settings icon
share icon
คำถาม

บันไดไปสู่ความรอดคือะไร?

คำตอบ


คนมากมายกำลังตามหา "บันไดไปสู่ความรอด" คนชอบคิดถึงเรื่องคู่มือการสอนแบบบันไดห้าขั้นที่ ถ้าเราปฏิบัติตามจะส่งผลให้ได้รับความรอด ตัวอย่างเรื่องนี้คือศาสนาอิสลามกับหลักปฏิบัติ 5 ประการ ตามศาสนาอิสลาม ถ้าเชื่อฟังหลักปฏิบัติ 5 ประการ ก็จะได้รับความรอด เพราะความคิดเรื่องกระบวนการปฏิบัติทีละขั้นตอนนำไปสู่ความรอดเป็นที่น่าสนใจมาก ในชุมชนคริสเตียนคนมากมายทำผิดพลาดเรื่องความรอดที่นำเสนอว่าเป็นผลมาจากกระบวนการปฏิบัติทีละขั้นตอน ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ คริสเตียนนิกายต่างๆเพิ่มการรับบัพติสมา การสารภาพบาปต่อที่ประชุม การหันจากบาป การพูดภาษาแปลกๆ ฯลฯ เป็นบันไดไปสู่ความรอด

แต่พระคัมภีร์มีเพียงขั้นตอนเดียวที่นำไปสู่ความรอด เมื่อผู้คุมชาวฟีลิปปี ถามเปาโลว่า "ข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้" เปาโลตอบกลับว่า "จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้" (กิจการ 16:30-31)

ความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคือ "ขั้นตอน"เดียวเท่านั้นที่พบความรอด ข้อพระคำในพระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนบริบูรณ์ เราทุกคนได้กระทำบาปเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้า (โรม 3:23) เพราะบาปของเรา เราสมควรที่จะถูกแยกออกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ (โรม 6:23) เพราะความรักที่ทรงมีต่อเรา (ยอห์น 3:16) พระเจ้าผู้ทรงสภาพมนุษย์และสิ้นพระชนม์แทนเรา ทรงยอมแบกรับโทษที่เราสมควรได้รับ (โรม 5:8; 2 โครินธ์ 5:21) พระเจ้าทรงสัญญาให้อภัยบาปและทรงประทานชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์แก่ทุกคนที่ได้รับ โดยพระคุณผ่านทางความเชื่อพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ยอห์น 1:12; 3:16; 5:24; กิจการ 16:31)

ความรอดนั้นไม่ใช่ขั้นตอนตายตัวที่เราจะต้องทำตามเพื่อจะได้รับความรอด

ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรรับพิธีบัพติสมา ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรสารภาพต่อที่ประชุมว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรหันเสียจากบาป ใช่แล้ว คริสเตียนทั้งหลายควรประพฤติโดยเชื่อฟังพระเจ้า อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นบันไดไปสู่ความรอด สิ่งเหล่านี้เป็นผลเนื่องจากความรอด เพราะบาปของเรา เราไม่สามารถรอดได้โดยวิถีทางของเราเอง เราสามารถทำตามบันได1,000 ขั้น และมันจะไม่เพียงพอ นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา ในที่สุด เราก็ไม่สามารถชดใช้หนี้บาปของเราที่มีต่อพระเจ้า หรือทำความสะอาดตัวเองจากความบาปได้ แต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทำให้ความรอดของเราสมบูรณ์ และพระองค์ได้ทรงกระทำแล้ว พระเจ้าได้ทรงกระทำให้ "บันไดขั้นตอน" เสร็จสิ้นแล้วอย่างสมบูรณ์ และดังนั้นความรอดมาสู่ทุกคน ผู้ซึ่งจะได้รับจากพระองค์

ความรอดและการให้อภัยบาปไม่ได้เกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ

พระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และตระหนักว่าพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา

พระเจ้าทรงต้องการเพียงขั้นตอนเดียวจากเรา - ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยอย่างสุดจิตสุดใจและไว้วางใจในพระองค์ผ็เดียวว่าทรงเป็นทางแห่งความรอด นั่นคือสิ่งที่เห็นชัดว่าความเชื่อของคริสเตียนโดดเด่นจากทุกศาสนาใดในโลก แต่ละศาสนาที่มีบันไดขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับความรอด ความเชื่อของคริสเตียนคือยอมรับว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำทุกขั้นตอนเสร็จบริบูรณ์แล้ว และทรงเพียงแต่เชิญเราให้มาเชื่อต้อนรับพระองค์

English

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. กรุณาคลิกปุ่ม “ฉันได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้”

กลับสู่หน้าภาษาไทย

บันไดไปสู่ความรอดคือะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries