settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมหลักคำสอนที่ถูกต้องถึงสำคัญมาก?

คำตอบ


เปาโลตักเตือนทิตัสว่า "ท่านจงสอนให้สอดคล้องกับคำสอนที่ถูกต้อง" (ทิตัส 2:1) คำสั่งที่ได้รับมอบหมายนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าหลักคำสอนที่ถูกต้องนั้นสำคัญ แต่ทำไมจึงสำคัญ หลักคำสอนที่ถูกต้องสร้างความแตกต่างกับสิ่งที่เราเชื่อจริงๆ หรือไม่

หลักคำสอนที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าความเชื่อของเรานั้นขึ้นอยู่กับข้อความที่เฉพาะเจาะจง การสอนโดยรวมทั้งหมดของคริสตจักรประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ แต่ข้อความที่สำคัญที่สุดกำหนดอย่างแน่ชัดว่า "พระคริสต์ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์…และในวันที่สามพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายตามที่พระคัมภีร์ระบุไว้" (1 โครินธ์ 15:3 – 4) เป็นข่าวดีที่ไม่คลุมเครือและเป็น "ความสำคัญแรก" เมื่อเปลี่ยนข้อความนั้นและพื้นฐานของความเชื่อก็เปลี่ยนจากพระคริสต์เป็นอย่างอื่น จุดหมายปลายทางชั่วนิรันดร์ของเราขึ้นอยู่กับการฟัง "พระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสริฐแห่งความรอดของท่าน" (เอเฟซัส 1:13 ดู 2 เธสะโลนิกา 2:13 – 14)

หลักคำสอนที่ถูกต้องนั้นสำคัญเพราะว่าข่าวประเสริฐเป็นความเชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์และเราไม่ควรมีความกล้าที่จะแทรกแซงสิ่งที่พระเจ้าสื่อสารกับโลก หน้าที่ของเราคือส่งข้อความ ไม่ใช่เปลี่ยนข้อความ ยูดาถ่ายทอดด้วยความร้อนรนในการป้องกันรักษาความไว้วางใจคือ "ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าจำเป็นต้องเขียนมาให้กำลังใจท่านให้ต่อสู้เพื่อความเชื่อซึ่งได้ทรงมอบหมายแก่ประชากรของพระเจ้า" (ยูดา 1:3 ดูฟิลิปปี 1:27 เช่นเดียวกัน) การ "ต่อสู้" เป็นการถือความคิดเกี่ยวกับการต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีแก่มัน พระคัมภีร์ได้รวมการเตือนไม่ใช่เพื่อเพิ่มเติมหรือตัดออกจากพระคำของพระเจ้า (วิวรณ์ 22:18 – 19) แทนที่จะแก้ไขหลักคำสอนของอัครทูต เรารับสิ่งที่ส่งต่อมาถึงเราและเก็บรักษา "แบบอย่างของคำสอนอันมีหลักที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักในพระเยซูคริสต์" (2 ทิโมธี 1:13)

หลักคำสอนที่ถูกต้องนั้นสำคัญเพราะว่าสิ่งที่เราเชื่อมีผลกระทบต่อสิ่งที่เราทำ พฤติกรรมเป็นการขยายออกกของศาสนศาสตร์และมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสิ่งที่เราคิดและการกระทำของเรา ยกตัวอย่างเช่นสองคนยืนอยู่บนสะพาน คนหนึ่งเชื่อว่าเขาบินได้และอีกคนหนึ่งเชื่อว่าเขาบินไม่ได้ การกระทำต่อไปของพวกเขาจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ในทางเดียวกันผู้ชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าไม่มีผิดไม่มีถูกจะประพฤติตัวแตกต่างจากผู้ชายที่เชื่อในมาตรฐานของจริยธรรมที่มีการกำหนดมาอย่างดี ในรายการหนึ่งของความบาปในพระคัมภีร์ เช่นการกบฏ การฆาตกรรม การโกหกและการค้าทาสนั้นมีระบุไว้ รายการนี้รวมถึง "อะไรต่อมิอะไร ที่ขัดกับคำสอนที่ถูกต้อง" (1 ทิโมธี 1:9 – 10) อีกนัยหนึ่งคำสอนที่แท้จริงนั้นสนับสนุนความชอบธรรม ความบาปเฟื่องฟูเมื่อมีการต่อต้าน "หลักคำสอนที่ถูกต้อง"

หลักคำสอนที่ถูกต้องนั้นสำคัญเพราะว่าเราต้องค้นหาความจริงในโลกแห่งการหลอกลวง "มีผู้เผยพระวจนะเท็จจำนวนมากได้ออกมาในโลก" (1 ยอห์น 4:1) มีวัชพืชท่ามกลางข้าวสาลีและมีหมาป่าท่ามกลางฝูงแกะ (มัทธิว 13:25, กิจการ 20:29) ทางที่ดีที่สุดที่จะแยกแยะระหว่างความจริงและการหลอกลวงคือการรู้ว่าความจริงคืออะไร

หลักคำสอนที่ถูกต้องนั้นสำคัญเพราะว่าจุดสิ้นสุกของหลักคำสอนที่ถูกต้องคือชีวิต "จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่าน จงประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ เพราะเมื่อทำอย่างนี้แล้ว ท่านจะสามารถช่วยทั้งตัวท่าน และทุกคนที่ฟังท่านให้รอดได้" (1 ทิโมธี 4:16) ในทางกลับกันจุดสิ้นสุดของหลักคำสอนที่ไม่ถูกต้องคือการถูกทำลาย "บางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมู่ท่าน การลงโทษคนพวกนี้มีเขียนไว้นานแล้ว พวกเขาเป็นคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเรามาบิดเบือนเป็นช่องทางทำความชั่วช้าลามก และได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียว" (ยูดา 1:4) การเปลี่ยนข้อความแห่งพระคุณของพระเจ้าเป็นการกระทำแบบ "ไม่มีพระเจ้า" และการลงโทษสำหรับการกระทำเช่นนี้นั้นหนักหนาสาหัส การเทศนาสั่งสอนข่าวประเสริฐอื่น ("ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่ข่าวประเสริฐเลย") นั้นเป็นการถือคำสาปแช่งไว้คือ "ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งชั่วนิรันดร์!" (ดูกาลาเทีย 1:6 – 9)

หลักคำสอนที่ถูกต้องนั้นสำคัญเพราะว่ามันหนุนใจผู้เชื่อ ความรักของพระคำของพระเจ้านำมาซึ่ง "สันติสุขยิ่งใหญ่" (สดุดี 119:165) และ "ผู้ประกาศสันติภาพ...ผู้ประกาศความรอด" นั้น "สวยงาม" อย่างแท้จริง (อิสยาห์ 52:7) ศิษยาภิบาล "ต้องยึดมั่นในหลักคำสอนอันเชื่อถือได้ตามที่เรียนรู้มา เพื่อเขาจะสามารถให้กำลังผู้อื่นด้วยคำสอนอันมีหลักและโต้แย้งผู้ที่ต่อต้านคำสอนนั้น" (ทิตัส 1:9)

ถ้อยคำแห่งปัญญาคือ "อย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่ ซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้" (สุภาษิต 22:28) ถ้าเรานำสิ่งนี้มาใช้กับหลักคำสอนที่ถูกต้อง บทเรียนคือว่าเราต้องเก็บรักษาไว้อย่างครบถ้วน อย่าให้เราออกห่างจาก "ความถ่อมพระทัยที่มีอยู่ในพระคริสต์" (2 โครินธ์ 11:3)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมหลักคำสอนที่ถูกต้องถึงสำคัญมาก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries