เนื้อคู่มีจริงไหม? พระเจ้าทรงมีใครคนหนึ่งเตรียมไว้ให้เป็นคู่สมรสของฉันไหม?


คำถาม: เนื้อคู่มีจริงไหม? พระเจ้าทรงมีใครคนหนึ่งเตรียมไว้ให้เป็นคู่สมรสของฉันไหม?

คำตอบ:
พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ามีคู่ที่ถูกเตรียมว้าอย่างเจาะจงสำหรับแต่ละคน มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าใจทางของพระเจ้าอย่างถ่องแท้ เรารู้ว่าพระองค์ทรงรู้จักเราก่อนที่เราจะเกิดมาเสียอีก “เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะให้แก่บรรดาประชาชาติ” (เยเรมีห์ 1:5) พระองค์ทรงรู้ว่าเราจะตัดสินใจเลือกอะไร และทรงรู้ว่าเราจะหันมาหาพระองค์หรือไม่ (โรม 8:29-30) พระองค์ทรงรู้ถึงจำนวนผมทุกเส้นบนศีรษะของเรา (มัทธิว 10:30) หากเราถวายตัวกับพระเจ้า และแสวงหาการทรงนำของพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะนำเรา “จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น” (สุภาษิต 3:5-6)

คนเรามักจะเลือกอะไรที่ตรงข้ามกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอ – คริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนเป็นเหมือนกันหมด – ดังนั้นหากพระเจ้าทรงวางแผนไว้ว่าเราเป็นคู่ของคน ๆ หนึ่ง แต่เราพลาดโอกาสนั้นไป แผนการในชีวิตของเราก็จะต้องพังพินาศไป แต่พระคัมภีร์บอกว่าแม้แต่แผนการที่ “เขลา” ที่สุดของพระเจ้าก็ยังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ (1 โครินธ์ 1:25) ซึ่งหมายความว่าแผนการของพระองค์ไม่สามารถถูกกำจัดให้ออกไปจากเส้นทางได้ เมื่อเราตัดสินใจที่จะติดตามพระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะทรงนำคนที่ถูกต้องเหมาะสมและสถานการณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมเข้ามาในวิถีชีวิตของเราเพื่อที่จะทรงปั้นเราให้เป็นคนที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราเป็น แม้ว่าคนที่เป็นคริสเตียนจะแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็ตาม พระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจที่จะทำการอัศจรรย์และเปลี่ยนชีวิตของผู้นั้นได้ เรา, ในฐานะมนุษย์, มักจะทำให้ชีวิตตัวเองยุ่งเหยิง แต่พระเจ้า, ในพระปัญญาและพระคุณที่เราสุดหยั่งถึง, ทรงสามารถนำเราออกมาจากความยุ่งเหยิงนั้นได้หากเราแสวงหาพระองค์

แม้ว่าในปัจจุบันเกือบทุกคนได้แต่งงาน แต่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ทุกคนแต่งงาน ท่านอาจารย์เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้า แต่ทุกคนก็ได้รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัว คนหนึ่งได้รับอย่างนี้ และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้น” (1 โครินธ์ 7:7) ของประทานทั้งสองชนิดนี้ไม่ใช่ว่าอันหนึ่งดีกว่าอีกอันหนึ่ง แน่นอนว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ทุกคนอยู่เป็นโสด หากเป็นเช่นนั้นมันคงจะหมายความว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ประชากรโลกหมดสิ้นลง และพระองค์ไม่ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ทุกคนแต่งงานเพราะบางคนอยู่เป็นโสดก็จะดีกว่า เราทุกคนปรนนิบัติพระเจ้าแตกต่างกัน ไม่ว่าเราจะปรนนิบัติพระองค์ในทางไหน พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของเรา หากเราแสวงหาทางของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงนำเราไปในทางที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราไป และจะทรงอวยพรชีวิตของเราในขณะที่เราทำงานของพระองค์

English
กลับสู่หน้าภาษาไทย
เนื้อคู่มีจริงไหม? พระเจ้าทรงมีใครคนหนึ่งเตรียมไว้ให้เป็นคู่สมรสของฉันไหม?