกเรานั้น จงเพิ่มพูนความรู้ในการดีทั้งปวงของพวกเราซึ่งมีในพระคริสต์”

ฟีเลโมน 16: “เขามิใช่เป็นทาสอีกต่อไป แต่ดียิ่งกว่าทาส คือเป็นพี่น้องที่รัก เขาเป็นที่รักมากของข้าพเจ้า แต่คงจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่านั้นอีก ทั้งในฐานะเป็นคนและเป็นเพื่อนคริสตชนด้วยกัน”

ฟีเลโมน 18: “ถ้าเขาได้กระทำผิดต่อท่านประการใด หรือเป็นหนี้อะไรท่าน ท่านจงคิดเอาจากข้าพเจ้าเถิด”

บทสรุปโดยย่อ : เปาโลได้เตือนเจ้าของทาสว่าพวกเขามีความรับผิดชอบต่อทาสของตน และปฏิบัติต่อทาส แบบเป็นคนที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่ต้องยำเกรงพระเจ้า ในพระธรรมฟิเลโมน เปาโลไม่ได้ประณามการมีทาสรับใช้ แต่ท่านเสนอให้ยกโอเนสิมัสเป็นน้องคริสเตียนแทนการเป็นทาส เมื่อเจ้าของทาสสามารถยกทาสเป็นเหมือนน้องชาย ทาสได้มาถึงตำแหน่งซึ่งตามกฎหมายการเป็นทาสไม่มีผลอะไรเลย คริสตจักรในสมัยแรกไม่ได้เล่นงานการเป็นทาสโดยตรง แต่ได้วางรากฐานสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและทาสเสียใหม่ เปาโลพยายามที่จะผูกพันฟิเลโมนและโอเนสิมัสให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยความรักแบบ คริสเตียน เพื่อว่าการปลดแอกให้เป็นอิสระจากข้อบังคับจะเป็นสิ่งจำเป็น เพียงแต่หลังจากความสว่างแห่งพระกิตติคุณเปิดเผยออกไป ธรรมเนียมการใช้ระบบทาสจะสามารถหมดไปได้

การเชื่อมโยง : บางทีอาจจะไม่มีตรงไหนในพันธสัญญาใหม่ ที่ความแตกต่างชัดเจนระ หว่างบทบัญญัติและพระคุณให้ภาพที่สวยงามมากเช่นนี้ ทั้งกฎหมายโรมันและบทบัญญัติโมเสสของพันธสัญญาเดิม ได้ให้สิทธิแก่ฟิเลโมนที่จะลงโทษทาสที่หลบหนี ผู้ซึ่งตกเป็นกรมสิทธิ์ แต่พันธสัญญาแห่งพระคุณผ่านทางพระเยซูเจ้า ยินยอมให้ทั้งเจ้านายและทาสที่จะสา มัคคีธรรมกันด้วยความรัก บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันในพระกายของพระคริสต์

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ: นายจ้าง ผู้นำทางการเมือง ผู้บริหารธุรกิจ และผู้ปกครอง สามารถทำตามเจตนารมณ์ของคำสอนของเปาโล โดยการปฏิบัติต่อลูกจ้าง พนักงานเพื่อนร่วมงาน และสมาชิกในครอบครัวเหมือนเป็นสมาชิกในพระกายของพระคริสต์ คริสเตียนในสังคมยุคใหม่จะต้องไม่ดูผู้ช่วยของตนเป็นก้อนหินที่ก้าวข้าม แต่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุความปรารถนา นับเป็นพี่น้องคริสเตียนที่ต้องได้รับการปฏิบัติด้วยเมตตากรุณา นอกจากนี้ ผู้นำคริสเตียนทุกคนต้องยอมรับว่าพระเจ้าทรงนับว่าพวกเขาควรปฏิบัติต่อผู้ที่ทำงานให้แก่พวกตน ไม่ว่าผู้ช่วยนั้นจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ ท้ายที่สุดพวกเขาต้องรายงานความประพฤติของตนเองต่อพระเจ้า โคโลสี 4:1 “ฝ่ายนายก็จงทำแก่เหล่าทาสของตนตามความยุติธรรมและสม่ำเสมอกัน เพราะท่านรู้ว่าท่านก็มีนายองค์หนึ่งในสวรรค์ด้วย”

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมฟิเลโมน
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries