settings icon
share icon

พระธรรม 1 ทิโมธี

ผู้ประพันธ์: พระธรรม 1 ทิโมธีที่เขียนขึ้นโดยอัครทูตเปาโล (1 ทิโมธี 1: 1)

1ทิโมธี 1:1 “จากเปาโล อัครทูตของพระเยซูคริสต์ ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรง เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังของเรา”

วันที่เขียน: พระธรรม 1 ทิโมธีถูกเขียนขี้นในปี ค.ศ. 62-66

จุดประสงค์ของการเขียน: เปาโลเขียนจดหมายถึงทิโมธีเพื่อจะสนับสนุนให้เขามีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลงานของคริสตจักรเอเฟซัส และอาจรวมทั้งคริสตจักรอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย

1 ทิโมธี 1:3 “เมื่อข้าพเจ้าได้ไปยังแคว้นมาซิโดเนีย ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้ท่านคอยอยู่ในเมืองเอเฟซัส เพื่อท่านจะได้กำชับบางคนไม่ให้เขาสอนแปลกออกไป”

จดหมายฉบับนี้วางพื้นฐานสำหรับการแต่งตั้งผู้ปกครอง

1 ทิโมธี 3:1-7 “คำนี้เป็นคำจริง คือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ ผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้ เป็นสามีของหญิงคนเดียว เป็นคนรู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนสง่าเรียบร้อย มีอัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่จะเป็นครู ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ แต่เป็นคนสุภาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี อบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อม เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตน คนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่างไรได้ อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองดูแล เกรงว่าเขาอาจจะยโส แล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้น . นอกนั้นเขาจะต้องเป็นที่นับถือของคนภายนอก มิฉะนั้นจะเป็นที่ติเตียนและจะติดบ่วงแร้วของมาร” นี่จะให้คำแนะนำสำหรับการแต่งตั้งผู้ปกครองเข้าไปรับใช้งานของคริสตจักร

1ทิโมธี 3:8-13 “ฝ่ายมัคนายกนั้นก็เช่นเดียวกัน คือต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่เป็นคนสองลิ้น ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นคนโลภมักได้ และเป็นคนยึดมั่นในข้อล้ำลึกแห่งความเชื่อ ด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบ จงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วย และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งมัคนายก ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่ใส่ร้ายผู้อื่น เป็นคนรู้จักประมาณตน และเป็นคนสัตย์ซื่อในประการทั้งปวง มัคนายกนั้นต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียว และบังคับบัญชาบุตรของตน และปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี เพราะว่าคนที่ทำหน้าที่มัคนายกได้ดีก็มีเกียรติ และมีใจกล้าเป็นอันมาก เพราะความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์”

สาระสำคัญคือ พระธรรม 1 ทิโมธีเป็นคู่มือการเป็นผู้นำคริสตจักรสำหรับองค์กรและการบริหารงาน

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
1 ทิโมธี 2:5 “ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์”

1 ทิโมธี 2:12 “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชาย แต่ให้เขานิ่งๆอยู่”

1 ทิโมธี 3:1-2 “คำนี้เป็นคำจริง คือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ ผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้ เป็นสามีของหญิงคนเดียว เป็นคนรู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนสง่าเรียบร้อย มีอัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่จะเป็นครู”

1 ทิโมธี 4:9-10ข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง และควรแก่การรับไว้ เหตุที่เราตรากตรำทำงานและทนสู้ ก็เพราะว่าเรามีความหวังใจใน พระเจ้าผู้ดำรงพระชนม์ พระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งปวง โดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อในพระองค์”

1 ทิโมธี 6:12 “จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับ ในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน”

บทสรุปโดยย่อ: นี่คือจดหมายฉบับแรกที่เปาโลเขียนถึงทิโมธี ผู้รับใช้หนุ่มที่ได้เข้าไปช่วยเปาโลทำงานรับใช้ ทิโมธีเป็นชาวกรีก แม่ของเขาเป็นชาวยิวและพ่อของเขาเป็นชาวกรีก เปาโลเป็นมากกว่าพี่เลี้ยงที่ให้คำปรึกษาและเป็นผู้นำแก่ทิโมธี ท่านเป็นเหมือนพ่อของเขาและทิโมธีเป็นเหมือนลูกชายของเปาโลได้ 1 ทิโมธี 1:2 “ถึงทิโมธี ผู้เป็นบุตรแท้ของเราในความเชื่อ ขอพระคุณและพระกรุณาและสันติสุขจากพระบิดาเจ้า และจากพระเยซูคริสตเจ้าของเรา จงดำรงอยู่กับท่านเถิด” เปาโลเริ่มต้นจดหมายโดยการกระตุ้นให้ทิโมธีคอยเฝ้าระวังพวกครูผู้สอนเท็จและหลักคำสอนเทียมเท็จ อย่างไรก็ตาม ใจความจดหมายส่วนมากเกี่ยวข้องกับการประพฤติของผู้รับใช้ เปาโลสั่งสอนให้ทิโมธีเรื่องการนมัสการ (บทที่ 2) และการพัฒนาผู้นำให้เจริญเติบโตที่จะนำคริสตจักรได้(บทที่ 3) เนื้อหาส่วนใหญ่ของจดหมายเกี่ยวกับการประพฤติของศิษยาภิบาลผู้รับใช้ คำเตือนรื่องระวังครูผู้สอนเท็จ และความรับผิดชอบของคริสตจักรที่มีต่อสมาชิกคนบาป พวกแม่ม่ายผู้สูงอายุและพวกทาสรับใช้ ตลอดทั้งจดหมายเปาโลสนับสนุนให้ทิโมธียืนมั่นคง อดทนและยังคงสัตย์ซื่อต่อการที่เขาได้รับการทรงเรียก

การเชื่อมต่อ: รอยเชื่อมต่อกับพันธสัญญาเดิมในพระธรรม 1 ทิโมธีที่น่าสนใจ เป็นคำกล่าวอ้างของเปาโลบนพื้นฐานสำหรับการพิจารณาผู้ปกครองคริสตจักรว่ามีค่าสมควรแก่ "การได้รับเกียรติสองเท่า" และสมควรได้รับความนับถือแม้ถึงตอนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด

1 ทิโมธี 5:17-19 “จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอน เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า อย่าเอาตะกร้อครอบปากวัว เมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่ และคนงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน อย่ายอมรับคำกล่าวหาผู้ปกครองคนใด เว้นเสียแต่จะมีพยานสองสามคน”

พระราชบัญญัติ 24:15 “ท่านจงจ่ายเงินค่าจ้างวันนั้นให้แก่เขาก่อนดวงอาทิตย์ตก (เพราะเขาเป็นคนยากจน และมีใจจดจ่ออยู่ที่ค่าจ้างนั้น) ด้วยเกรงว่าเขาจะกล่าวหาท่านต่อพระเจ้า และจะเป็นความบาปแก่ท่าน” พระราชบัญญัติ 25:4 “อย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดข้าว อยู่”

เลวีนิติ 19:13 “เจ้าอย่าบีบคั้นเพื่อนบ้านหรือปล้นเขา อย่าให้ค่าจ้างของลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้า จนถึงรุ่งเช้า”

ทั้งหมดเหล่านี้พูดถึงความสำคัญที่จะต้องจ่ายค่าจ้างแก่คนงานสำหรับสิ่งที่เขาทำงาน และกระทำมันอย่างเหมาะสมกับเวลา ธรรมบัญญัติของโมเสสส่วนหนึ่งกำหนดว่า จำเป็นที่ต้องมีพยานสองหรือสามคนในการกล่าวโทษต่อบุคคลใด

พระราชบัญญัติ 19:15 “อย่าให้พยานปากเดียวยืนยันกล่าวโทษผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าในเรื่องอาชญากรรม หรือในเรื่องความผิดใดๆซึ่งเขาได้กระทำผิดไป แต่ต้องมีพยานสองหรือสามปาก คำพยานนั้นจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้"คริสเตียนชาวยิวในคริสตจักรที่ทิโมธีเป็นผู้ดูแลรับใช้นั้น คงจะได้ตระหนักดีถึงความเกี่ยวพันกันกับสิ่งเหล่านี้ในพันธสัญญาเดิม

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ: เปาโลสอนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์ พระองค์คือพระเจ้าของคริสตจักร และทิโมธีทำหน้าที่รับใช้พระองค์โดยเลี้ยงดูสมาชิกคริสตจักรของพระองค์

1 ทิโมธี 2:5 “ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์” ดังนั้นเราจึงพบว่าการประยุกต์ใช้ที่สำคัญในจดหมายฝากฉบับแรกของเปาโลที่เขียนถึง "บุตรในความเชื่อ."

เปาโลสั่งสอนทิโมธีเรื่องต่างๆ ในหลักคำสอนคริสตจักร การเป็นผู้นำคริสตจักร และการบริหารงานคริสตจักร เราสามารถใช้คำแนะนำเดียวกันนั้นในการปกครองคริสตจักรท้องถิ่นของเราทุกวันนี้ ในทำนองเดียวกัน การงานและพันธกิจของศิษยาภิบาลผู้รับใช้ คุณสมบัติสำหรับผู้ปกครองและคุณสมบัติของมัคนายก สำคัญและตรงประเด็นทุกวันนี้ เหมือนที่เป็นอยู่ในสมัยของทิโมธี จดหมายฝากฉบับแรกของเปาโลที่เขียนถึงทิโมธี เปรียบเสมือนเป็นตำราสอนการเป็นผู้นำ การบริหารงานและการดูแลรับใช้คริสตจักรท้องถิ่น คำแนะนำสั่งสอนในจดหมายฉบับนี้นำไปประยุกต์ใช้กับผู้นำหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้นำในอนาคตของคริสตจักรของพระคริสต์ และก็ตรงประเด็นในวันนี้อย่างเท่าเทียมกับในสมัยของเปาโล สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถูกเรียกให้มีบทบาทเป็นผู้นำในคริสตจักรของพวกเขา พระธรรมเล่มนี้ยังคงมีผลใช้ปฏิบัติได้ด้วย สาวกผู้เชื่อทุกคนต้องต่อสู้เพื่อความเชื่อ และหลีกเลี่ยงคำสอนเทียมเท็จ สาวกผู้เชื่อทุกคนต้องยืนมั่นคงและอดทนนาน

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรม 1 ทิโมธี
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries