settings icon
share icon

พระธรรม 2 ยอห์น

ผู้ประพันธ์: พระธรรม 2 ยอห์นไม่ได้ระบุชื่อผู้เขียนโดยตรง ตามธรรมเนียมประเพณีคริสตจักรสมัยแรกนั้น เชื่อกันว่าผู้เขียนคืออัครทูตยอห์น มีการคาดเดาต่างๆ หลายปีมาแล้ว ว่าสาวกของพระเยซูคริสต์อีกคนหนึ่งชื่อยอห์น อาจจะรับผิดชอบเขียนจดหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม หลักฐานทั้งหมดชี้ว่าผู้เขียนคือยอห์น สาวกผู้เป็นที่รัก ผู้ที่เขียนพระกิตติคุณยอห์นด้วย

วันที่เขียน: พระธรรม 2 ยอห์นอาจจะเขียนขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับจดหมายฉบับอื่นๆ ของยอห์น คือ 1 ยอห์น และ 3 ยอห์น อาจจะเขียนขึ้นในระหว่างปีค.ศ.ที่ 85-95

จุดประสงค์ของการเขียน : พระธรรม 2 ยอห์นเป็นคำวิงวอนอย่างเร่งด่วนให้ผู้อ่านจดหมายของยอห์นควรจะแสดงความรักของพวกเขาต่อพระเจ้าและพระเยซูพระบุตร โดยการเชื่อฟังพระบัญญัติที่สั่งให้รักกันและกัน และให้พวกเขามีชีวิตเชื่อฟังพระคัมภีร์ พระธรรม 2 ยอห์นยังเป็นคำเตือนที่เข้มข้น ให้เฝ้าระวังผู้ที่หลอกลวง ผู้ที่กำลังกล่าวว่าพระกายของพระคริสต์ไม่ได้ทรงฟื้นขึ้นจริง

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
2 ยอห์น 6 “และความรักนั้นก็คือ การที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตาม”

2 ยอห์น 8-9 “ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี เพื่อท่านจะได้ไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านได้กระทำมาแล้ว แต่อาจจะได้รับบำเหน็จเต็มที่ ผู้ใดล่อลวงและไม่อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่มีพระเจ้า ผู้ใดอยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั้นก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตร”

บทสรุปโดยย่อ: พระธรรม 2 ยอห์นเขียนถึง 'ผู้หญิงที่ทรงเลือกสรรและลูก ๆ ของเธอ' นี่อาจจะเป็นผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในคริสตจักร หรือเป็นรหัสซึ่งหมายถึงคริสตจักรท้องถิ่นและที่ประชุม ในสมัยนั้นเมื่อคริสเตียนกำลังถูกข่มเหง พวกเขามักใช้คำทักทายในรูปของรหัสกันเสมอ พระธรรม 2 ยอห์นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการตักเตือนด่วนมากเกี่ยวกับผู้หลอกลวง ผู้ที่ไม่ได้สอนหลักคำสอนที่แท้จริงของพระคริสต์ และผู้ที่ยืนยันว่าที่จริงพระกายของพระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นมา ยกเว้นแต่ฝ่ายจิตวิญญาณ ยอห์นเป็นกังวลใจมากว่าผู้เชื่อที่แท้จริงควรระมัดระวังครูผู้สอนเท็จเหล่านี้ และไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับพวกเขา

การเชื่อมโยง: ยอห์นบรรยายความรักไม่ใช่เป็นแค่อารมณ์หรือความรู้สึก แต่เป็นการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า พระเยซูทรงกล่าวซ้ำความสำคัญของพระบัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "บัญญัติข้อแรกและสำคัญที่สุด" ความรักที่มีต่อพระเจ้า และบัญญัติข้อที่สอง คือจงรักซึ่งกันและกัน ไม่ใช่การมายกเลิกบทบัญญัติพันธสัญญาเดิมของพระเจ้า พระเยซูเสด็จมาเพื่อทรงหาทางทำให้พระบัญญัติสำเร็จครบถ้วน

พระราชบัญญัติ 6:5 “พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของ ท่าน”

มัทธิว 22:37-40 “พระเยซูทรงตอบเขาว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุด ใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ และข้อต้น ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้น ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้” เลวีนิติ 19:18 “เจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้า แต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราคือพระเจ้า”

การนำมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติ: สิ่งสำคัญที่สุดคือให้เราตรวจสอบทุกสิ่งที่เรามองเห็น ได้ยินและอ่าน ที่อ้างว่าเป็นแบบ "คริสเตียน" ในพระคัมภีร์ นี้ไม่สามารถเน้นย้ำอย่างแข็งขันเกินไป เพราะอาวุธที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของซาตานคือการหลอกลวง มันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะรับเอาหลักคำสอนใหม่และที่น่าตื่นเต้นที่ดูราวกับว่าเป็นไปตามพระคัมภีร์ แต่ถ้าตรวจสอบอย่างละเอียด แท้จริงเป็นการเดินออกจากพระวจนะของพระเจ้า หากสิ่งที่ดูเหมือนว่ากำลังเกิดขึ้นไม่ได้สอดคล้องอย่างชัดเจนกับพระคัมภีร์แล้ว สิ่งนี้เป็นเท็จและไม่ได้มาจากพระวิญญาณ และเราไม่ควรยุ่งเกี่ยวอะไรด้วย

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรม 2 ยอห์น
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries