settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณ ?

คำตอบ


คำว่าวินัยได้มีการนิยามไว้ตามนี้ว่าคือ "การฝึกฝนที่คาดว่าจะสร้างคุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบของพฤติกรรม" วินัยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบาป แต่เป็นองค์ประกอบตามธรรมชาติของชีวิตคริสเตียน ในความเป็นจริงแทบจะไม่มีความสำคัญใดๆ ในชีวิตของเราที่จะสำเร็จได้เลยหากปราศจากวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณ วินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณสามารถอธิบายได้ว่าเป็นพฤติกรรมต่างๆ ที่เพิ่มการเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณของเราและทำให้เราเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ทางฝ่ายจิตวิญญาณ กระบวนการเติบโตและการพัฒนาทางฝ่ายจิตวิญญาณนี้เริ่มเกิดขึ้นในขณะที่ผู้หนึ่งได้รู้จักกับพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์และมาหาพระองค์เพื่อความรอด

จุดประสงค์ของวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณคือการพัฒนาชีวิตภายในของเราซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระคริสต์ในเวลาที่เราได้รับความรอด (2 โครินธ์ 5:17) ผู้เชื่อที่ได้รับการไถ่ได้มีประสบการณ์กับการทรงสร้างใหม่โดยสมบูรณ์ทั้งหมดจากภายในของผู้นั้น ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางความคิด ความรู้สึกและอุปนิสัยที่อาจจะปรากฏออกมาอย่างช้าๆ ผ่านทางพฤติกรรมภายนอกของเรา นี่คือสิ่งที่เปาโลได้มุ่งหมายเมื่อเขากล่าวถึงการถอด "ตัวตนเก่า" และใส่ตัวตนใหม่ "ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้าง" (โคโลสี 3:9-10)

ปัจจุบันมีรายการและหนังสือที่ได้รับความนิยมมากมายเกี่ยวกับวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณ แต่บางคนไปไกลจากพระคัมภีร์มากเกินไปในการพยายามที่จะออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อสร้างวินัยให้กับตัวเอง บางส่วนของวิธีการเหล่านี้มีขอบเขตอยู่ที่ความลึกลับและนอกเหนือจากพระคัมภีร์ บางครั้งก็เจาะลึกไปยังขอบเขตของความเชื่อด้านศาสนาทางตะวันออก ความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่แพร่หลายและปรัชญายุคใหม่ จากกลุ่มพลังนี้ได้มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามพระคัมภีร์เช่น "ฟัง" เสียงของพระเจ้าและการหายใจ การแช่ตัว การอธิษฐานใคร่ครวญ วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณคือยึดติดกับพระบัญญัติที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ที่มอบให้คริสเตียนทุกคนเพื่อที่ตัวเราจะแช่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ตรัสกับเราและในการอธิษฐานด้วยที่เราพูดคุยกับพระองค์

สิ่งที่สำคัญที่สุดของวินัยนั้นรวมถึงพระวจนะของพระเจ้าและการอ่าน การศึกษา การท่องจำและการใคร่ครวญจากพระบัญญัติในพระคัมภีร์ หากเราละเลยวินัยเหล่านี้ความพยายามในการสร้างวินัยให้กับตัวเราเองก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะโดยทั่วไปแล้วเราไม่มีฤทธิ์อำนาจที่จะเอาชนะการต่อต้านของธรรมชาติบาปซึ่งอยู่ในอุปนิสัยใหม่ของเรา และเราไม่มีฤทธิ์อำนาจที่จะเอาชนะการต่อต้านของอิทธิพลซึ่งถูกครอบงำโดยมีจุดมุ่งหมายคือแยกเราออกจากวิธีการเพียงอย่างเดียวในการเติบโตทางฝ่ายจิตวิญญาณนั่นคือพระวจนะของพระเจ้า เปาโลเตือนทิโมธีถึงธรรมชาติของพระคัมภีร์อย่างแท้จริงว่ามาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น “ลมหายใจของพระเจ้า” และด้วยเหตุนี้จึงประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจมากมายของพระเจ้า (2 ทิโมธี 3:16–17) นอกจากนี้เขายังกล่าวถึงพระกิตติคุณว่าเป็น “ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า” (โรม 1:16) และแนะนำให้คริสเตียนรับ “อาวุธแห่งพระวิญญาณซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้า” เป็นอาวุธทางฝ่ายจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวของเราที่ใช้โจมตีในการต่อต้านกองกำลังที่เข้าครอบงำ (เอเฟซัส 6:17) ไม่ว่าจะเป็นความพยายามใดก็ตาม เราต้องเริ่มจากการมีวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณที่เป็นแหล่งแห่งฤทธิ์อำนาจเดียวคือพระวจนะของพระเจ้า

การท่องจำพระคัมภีร์ก็สำคัญเช่นกัน เรามีเสรีภาพเสมอในการเลือกสิ่งที่เราใส่ใจ โดยคำนึงถึงสิ่งนี้การท่องจำจึงมีความสำคัญมาก หากเราเชื่ออย่างแท้จริงว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าเราจะไม่ท่องจำพระคัมภีร์ได้อย่างไร การท่องจำทำให้เราสามารถเก็บพระวจนะไว้ในส่วนต้นของความคิดเราได้เสมอและนั่นทำให้เราสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิตทั้งหมดตามหลักคำสอนของพระวจนะ ข้อพระคัมภีร์ซึ่งทรงฤทธิ์อำนาจที่สุดข้อหนึ่งเกี่ยวกับความจำเป็นในการท่องจำมีปรากฎอยู่ในโยชูวา 1:8 คือ “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า จงใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้อย่างเคร่งครัด แล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรือง” ผ่านทางการมีวินัยในการท่องจำที่ทำให้เราสามารถอธิษฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถใคร่ครวญได้ สิ่งนี้จะทำให้เรา “ประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรือง” ตามคำนิยามของ “ความสำเร็จ” ที่พระเจ้ามีให้เรา เมื่อเรากำลังดำเนินในทางของพระองค์และในน้ำพระทัยของพระองค์ เราจะเต็มไปด้วยชีวิตใหม่ที่มีพระวิญญาณเต็มล้นอยู่ภายในและมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

วินัยอีกอย่างหนึ่งคือการอธิษฐาน คำอธิษฐานของเราคือการมีส่วนร่วมทางฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้าผ่านทางการขอบพระคุณ การเคารพ การวิงวอน การร้องขอและการสารภาพบาป สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการอธิษฐานคือพระเจ้าทรงมาหาเราในที่ที่เราอยู่ พระองค์อยู่เคียงข้างเราเพื่อนำเราไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและแท้จริงยิ่งขึ้นกับพระองค์ ไม่ใช่การถูกกระตุ้นด้วยความรู้สึกผิด แต่ได้รับการขับเคลื่อนด้วยความรักของพระองค์ การอธิษฐานเปลี่ยนแปลงเรา การอธิษฐานเปลี่ยนชีวิต การอธิษฐานเปลี่ยนประวัติศาสตร์ การที่เรารู้จักพระเจ้าทำให้เราอยากทำตามพระเยซูและพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของเราอย่างแท้จริง พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์อย่างช้าๆ และอย่างมีเมตตาต่อเราในขณะที่เราอธิษฐานและในช่วงเวลาเหล่านั้นเราจะเข้าใจและมีประสบการณ์กับความรักของพระองค์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แน่นอนว่าผลลัพธ์หลักประการหนึ่งของการอธิษฐานอย่างมีวินัยคือการตอบคำอธิษฐาน แต่ในความจริงทั้งหมดนั่นเป็นเรื่องรองจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของการอธิษฐานซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมกับพระเจ้าที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุด

เมื่อนำมารวมกันแล้ววินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณของการอธิษฐานและพระวจนะจะทำให้เรามีรายการแห่งผลตอบแทนที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างติดสนิทกับพระเจ้า การสรรเสริญ การยอมจำนน การรับใช้และการเฉลิมฉลองความรอดของเราและพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมให้ ผ่านทางวินัยเหล่านี้เราสามารถเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าที่ให้ “…ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟิลิปปี 2:12-13)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือวินัยทางฝ่ายจิตวิญญาณ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries