settings icon
share icon

พระธรรม 2 เธสะโลนิกา

ผู้ประพันธ์: 2 เธสะโลนิกา 1: 1 แสดงให้เห็นว่าพระธรรม 2 เธสะโลนิกาอาจเขียนขึ้นโดย อัครทูตเปาโล สิลาสกับทิโมธีอาจจะช่วยเขียนด้วย

2 เธสะโลนิกา 1:1 “เปาโล สิลวานัส และทิโมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกา ในพระบิดาเจ้าของเราและพระเยซูคริสตเจ้า”

วันที่เขียน: พระธรรม 2 เธสะโลนิกาอาจเขียนในราวปี ค.ศ. 51-52

จุดประสงค์ของการเขียน: คริสตจักรในเธสะโลนิกายังคงมีความเข้าใจผิดบางอย่างเกี่ยวกับวันขององค์พระเจ้า พวกเขาคิดว่ามันมาถึงแล้ว ดังนั้นพวกเขาจึงหยุดทำงาน พวกเขาถูกข่มเหงอย่างหนัก เปาโลได้เขียนเพื่อขจัดความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนออกไป และเพื่อปลอบโยนพวกเขา

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
2 เธสะโลนิกา 1:6-7 “เพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นว่า เป็นการยุติธรรมแล้วที่จะทรงเอาความยากลำบาก ไปสนองคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านทั้งหลาย และที่จะทรงให้ท่านทั้งหลาย ที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเรา เมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ในเปลวเพลิง พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์”

2 เธสะโลนิกา 2:13 “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจำต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิม ให้ถึงที่รอด โดยพระวิญญาณทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์ และโดยท่านได้เชื่อความจริง”

2 เธสะโลนิกา 3:3 “แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อ จะทรงเสริมกำลังท่านทั้งหลาย และทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย”

2 เธสะโลนิกา 3:10 “แม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่าน เราก็ได้กำชับอย่างนี้ว่า ถ้าผู้ใดไม่ยอมทำงาน ก็อย่าให้เขากิน”

บทสรุปโดยย่อ: เปาโลทักทายคริสตจักรที่เมืองเธสะโลนิกา และได้หนุนใจและตักเตือนสั่งสอนพวกเขา ท่านชื่นชมพวกเขาในสิ่งที่ท่านได้ยินว่าพวกเขากำลังทำต่อพระเจ้า และท่านอธิษฐานเผื่อพวกเขา

2 เธสะโลนิกา 1:11-12 “เหตุฉะนั้นเราจึงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเสมอ ขอให้พระเจ้าของเราทรงโปรดให้ท่าน เป็นผู้ที่สมควรแก่การที่พระองค์ได้ทรงเรียกนั้น และทรงบันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จ เพื่อพระนามของพระเยซูเจ้าของเราจะได้เกียรติเพราะท่านทั้งหลาย และท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์ ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเรา และแห่งพระเยซูคริสตเจ้า”

ในบทที่ 2 เปาโลอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

2 เธสะโลนิกา 2:1-12 “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เรื่องการซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าของเราจะเสด็จมา และที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้น เราขอวิงวอนท่านว่า อย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่าย หรือตื่นตระหนกตกใจ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณ หรือโดยทางคำพูด หรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเรา อ้างว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลย เพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการทรยศเสียก่อน และคนนอกกฎหมายนั้นจะประจักษ์แจ้ง คือลูกแห่งความพินาศ ผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพระ หรืออะไรๆที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า ท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือว่าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กับท่าน ข้าพเจ้าได้บอกเรื่องนี้ให้ท่านทราบแล้ว และท่านก็รู้จักสิ่งนั้นที่กำลังหน่วงเหนี่ยวมันไว้ในขณะนี้ เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมัน เพราะว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำงานอยู่แล้ว แต่ผู้ที่คอยหน่วงเหนี่ยวเดี๋ยวนี้นั้นจะยังหน่วงเหนี่ยวอยู่จนออกไปให้พ้น ขณะนั้นคนนอกกฎหมายนั้นก็จะปรากฏตัวขึ้น และพระเยซูเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้สูญไปด้วยการปรากฏและการเสด็จมาของพระองค์ คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้อมกับการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ และหมายสำคัญ และการอัศจรรย์แห่งความเท็จ และอุบายอธรรมต่างๆสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศ เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้ เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขา ให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ เพื่อคนที่ไม่เชื่อความจริง แต่ยินดีในการอธรรมจะได้ถูกพิพากษาลงโทษสิ้นทุกคน”

แล้วเปาโลหนุนใจพวกเขาให้ตั้งมั่นคงในความเชื่อ และสอนพวกเขาให้ออกห่างจากคนที่เกียจคร้านไม่ทำงาน ผู้ที่ไม่มีชีวิตตามคำสอนของพระเยซู

2 เธสะโลนิกา 3:6 “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราขอกำชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเราว่า จงปลีกตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกียจคร้าน และไม่ประพฤติตามโอ วาทซึ่งท่านได้รับจากเรา”

การเชื่อมต่อ: เปาโลอ้างถึงเนื้อหาพระธรรมหลายตอนในพันธสัญญาเดิม ในคำบรรยายของท่านเรื่องยุคสุดท้าย ด้วยเหตุนั้นเท่ากับยืนยันและทำให้ยอมรับผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม ส่วนมากคำสอนของท่านเรื่องยุคสุดท้ายในจดหมายฉบับนี้ ยึดถือตามผู้เผยพระวจนะดาเนียลและนิมิตของท่าน ในพระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2: 3-9 ท่านอ้างถึงคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะดาเนียล เกี่ยวกับ "คนที่ชอบทำบาป" (ดาเนียลบทที่ 7-8)

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ: พระธรรม 2 เธสะโลนิกาเต็มไปด้วยข้อมูลที่อธิบายเวลาสิ้นสุดโลกนี้ นอกจากนี้ยังสั่งสอนตักเตือนไม่ให้เราอยู่เฉื่อยช้าขี้เกียจ และให้เราต้องหาทางทำงาน นอกจากนี้ยังมีการอธิษฐานครั้งใหญ่ในพระธรรม 2 เธสะโลนิกา ที่สามารถเป็นตัวอย่างสำหรับเราว่า เราจะอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อคนอื่น ๆ ในวันนี้อย่างไร

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรม 2 เธสะโลนิกา
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries