settings icon
share icon
คำถาม

วิธีไหนที่ฉันจะแบ่งปันคำพยานชีวิตคริสเตียนของฉันได้ ?

คำตอบ


คำพยานชีวิตที่เกิดผลคือคำพยานที่ถ่ายทอดทั้งประสบการณ์ส่วนตัวของคุณและพระกิตติคุณของพระคริสต์เพื่อว่าผู้ฟังนั้นจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนของการได้รับความรอด (1) เริ่มต้นโดยการเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการที่คุณมาเชื่อในพระคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ด้วยการตอบคำถามต่อไปนี้จะช่วยคุณหาคำตอบได้คือ ก) ใครเป็นคนบอกฉันเกี่ยวกับพระคริสต์ ข) เหตุการณ์อะไรที่ทำให้ฉันไว้วางใจหรือเชื่อในพระคริสต์ ค) ฉันมาเชื่อในพระคริสต์เมื่อไร ง) ฉันอยู่ที่ไหนเมื่อฉันเชื่อในพระคริสต์ จ) ความเชื่อที่มีในพระคริสต์เป็นพระพรแก่ฉันอย่างไร

(2) ต่อมาก็เขียนสิ่งนี้ออกมาเป็นลำดับขั้นตอนอย่างสวยงาม พยายามเขียนให้กระชับเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยทั่วไปแล้วเป้าหมายคือพยายามจำกัดความยาวของคำพยานชีวิตของคุณ เพื่อว่าจะสามารถแบ่งปันได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในสามนาทีหรือน้อยกว่านั้น

(3) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รวมพระคัมภีร์ที่เหมาะสมเข้าไปในคำพยานชีวิตของคุณและให้จำไว้ว่าข้อพระคัมภีร์นั้นมีฤทธิ์อำนาจเพราะว่าเป็นพระกิตติคุณของพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่นคำพยานชีวิตของคุณควรจะประกอบไปด้วยการรับรู้ว่า เพราะความผิดบาปของคุณ คุณจึงถูกแยกจากพระเจ้า (โรม 3:23) เป็นการรับรู้ที่ว่าคุณจะถูกแยกจากพระเจ้าเป็นนิตย์หากคุณไม่ยอมรับการให้อภัย (โรม 6:23) เป็นความเข้าใจที่ว่าพระเจ้าได้ส่งพระบุตรซึ่งสมบูรณ์แบบเพียงองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูมาสิ้นพระชนม์และชดใช้บาปของพวกเรา (โรม 5:8) และท้ายที่สุดเราได้รับการให้อภัยบาปผ่านทางการที่เราไว้วางใจในพระเยซูผู้ซึ่งชดใช้ความผิดบาปของเราแต่เพียงผู้เดียว (กิจการ 16:31)

ตัวอย่างด้านล่างนี้คือคำพยานชีวิตของฉันในการที่ฉันมาเชื่อพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด

ในตอนที่ฉันยังเป็นเด็กและเป็นวัยรุ่นนั้น ฉันเคยคุยกับศิษยาภิบาลสามหรือสี่ครั้งเกี่ยวกับการที่ฉันจะได้ไปอยู่บนสวรรค์เมื่อฉันตายแล้ว แต่ฉันไม่เคยเข้าใจจริงๆ เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระคริสต์จนกระทั่งฉันเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งในตอนนั้นฉันอายุประมาณ 20 กลางๆ ในช่วงเวลาไม่กี่ปีนั้นฉันได้เริ่มอ่านพระคัมภีร์ ฟังคำเทศนาจากครูสอนพระคัมภีร์สองสามท่านผ่านทางโทรทัศน์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสิ่งที่ฉันได้ยินมากับเพื่อนคริสเตียนที่ทำงาน ผ่านทางสิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันตระหนักว่าฉันเป็นคนบาปซึ่งถูกแยกออกจากพระเจ้าและสมควรได้รับการแยกออกจากพระเจ้าตลอดไป สิ่งนี้มีกล่าวเอาไว้ในโรม 3:23 คือ "เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระเกียรติสิริของพระเจ้า" และโรม 6:23 คือ "เพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตาย" และฉันเองก็เริ่มเข้าใจว่าพระเจ้ารักฉันมากจนกระทั่งส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์มาในโลกและพระเยซูเสด็จมาในโลกเพื่อสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของฉัน (และบาปของทั้งโลก) โดยเฉพาะเพื่อที่ฉันจะสามารถได้รับการอภัย (โรม 5:8 , ยอห์น 3:16)

ในตอนสุดท้ายฉันก็เข้าใจว่าไม่มีวิธีไหนที่ฉันจะดีเพียงพอหรือด้วยการกระทำใดๆ ของฉันเพื่อให้ได้ไปสวรรค์ พระธรรมโรม 3:10 กล่าวว่าไม่มีผู้ใดดีพร้อมและเอเฟซัส 2:8-10 ประกาศว่าการช่วยให้รอดเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้า ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะได้รับจากการกระทำ แต่เป็นสิ่งที่ได้รับผ่านทางความเชื่อเท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงจากความเชื่อหรือความไว้วางใจอย่างสุดใจในการสิ้นพระชนม์ การฝังพระศพและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ผู้ซึ่งชดใช้บาปของฉันเท่านั้น หลังจากที่ฉันเริ่มเข้าใจถึงความจริงเหล่านี้จากพระคัมภีร์ ฉันจึงมั่นใจว่าฉันไม่สามารถได้รับความรอดจากการกระทำของฉันเองและฉันก็ไม่สามารถสูญเสียความรอดนี้ไปได้เพรามันคือของประทานจากพระเจ้า

ฉันรู้สึกได้รับการปลดปล่อยเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าฉันได้รับการให้อภัยแล้วและพระเจ้าทรงอยู่ข้างฉัน พระองค์ต้องการและยังคงต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉัน ตั้งแต่วันที่ฉันเริ่มต้นดำเนินชีวิตกับพระคริสต์ พระองค์ทรงนำให้ฉันรอดพ้นจากบาปผ่านทางพระวจนะของพระองค์และพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของฉันผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งทรงประทับอยู่ในใจฉัน การอภัยบาปและความมั่นคงที่ฉันได้รับจากพระเจ้านั้นก็สามารถเป็นของคุณได้เช่นกัน ถ้าคุณเชื่อในพระคริสต์แต่เพียงผู้เดียวว่าทรงอภัยบาปของคุณ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

วิธีไหนที่ฉันจะแบ่งปันคำพยานชีวิตคริสเตียนของฉันได้ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries