settings icon
share icon

พระธรรม 1 เปโตร

ผู้ประพันธ์: 1 เปโตร 1: 1 ระบุว่าผู้เขียนพระธรรม 1 เปโตรคืออัครทูตเปโตร

1 เปโตร 1:1 “เปโตร อัครทูตของพระเยซูคริสต์ เรียน พวกที่กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นปอนทัส แคว้นกาลาเทีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย และแคว้นบิธีเนีย”

วันที่เขียน: พระธรรม 1 เปโตรอาจเขียนขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 60 และ 65

จุดประสงค์ของการเขียน: พระธรรม 1 เปโตรเป็นจดหมายจากเปโตรถึงผู้เชื่อที่ได้กระจัดกระจายไปทั่วโลกในยุคโบราณ และอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงที่รุนแรง ถ้าใครเข้าใจเรื่องการกดขี่ข่มเหงดี เขาคือเปโตร

ท่านถูกเฆี่ยนตี ถูกทารุณและถูกจำคุกเพราะท่านเทศนาพระวจนะของพระเจ้า ท่านรู้ว่าเป็นยังไงท่านต้องอดทนโดยไม่มีใจขมขื่น โดยไม่สูญเสียความหวัง และมีความเชื่อมั่นคง ท่านเชื่อฟัง เป็นชีวิตที่มีชัยชนะ การที่รู้ว่าชีวิตมีความหวังในพระเยซูเป็นข่าวประเสริฐ และตัวอย่างของพระคริสต์เป็นสิ่งที่เราต้องทำตาม

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ:
1 เปโตร 1:3”สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เรา ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนม์ของ พระเยซูคริสต์”

1 เปโตร 2:9 “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลาย ประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์”

1 เปโตร 2:24 “พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามคลองธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย”

1 เปโตร 5:8-9 “ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ เพราะว่า พวกพี่น้องทั้งหลาย ของท่านทั่วโลก ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน”

บทสรุปโดยย่อ: แม้ว่าเวลาแห่งการกดขี่ข่มเหงนี้ร้ายแรงมาก แต่เปโตรเผยให้เห็นว่ามันเป็นเวลาที่เราจะชื่นชมยินดีอย่างแท้จริง ท่านบอกว่านับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์ เพราะพระผู้ช่วยให้รอดได้ทรงทนทุกข์สาหัสเพื่อพวกเขา จดหมายฉบับนี้อ้างอิงถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเปโตรกับพระเยซู และคำเทศนาของท่านจากพระธรรมกิจการ เปโตรยืนยันว่าซาตานเป็นศัตรูที่สำคัญของคริสเตียนทุกคน แต่พระสัญญาเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เป็นแรงจูงใจแห่งความหวัง

การเชื่อมโยง: เปโตรคุ้นเคยกับบทบัญญัติในพันธสัญญาเดิม และศาสดาพยากรณ์ทำให้ท่านสามารถอธิบายเนื้อหาต่างๆในพันธสัญญาเดิม เรื่องพระประวัติและพระราชกิจของพระเมสสิยาห์ พระเยซูคริสต์ ใน 1 เปโตร 1:16 ท่านยกมาจาก

เลวีนิติ 11:44: "จงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์"

แต่ท่านกล่าวคำนำโดยอธิบายว่า ความบริสุทธิ์นั้นไม่สามารถทำได้โดยการรักษาบทบัญญัติ แต่โดยพระคุณที่ทรงประทานแก่ทุกคนที่เชื่อในพระคริสต์ (ข้อ 13)

1 เปโตร 1:13-16 “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดี และจงข่มใจ ตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณ คือพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่าน เมื่อพระเยซูคริสต์จะทรงสำแดงพระองค์ โดยที่ท่านเป็นบุตรที่เชื่อฟัง ขออย่าได้ประพฤติตามกิเลสตัณหา อย่างที่เกิดจากความ โง่เขลาของท่านในกาลก่อน แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้ บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์”

นอกจากนี้ เปโตรอธิบายคำอ้างอิงถึง "ศิลามุมเอก" ในอิสยาห์ 28:16 และสดุดี 118: 22 ว่าคือพระคริสต์ ผู้ที่ชาวยิวปฏิเสธโดยการไม่เชื่อฟังและการไม่เชื่อของพวกเขา

อิสยาห์ 22:16 “เจ้ามีสิทธิ์อะไรที่นี่ และเจ้ามีใครอยู่ที่นี่ เจ้าจึงสกัดอุโมงค์ที่นี่เพื่อตัวเจ้าเอง สกัดอุโมงค์ในที่สูง และสลักที่อยู่สำหรับตนเองในศิลา”

เพลงสดุดี 118:22 “ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสีย ได้เป็นศิลามุมเอกแล้ว”

ข้ออ้างอิงเพิ่มเติมจากพันธสัญญาเดิมรวมเรื่องพระคริสต็ทรงปราศจากบาป (1 เปโตร 2:22 / อิสยาห์ 53: 9) และคำตักเตือนให้ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์โดยพลังของพระเจ้าที่ทรงให้พร

1 เปโตร 2:22 “พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลย และไม่ได้ตรัสคำเท็จเลย”

อิสยาห์ 53:9 “และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอธรรม ในความตายของท่าน เขาจัดไว้กับเศรษฐี แม้ว่าท่านมิได้กระทำการทารุณประการใดเลย และไม่มีการหลอกลวงในปากของท่าน”

1 เปโตร 3:10-12 “เพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิต และปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตน ไม่พูดสิ่งชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวง ให้เขาละความชั่วและกระทำความดี ให้เขาใฝ่หาสันติสุขและมุ่งดำเนินไป เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ทรงสดับคำอ้อนวอนของเขา แต่พระพักตร์ของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทำความชั่ว”

เพลงสดุดี 34:12-16 “มนุษย์คนใดผู้ปรารถนาชีวิต และรักวันคืนทั้งหลาย เพื่อเขาจะได้เห็นของดี จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่ว และอย่าให้ริมฝีปากพูดเป็นอุบายล่อลวง จงหนีการชั่ว และกระทำการดี แสวงสันติภาพ และติดตามไป พระเนตรของพระเจ้า เห็นคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ สดับคำอ้อนวอนของเขา แต่พระพักตร์ของพระเจ้า ตั้งต่อสู้คนทั้งหลายที่ทำการชั่ว เพื่อจะตัดอนุสรณ์ของเขาเสียจากแผ่นดินโลก”

1 เปโตร 5:5 “ในทำนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่ อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน ด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน”

สุภาษิต 3:34 “พระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่มักเยาะเย้ย แต่พระองค์ทรงสำแดงพระคุณแก่คนใจถ่อม”

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ: พระสัญญาเรื่องชีวิตนิรันดร์ได้ทรงประทานแก่คริสเตียนทุกคน วิธีหนึ่งที่แสดงว่าเราอยู่กับพระคริสต์คือการเข้าร่วมในความทนทุกข์กับพระองค์ สำหรับเรา คือจะต้องอดทนต่อคำดูหมิ่นและใส่ร้ายป้ายสีจากผู้ที่เรียกเราว่า "รองเท้าสองข้างที่น่าดู" หรือ "บริสุทธิ์กว่าเจ้า" นี่เป็นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระคริสต์ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อเราบนกางเขน จงลุกขึ้นยืนหยัดสิ่งที่คุณรู้และเชื่อว่าถูกต้อง และจงชื่นชมยินดีเมื่อโลกและซาตานตั้งเป้าที่จะทำร้ายคุณ

Englishการสำรวจพันธสัญญาใหม่

การสำรวจพระคัมภีร์

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรม 1 เปโตร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries