settings icon
share icon

พระกิตติคุณมาระโก

ผู้ประพันธ์: แม้ว่าพระกิตติคุณมาระโกไม่ได้บอกชื่อผู้เขียน ก็มีพยานนิรนามของบรรพบุรุษของคริสตจักรยุคแรกว่ามาระโก เป็นผู้เขียน ท่านเป็นเพื่อนร่วมงานกับอัครสาวกเปโตร และประจักษ์ชัดว่าเป็นบุตรฝ่ายวิญญาณของท่านเปโตร

1 เปโตร 5:13 “คริสตจักรที่เมืองบาบิโลน ซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกัน ฝากความคิดถึงมายังท่านและมาระโก บุตรของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วย”

จากท่านเปโตร ท่านได้รับข้อมูลต้นฉบับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคำสอนของพระเจ้า และเก็บรักษาข้อมูลไว้ในรูปแบบของการเขียนบันทึก และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามาระโก คือยอห์นมาระโก ในพันธสัญญาใหม่

กิจการ 12:12 “เมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้ว ก็มาถึงตึกของมารีย์ มารดาของยอห์นผู้มีชื่ออีกว่ามาระโก ที่นั่นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่”

แม่ของท่านเป็นคริสเตียนที่ร่ำรวยและโด่งดังในคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม และคริสตจักรอาจจะพบท่านที่บ้านของนางมาระโกได้เข้าร่วมงานกับเปาโลและ บารนาบัสในการเดินทางมิชชันนารีครั้งแรกของพวกเขา แต่ไม่ได้ไปร่วมงานครั้งที่สองเพราะความขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองคน

กิจการ 15:37-38 “ฝ่ายบารนาบัสอยากจะพายอห์นผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วย”

เยเรมีย์ 7:11 “นิเวศซึ่งเรียกตามชื่อของเรา ในสายตาของเจ้าได้กลายเป็นถ้ำของ พวกโจรไปแล้วหรือ พระเจ้าตรัสว่า ดูเถิด ตัวเราได้เห็นเอง”

พระองค์ทรงอ้างอิงบทเพลงสดุดี เมื่อทรงอธิบายว่าพระองค์ทรงเป็นศิลา มุมเอกแห่งความเชื่อของเราและของคริสตจักร

มาระโก 12:10-11 “ท่านทั้งหลายอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วมิใช่หรือซึ่งว่า 'ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสีย ยังได้เป็นศิลามุมเอกแล้ว การนี้เป็นมาจากพระเจ้า เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเรา'”

เพลงสดุดี 118:22-23 “ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสีย ได้เป็นศิลามุมเอกแล้ว การนี้เป็นมาจากพระเจ้า เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์ตาเรา”

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ: มาระโกยกย่องพระเยซูเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ต้องรับความทุกข์ทรมาน และทรงเป็นผู้ที่มารับใช้และเสียสละเพื่อเรา ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะ ดลใจให้เรา ทำเช่นเดียวกัน

มาระโก 10:45 “5เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมาก”

เราต้องรับใช้พันธกิจเหมือนที่พระองค์ทรงทำ ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมากและ ยอมอุทิศตนทุ่มเทให้กับการรับใช้ผู้อื่น พระเยซูทรงสั่งสอนตักเตือนให้เราต้องจำไว้ว่า การที่จะเป็นใหญ่ในราชอาณาจักรของพระเจ้าเราจะต้องเป็นผู้รับใช้คนทั้งปวง

มาระโก 10:44 “และถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกเป็นต้น ผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของ คนทั้งปวง”

การยอมเสียสละตัวเองควรชนะเหนือความปรารถนาของเราเพื่อเป็นที่ยอมรับนับถือหรือรับบำเหน็จรางวัล เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงเต็มพระทัยที่จะสละพระชนม์เพื่อฝูงแกะ

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระกิตติคุณมาระโก
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries