settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือบาปที่นำไปสู่ความตาย?

คำตอบ


1ยอห์น 5:16 “ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ไม่นำไปสู่ความตาย ผู้นั้นจงทูลขอ และพระองค์ก็จะทรงประทานชีวิตแก่ผู้ที่ได้กระทำบาป ซึ่งไม่ได้นำไปสู่ความตาย บาปที่นำไปสู่ความตายก็มี ข้าพเจ้ามิได้ว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้น”

นี่คือหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่ยากจะตีความหมายที่สุดในพันธสัญญาใหม่ ในบรรดาความหมายที่ตีความเรื่องนี้ ไม่มีเลยที่ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์นี้ คำที่ตีความหมายดีที่สุดอาจพบได้โดยเปรียบเทียบข้อพระคัมภีร์นี้กับเรื่องที่เกิดขึ้นกับอะนาเนียและสัปฟีรา

กิจการ 5:1–10 “แต่มีชายคนหนึ่ง ชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อสัปฟีรา ได้ขายที่ดินของตน และเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขายักเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็รู้ด้วย และอีกส่วนหนึ่งเขานำมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูต ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า ‘อานาเนีย เหตุไฉนซาตานจึงทำให้ใจของเจ้า เต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้ามิใช่หรือ เมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้ามิใช่หรือ มีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่า เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า’ เมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงตาย และเมื่อคนทั้งปวงทราบเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่ง พวกคนหนุ่มก็ลุกขึ้นห่อศพเขาไว้แล้วหามเอาไปฝัง หลังจากนั้นประมาณสามชั่วโมง ภรรยาของเขายังไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเข้าไป ฝ่ายเปโตรถามนางว่า ‘เจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรือจงบอกเราเถิด” หญิงนั้นจึงตอบว่า ‘ได้เท่านั้นเจ้าค่ะ’ เปโตรจึงถามนางว่า “ไฉนเจ้าทั้งสองได้พร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า จงดูเถิด เท้าของพวกคนที่ฝังศพสามีของเจ้าก็อยู่ที่ประตู และเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วย” ในทันใดนั้นนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตร และพวกคนหนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั้นตายแล้ว จึงได้หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนาง”

1โครินธ์ 11:28-32 “ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเอง แล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยมิได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษ ด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้ และบ้างก็ล่วงหลับไป แต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเอง เราคงไม่ต้องถูกทำโทษ เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้น พระองค์ทรงตีสอนเรา เพื่อมิให้เราถูกทรงพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก”

บาปที่นำไปสู่ความตายคือบาปที่เจตนากระทำต่อเนื่องและไม่ยอมกลับใจสารภาพ พระเจ้าทรงประสงค์ให้บุตรของพระองค์บริสุทธิ์

1เปโตร 1:16 “ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์”

พระเจ้าทรงแก้ไขดัดแปลงบุตรของพระองค์เมื่อพวกเขากระทำบาป เราไม่ถูก”ลงโทษ” เพราะบาปของเราถึงขนาดสูญเสียความรอดไป หรือถูกแยกจากพระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ แต่กระนั้นเราก็ถูกลงวินัย

ฮีบรู 12:6 “เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น”

1ยอห์น 5:16 “ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำบาปอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ไม่นำไปสู่ความตาย ผู้นั้นจงทูลขอ และพระองค์ก็จะทรงประทานชีวิตแก่ผู้ที่ได้กระทำบาป ซึ่งไม่ได้นำไปสู่ความตาย บาปที่นำไปสู่ความตายก็มี ข้าพเจ้ามิได้ว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้น”

นี่กล่าวได้ว่ามาถึงจุดที่พระเจ้าไม่ทรงยอมให้ผู้เชื่อยังคงกระทำบาปอีกต่อไป เมื่อมาถึงจุดนั้น พระเจ้าอาจทรงเลือกที่จะเอาชีวิตของผู้เชื่อที่ดื้อดึงกระทำความบาปอีก “ความตาย “นี้เป็นความตายฝ่ายร่างกาย บ่อยครั้งพระเจ้าทรงชำระคริสตจักรของพระองค์ให้บริสุทธิ์โดยการพาเอาเหล่าคนที่จงใจไม่เชื่อฟังพระองค์ออกไปเสีย

อัครสาวกยอห์นได้จำแนกความแตกต่างกันระหว่าง”บาปที่นำไปสู่ความตาย” และ”บาปที่ไม่นำไปสู่ความตาย” ไม่ใช่บาปทุกอย่างในคริสตจักรที่จัดการในแบบเดียวกันเพราะไม่ใช่บาปทุกอย่างอยู่ในระดับ”บาปที่นำไปสู่ความตาย” ในกิจการ5:1–10 และ 1 โครินธ์ 11:28–32 พระเจ้าทรงจัดการกับบาปที่กะเกณฑ์อย่างตั้งใจกระทำในคริสตจักร โดยการให้ผู้กระทำบาปตายฝ่ายร่างกาย บางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่เปาโลหมายความว่าเป็น”การทำลายฝ่ายเนื้อหนัง”

1โครินธ์ 5:5 “พวกท่านจงมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสีย เพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอด ในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า”

ยอห์นสอนว่าเราควรอธิษฐานเผื่อคริสเตียนที่กำลังกระทำบาป และสอนว่าพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานของเรา อย่างไรก็ตาม ก็เป็นเวลาที่พระเจ้าทรงเลือกที่จะตัดสายสัมพันธ์ชีวิตของผู้เชื่อเนื่องจากความบาปที่ไม่สารภาพผิด การอธิษฐานเผื่อบุคคลที่ไม่ใส่ใจเรื่องนี้จะไม่ได้ผล พระเจ้าทรงดีและยุติธรรม และในที่สุดพระองค์จะทำให้เราเป็น “คริสตจักรที่มีสง่าราศี ปราศจากตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิ”

เอเฟซัส 5:27 “เพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศี ไม่มีตำหนิริ้วรอย หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ”

พระเจ้าทรงเฆี่ยนตีบุตรของพระองค์เพื่อต่อไปถึงที่สุดนั้น ขอพระเจ้าทรงสงวนรักษาเราไว้ให้พ้นจากการเป็นคนใจแข็งกระด้าง ที่จะเป็นเหตุนำเราให้กระทำ “บาปที่นำไปสู่ความตาย”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือบาปที่นำไปสู่ความตาย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries