settings icon
share icon

พระธรรมโคโลสี

ผู้ประพันธ์: อัครทูตเปาโลเป็นผู้เขียนพระธรรมโคโลสีเป็นคนแรก และเชื่อกันว่าทิโมธีมีส่วนช่วยเขียนบ้าง

โคโลสี 1:1 “เปาโล อัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้าและทิโมธีน้องชาย”

วันที่เขียน: พระธรรมโคโลสีอาจเขียนขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 58-62

จุดประสงค์ของการเขียน: พระธรรมโคโลสีเป็นแนวกึ่งจริยธรรม พูดถึงทุกแง่มุมของชีวิตคริสเตียน เปาโลเริ่มสั่งสอนเรื่องชีวิตของแต่ละบุคคล ก้าวไปถึงบ้านและครอบครัว จากการประพฤติไปจนถึงวิธีที่เราควรปฏิบัติต่อผู้อื่น รูปแบบของพระธรรมเล่มนี้คือความมีพอเพียงในองค์พระเยซูคริสต์ ที่เพียงพอแล้วสำ หรับความต้องการของเราในทุกด้าน

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
โคโลสี 1:15-16 “พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง เพราะว่าในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์”

โคโลสี 2:8 “จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ ตามวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์”

โคโลสี 3:12-13 “เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน”

โคโลสี 4:5-6 “จงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญา โดยฉวยโอกาส จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคน”

บทสรุปโดยย่อ: พระธรรมโคโลสีถูกเขียนขึ้นอย่างเปิดเผยเพื่อลบล้างศาสนานอกรีตที่เกิดขึ้นในเมืองโคโลสี ซึ่งเข้ามาทำอันตรายต่อการดำรงอยู่ของคริสตจักร ในขณะที่เราไม่ทราบว่าเปาโลทราบเรื่องใดมาบ้าง ท่านตอบสนองในรูปจดหมายฉบับนี้ เราสามารถคาดคะเนได้จากการตอบสนองของเปาโลว่า ท่านได้ช่วยอธิบายทัศนะที่มีข้อตำหนิเรื่องพระคริสต์ ( ความเป็นพระองค์ ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง และการไม่ยอมรับความเป็นพระเจ้าบริบูรณ์ของพระองค์) ปรากฏว่าเปาโลได้โต้แย้งเรื่องที่ "ชาวยิว" เน้นความสำคัญเรื่องการเข้าสุหนัตและประเพณีต่างๆ ด้วย

โคโลสี 2:8-11 “จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ ตามวิญญาณต่างๆแห่งสากลจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์ เพราะว่าในพระองค์นั้น สภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ และท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและ ศักดิเทพ ในพระองค์นั้น ท่านได้รับพิธีเข้าสุหนัตที่มือมนุษย์มิได้กระทำ โดยที่ท่านได้สละกายเนื้อหนังเสียในการเข้าสุหนัตแห่งพระคริสต์

โคโลสี 3:11 “อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้าสุหนัต พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือไทก็ไม่เป็น แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัด และทรงดำรงอยู่ในสารพัด”

ศาสนานอกรีตที่กล่าวถึง ปรากฏว่าเป็นแบบพวกนอสติค-ชาวยิว หรือพวกผสมผสานระหว่างการบำเพ็ญตนเคร่งครัดแบบยิวและปรัชญา (สโตอิค) แบบกรีก ท่านทำงานที่โดดเด่นในการชี้ให้เราเห็นความพอเพียงของพระคริสต์ พระธรรมโคโลสีมีทั้งหลักคำสอนเกี่ยวกับสถานภาพพระเจ้าของพระคริสต์ และปรัชญาเทียมเท็จ (1: 15-2: 23) เช่นเดียวกับการให้คำแนะนำเชิงประพฤติปฏิบัติตามแบบคริสเตียน รวมทั้งเพื่อนๆ และคำพูด (3: 1-4:18)

การเชื่อมต่อ: เช่นเดียวกับคริสตจักรในยุคแรก ประเด็นที่ชาวยิวยึดหลักธรรมบัญญัติในเมืองโคโลสีเป็นสิ่งที่เปาโลเป็นห่วงกังวลมาก ดังนั้นแนวคิดเรื่องความรอดโดยพระคุณเป็นพื้นฐานสำคัญ ไม่ใช่จากการประพฤติ ซึ่งบรรดาคนที่ยึดเอาธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมพบว่ามันยากมากที่จะเข้าใจได้ ผลที่ตามมาคือ ท่ามกลางพวกที่ยึดมั่นในธรรมบัญญัติ ยังคงมีการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มเติมข้อกำหนดธรรมบัญญัติบางข้อลงในความเชื่อใหม่นี้ ในท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้น เบื้องต้นพวกเขาเรียกร้องให้เพิ่มการถือพิธีเข้าสุหนัต ซึ่งชาวยิวบางคนที่กลับใจใหม่ยังคงปฏิบัติอยู่ เปาโลตอบโต้ข้อผิดพลาดนี้ในโคโลสีบทที่ 2 ในการที่ท่านประกาศว่าพิธีเข้าสุหนัตโดยขลิบเนื้อหนังนั้นไม่จำเป็นต่อไป เพราะพระคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว

โคโลสี 2:11-15 “อย่างนี้ไม่เป็นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็นผู้ที่เข้าสุหนัตหรือไม่ได้เข้าสุหนัต พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือไทก็ไม่เป็น แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัด และทรงดำรงอยู่ในสารพัด เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่บริสุทธิ์และ เป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่ง ความสมบูรณ์ และจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองจิตใจของท่าน พระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวด้วย เพื่อสันติสุขนั้น และท่านจงมีใจกตัญญู”

หลักของท่านคือการเข้าสุหนัตด้วยจิตใจ ไม่ใช่ด้วยเนื้อหนัง ไม่จำเป็นต้องยึดพิธีกรรมตามธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมอีกต่อไป

พระราชบัญญัติ 10:16 “เพราะฉะนั้นจงตัดใจ อย่าดื้อดึงอีกต่อไป”

พระราชบัญญัติ 30:6 “แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จะทรงตัดใจของท่านและใจของบุตรหลานของท่าน เพื่อท่านจะได้รักพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน เพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ได้” เยเรมีย์ 4:4 “ดูก่อน คนยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงเอาตัวรับพิธีเข้าสุหนัตถวายแด่พระเจ้า จงตัดหนังปลายหัวใจของเจ้าเสีย เกรงว่าความกริ้วของเราจะพลุ่งออกไปอย่างไฟ และเผาไหม้ไม่มีใครจะดับได้ เหตุด้วยความชั่วแห่งการกระทำทั้งหลายของเจ้า”

เยเรมีย์ 9:26 “อียิปต์ ยูดาห์ เอโดม และคนอัมโมน โมอับและทุกคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร บรรดาคนที่โกนผมจอนหู เพราะบรรดาประชาชาติเหล่านี้มิได้รับพิธีเข้าสุหนัต และบรรดาประชาอิสราเอลก็มิได้รับพิธีเข้าสุหนัตทางใจ”

กิจการ7:51 “โอ คนชาติหัวแข็งใจดื้อหูตึง ท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ บรรพบุรุษของท่านทำอย่างไร ท่านก็ทำอย่างนั้นด้วย”

โรม 2:29 “คนที่เป็นยิวแท้ คือคนที่เป็นยิวภายใน และการเข้าสุหนัตแท้นั้นเป็นเรื่องของจิตใจ ตามพระวิญญาณมิใช่ตามตัวบทบัญญัติ คนอย่างนั้นพระเจ้าสรรเสริญ มนุษย์ไม่สรรเสริญ”

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ: ถึงแม้ว่าเปาโลกล่าวถึงหลายๆ เรื่อง การประยุกต์ใช้ขั้นพื้นฐานสำหรับเราทุกวันนี้ คือความมีทุกอย่างเพียงพอครบบริบูรณ์ของพระคริสต์ในชีวิตเรา ทั้งความรอดที่ทรงประทานให้และการที่เราต้องชำระตัวให้บริสุทธิ์ เราต้องรู้และเข้าใจพระกิตติคุณ เพื่อที่จะไม่ถูกชักนำให้หลงผิดจากรูปแบบที่แยบยลของการยึดถือกฏและศาสนานอกรีต เราต้องเฝ้าระวังการเบี่ยงเบนใดๆ ที่ลดความเป็นศูนย์กลางของพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดให้น้อยลงไป "ศาสนา" ใด ๆ ที่พยายามที่จะเทียบเท่ากับความจริง โดยใช้ตำรามากมายเพื่ออ้างว่ายืนอยู่บนสิทธิอำนาจเท่าเทียมกันของพระคัมภีร์ หรือที่ผสมผสานความพยายามของมนุษย์กับความรอดที่พระเจ้าทรงทำสำเร็จแล้ว ท่านต้องหลีกเลี่ยงเสีย ศาสนาอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าร่วมกับหรือเพิ่มเข้ามาในศาสนาคริสต์ พระคริสต์ช่วยให้เรามีมาตรฐานที่แน่นอนในการประพฤติตามศีลธรรม ศาสนาคริสต์เป็นครอบครัว เป็นทางแห่งชีวิตและสัมพันธภาพ—ไม่ใช่ศาสนา การกระทำดี โหราศาสตร์ การดูดวง และไสยศาสตร์ ไม่ได้ชี้ทางให้เราเห็นทางไปหาพระเจ้า มีแต่ทางพระคริสต์เท่านั้น พระประสงค์ของพระองค์ถูกเปิดเผยในพระวจนะของพระองค์ พวกเราจำต้องรู้ไว้

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมโคโลสี
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries