settings icon
share icon

พระธรรมเอเฟซัส

ผู้ประพันธ์: เอเฟซัส 1: 1 ระบุว่าผู้เขียนพระธรรมเอเฟซัสเป็นอัครทูตเปาโล

เอเฟซัส 1:1 “เปาโล ผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เรียน ธรรมิกชน ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูคริสต์”

วันที่เขียน: พระธรรมเอเฟซัสอาจะเขียนในระหว่างปี ค.ศ. 60-63

จุดประสงค์ของการเขียน: เปาโลตั้งใจว่าทุกคนที่อยากจะเติบโตเหมือนอย่างพระคริสต์จะได้รับคำสอนนี้ ที่รวมอยู่ในพระธรรมเอเฟซัส คือระเบียบวินัยที่จำเป็นในการพัฒนาไปเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้า นอกจากนี้ การศึกษาพระธรรมเอเฟซัสจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้เชื่อ เพื่อเขาจะสามารถทำให้พระประสงค์และการทรงเรียกของพระเจ้าสำเร็จ จุดมุ่งหมายของจดหมายฝากฉบับนี้คือ เพื่อกล่าวยืนยันและเตรียมพร้อมฝึกพี่น้องในคริสตจักรที่กำลังจำเริญขึ้น เป็นการเสนอมุมมองที่สมดุลกันเรื่องพระกายของพระคริสต์ และความสำคัญในระบบครอบครัวของพระเจ้า

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
เอเฟซัส 1:3 “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์”

เอเฟซัส 2:8-10 “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วง หน้าเพื่อให้เรากระทำ”

เอเฟซัส 4:4-6 “มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่อง ในการที่ทรงเรียกท่าน มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวง ผู้ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวง และทั่วคนทั้งปวง และในคนทั้งปวง”

เอเฟซัส 5:21 “จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์”

เอเฟซัส 6:10-11 “สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของ พระองค์ จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้”

บทสรุปโดยย่อ: หลักข้อเชื่อครอบครองพื้นที่มากที่สุดในพระธรรมเอเฟซัส คำสอนครึ่งหนึ่งในจดหมายฝากฉบับนี้ เกี่ยวกับการที่เรายืนมั่นคงในพระคริสต์ และส่วนที่เหลือเป็นผลกระทบต่อสถานภาพของเรา บ่อยมากที่สุดที่บรรดาผู้ที่สอนจากพระธรรมนี้ เลี่ยงผ่านคำสอนขั้นพื้นฐานและเน้นสอนตรงไปถึงตอนจบบททีเดียว บทนี้เองที่เน้นเรื่องการทำสงครามหรือการต่อสู้ของธรรมิกชน อย่างไรก็ตาม เพื่อจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเนื้อหาของจดหมายฝากฉบับนี้ บุคคลนั้นจะต้องเริ่มต้นที่คำสอนของเปาโลในจดหมายนี้ ประการแรก ในฐานะเป็นสาวกของพระคริสต์ เราต้องเข้าใจอย่างครบถ้วนว่าพระเจ้าทรงกำหนดให้เราเป็นผู้ใด เราต้องมีพื้นฐานแน่นในการรู้เรื่องที่พระเจ้าทรงบรรลุผลสำเร็จเป้าหมายเพื่อมนุษยชาติทั้งหมด ถัดไป การดำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันและการก้าวเดินของเราต้องฝึกหัดทำเสมอและทำให้เข้มแข็ง เราจะต้องเดินต่อไป จนกระทั่งเราไม่เดินเตาะแตะหรือซวนเซไปมาอีกต่อไปโดยทุกจิตวิญญาณของคำสอนและความมีเลศนัยของคน เราแบ่งเรื่องที่เปาโลเขียนออกเป็นสามตอนใหญ่ๆ คือ (1) บทที่หนึ่งถึงสามแนะนำหลักคำสอนตามพระราชกิจที่พระเจ้าทรงทำสำเร็จ (2) บทที่สี่และห้าเสนอหลักคำสอนเกี่ยวกับการดำรงชีวิตปัจจุบันของเรา (3) บทที่หกเสนอหลักคำสอนเกี่ยวกับการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของเรา

การ เชื่อมต่อ: การเชื่อมโยงเบื้องต้นกับพันธสัญญาเดิมในพระธรรมเอเฟซัส อยู่ในแนวคิดที่น่าตกใจ (แก่ชาวยิว) เรื่องคริสตจักรที่เป็นพระกายของพระคริสต์

เอเฟซัส 5:32 “ความจริงที่ฝังอยู่ในข้อนี้สำคัญ ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์ และคริสตจักร”

ความลึกลับที่น่าประหลาดใจนี้ (ความจริงที่ไม่ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้) ของคริสตจักร

เอเฟซัส 3:6 “นี่คือคนต่างชาติได้เป็นผู้รับมรดกร่วมกัน และเป็นอวัยวะของกายอันเดียวกัน และมีส่วนได้รับคำสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั้น” นี่คือความลึกลับที่ซ่อนไว้ทั้งสิ้นจากธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิม

เอเฟซัส 3:5, 9 “ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่ได้ทรงโปรดสำแดงแก่มนุษย์เหมือนอย่างบัดนี้ ซึ่งทรงโปรดเผยแก่พวกอัครทูตผู้บริสุทธิ์และพวกผู้เผยพระวจนะโดยพระวิญญาณ และทำให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานแห่งความล้ำลึก ซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่ พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวง”

ชาวอิสราเอลที่เป็นสาวกแท้ของพระเจ้าเชื่อเสมอว่าพวกเขาเท่านั้นที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

พระราชบัญญัติ 7:6 “เพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่าน พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติ ทั้งหลายที่อยู่บนพื้นโลก ให้มาเป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์”

การยอมรับคนต่างชาติว่ามีสถานภาพเท่าเทียมกันตามแบบอย่างใหม่นี้ เป็นเรื่องยากมากที่สุด และก่อให้เกิดข้อโต้แย้งกันมากมายในหมู่ผู้เชื่อชาวยิวและคนต่างชาติที่กลับใจ เปาโลยังพูดถึงความลึกลับของคริสตจักรว่าเป็น "เจ้าสาวของพระคริสต์" ซึ่งเป็นแนวคิดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ในพันธสัญญาเดิม

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ: บางทีพระธรรมเอเฟซัสอาจจะยิ่งกว่าพระธรรมเล่มอื่น ๆ ในพระคัมภีร์ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกันระหว่างหลักคำสอนที่ถูกต้องและการปฏิบัติที่ถูกต้องในชีวิตคริสเตียน

คนมากมายเหลือเกินที่ไม่สนใจ "ศาสนศาสตร์" และต้องการเพียงแต่หารือเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น "ภาคปฏิบัติ" แทน ในพระธรรมเอเฟซัส เปาโลโต้แย้งว่าศาสนศาสตร์นั้นปฏิบัติได้จริง เพื่อที่จะมีชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ปฏิบัติได้จริงในชีวิตเรา เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นใครตามหลักคำสอนของพระคริสต์

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมเอเฟซัส
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries