settings icon
share icon
คำถาม

คู่สมรสที่เป็นคริสเตียนได้รับ/ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไรบ้างทางเพศ?

คำตอบ


พระคัมภีร์บอกว่า “จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง และให้เตียงสมรสปราศจากความชั่วช้า เพราะคนมีชู้ และคนที่ล่วงประเวณีนั้น พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา” (ฮีบรู 13:4) พระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้ว่าสามีและภรรยาได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไรบ้างทางเพศ สามีและภรรยาถูกสั่งว่า “อย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราว” (1 โครินธ์ 7:5 ) ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้อาจจะให้หลักการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศในชีวิตสมรสไว้ก็ได้ คือ ไม่ว่าจะทำอะไร ทั้งคู่จะต้องเห็นพ้องต้องกันเสียก่อน ไม่มีใครควรถูกชักชวนหรือบังคับให้ทำอะไรที่เขารู้สึกอึดอัดหรือคิดว่าผิด หากคู่สมรสตกลงใจด้วยกันว่าจะลองอะไรบางอย่าง (เช่น การใช้ปาก, ท่าที่แปลกออกไป, หรืออุปกรณ์ทางเพศ ฯลฯ) พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าทำไมเขาทั้งสองจะลองไม่ได้

มีอะไรอยู่สองสามอย่างที่คู่สมรสไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทำ “การสลับคู่” หรือ “การนำคนอื่นเพิ่มเข้ามา” คือการผิดประเวณีแน่นอน (กาลาเทีย 5:19; เอเฟซัส 5:3; โคโลสี 3:5; 1 เธสะโลนิกา 4:3) การผิดประเวณีเป็นความบาปแม้ว่าคู่สมรสของท่านจะยินยอม, เห็นด้วย หรือแม้แต่มีส่วนร่วมด้วยก็ตาม สื่อลามกเป็นตัวทำให้เกิด “ตัณหาของเนื้อหนัง และตัณหาของตา” (1 ยอห์น 2:16) ดังนั้นมันจึงทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยเช่นกัน นอกจากสองเรื่องนี้แล้ว พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามไว้อย่างเจาะจงว่าสามีและภรรยาทำต่อซึ่งกันและกันไม่ได้ - ตราบเท่าที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คู่สมรสที่เป็นคริสเตียนได้รับ/ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไรบ้างทางเพศ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries