settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์นิยามคำว่าความสำเร็จไว้อย่างไร

คำตอบ


ถ้าคุณสุ่มถามคนบนถนนว่า คุณคิดว่าเขาหรือเธอนิยามความสำเร็จว่าอย่างไร เป็นไปได้ว่าผู้คนอาจให้คำตอบที่แตกต่างกัน คนหนึ่งอาจกล่าวว่าความสำเร็จคือการมีชีวิตมั่งคั่ง อีกคนอาจจะนิยามความสำเร็จว่าเป็นการมีครอบครัวและลูกที่ดี กระนั้นอีกคนก็อาจกล่าวอีกว่าความสำเร็จคือการมีสุขภาพดีและการเพลิดเพลินในชีวิตที่ยืนยาว ในทุกๆ สิบคนที่คุณได้สอบถาม คุณอาจพบความคิดที่แตกต่างกันถึงยี่สิบอย่างเกี่ยวกับความสำเร็จ

เมื่อกล่าวถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำเร็จในพระคัมภีร์ มันก็เป็นการดีที่จะดูว่าพระคัมภีร์กล่าวถึงคำนิยามความของความสำเร็จที่คนในโลกของเรามีไว้อย่างไร

เมื่อพูดถึงการมีเงินมากมาย พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่ทรงทำให้บางคนมั่งคั่ง พระธรรมสุภาษิต 22:2 กล่าวว่า "คนมั่งคั่งและคนยากจนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือพระยาห์เวห์ทรงสร้างพวกเขาทั้งสิ้น" ให้สังเกตุว่าผู้เขียนไม่ได้กล่าวว่า "ทรงสร้างทั้งสอง" ถ้าจะกล่าวให้ถูกเขากล่าวว่า "ทรงสร้างพวกเขาทั้งสิ้น" คำยืนยันนี้คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานทุกสิ่งแก่ทุกคน

เมื่อพูดถึงทักษะและความสามารถที่นำไปสู่ความสำเร็จในสาขาต่างๆ นั้น เราเห็นการเน้นย้ำเดิมๆ ในพระคัมภีร์ที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานให้ พิจารณา 1 โครินธ์ 4:7 คือ "ใครทำให้ท่านต่างไปจากคนอื่นเล่า มีสิ่งใดบ้างที่ท่านมีโดยไม่ได้รับมา" ความหมายโดยนัยในคำถามเหล่านี้ก็คือว่าความสามารถและทักษะของเรามาจากพระเจ้า

แล้วปัญหาเรื่องอิทธิพลและอำนาจล่ะ ในยอห์น 19:11 หลังจากที่ปิลาตบอกพระเยซูว่าเขามีอำนาจที่จะให้อิสระพระองค์หรือตรึงกางเขนพระองค์ก็ได้ พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านไม่มีสิทธิอำนาจเหนือเรา นอกจากว่าจะได้รับมาจากเบื้องบน" ดังนั้นแม้แต่ผู้มีอำนาจในโลกซึ่งบางคนใช้วัดความสำเร็จนั้นก็เป็นของประทานจากพระเจ้า

นี่เป็นเพียงบางข้อที่ประกาศว่าทุกสิ่ง ทุกความสามารถ และทุกตำแหน่งเป็นของประทานจากพระเจ้า ยอห์นผู้ให้บัพติศมาสรุปไว้ในยอห์น 3:27 ว่า "มนุษย์ได้รับก็แต่เพียงสิ่งที่ประทานให้เขาจากสวรรค์" หากคนใดสามารถทำการใดๆ ที่เรียกว่า "ประสบความสำเร็จ" นั่นเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานความสามารถนั้นให้แก่เขาหรือเธอ

ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่เราอาจพิจารณาว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จอาจไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมองว่ามีค่า ในพระธรรม 1 ยอห์น 2:15-17 มีการมองสิ่งต่างๆ ในโลกดังนี้

"อย่ารักโลกหรือสิ่งใดๆ ในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักของพระบิดาก็ไม่ได้อยู่ในผู้นั้น เพราะทุกสิ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นตัณหาของเนื้อหนัง ตัณหาของตา และความทะนงในสิ่งที่ตนมีหรือทำ ไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลก โลกกับความปรารถนาต่างๆ ของโลกก็ล่วงไป แต่ผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าดำรงอยู่ตลอดกาล"

พระธรรมตอนนี้ครอบคลุมทุกสิ่งในโลกนี้ซึ่งเราอาจถูกชักนำให้คิดว่าเป็นความสำเร็จ ถ้าเรากำลังรักสิ่งเหล่านี้และไล่ตามพวกมัน โดยคิดว่าความชื่นชมยินดีและความพอใจจะพบได้ในพวกมัน เราก็จะพบว่าสิ่งเหล่านี้ว่างเปล่า การได้รับจากโลกนี้ไม่ใช่สัญลักษณ์แท้จริงของความสำเร็จ

พระเจ้าทรงนิยามความสำเร็จไว้เรียบง่าย ในพระธรรมยอห์น 17:3 พระเยซูทรงยืนยันว่า "นี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงส่งมา" พระธรรมสดุดี 16:11 กล่าวว่า "พระองค์ได้ให้ข้าพเจ้าทราบถึงวิถีทางแห่งชีวิต และจะโปรดให้ข้าพเจ้าปิติอย่างมากล้น ณ เบื้องหน้าพระองค์ และยินดีชั่วนิรันดร์กาล ณ เบื้องขวาของพระองค์" ในพระธรรมลูกา 10:20 พระเยซูทรงตรัสว่า "อย่าชื่นชมยินดีในสิ่งนี้ คือที่พวกผีอยู่ใต้บังคับของท่าน แต่จงชื่นชมยินดีที่ชื่อของท่านจดไว้ในสวรรค์" จากตอนเหล่านี้เราสามารถสรุปว่าสุดท้ายแล้วความสำเร็จคือการได้รับความรอดและการรู้จักพระเจ้า "ชีวิตนิรันดร์" ในยอห์น 17:3 ไม่ได้เป็นเพียงระยะของเวลาแต่เป็นคุณภาพของชีวิต ชีวิตนิรันดร์คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะพระเจ้าทรงรู้จักเรา และเราอยู่ในการทรงพระชนม์ของพระองค์ ซึ่งเป็นที่ที่มีการเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดี เราไม่ควรปีติยินดีเพราะความสามารถ ชัยชนะ และทรัพย์สมบัติของเราในโลกนี้ ความสำเร็จที่แท้จริงซึ่งเรามีความปีติยินดีคือการเอาชนะโลกนี้ การได้รับความรอด และการไปอยู่กับพระเยซูในสวรรค์

พระเจ้าวัดความสำเร็จแตกต่างจากที่โลกทำ พระเยซูตรัสว่า "คนที่เล็กน้อยที่สุดในพวกท่านคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” (ลูกา 9:48, ยืนยันมากจากมาลาคี 9:35) ความมั่งคั่ง ทักษะและอิทธิพลไม่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จที่แท้จริงและเป็นนิรันดร์ ความสำเร็จในทางพระคัมภีร์ซึ่งพระเจ้าทรงพอพระทัยและถวายพระเกียรติคือการที่พระองค์ทรงรู้จัก รวมถึงการรู้จักและรับใช้พระองค์ผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์และข่าวประเสริฐของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์นิยามคำว่าความสำเร็จไว้อย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries