settings icon
share icon
คำถาม

เจ็ดสิบสัปดาห์หรือเจ็ดสิบสัปตะครั้งของดาเนียลอะไรคือ?

คำตอบ


คำพยากรณ์ "เจ็บสิบสัปดาห์" หรือ "เจ็ดสิบสัปตะ" เป็นหนึ่งในคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ซึ่งสำคัญที่สุดและมีรายละเอียดมากที่สุดในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม เป็นคำพยากรณ์ที่พบในพระธรรมดาเนียลบทที่ 9 บทนี้เริ่มต้นด้วยการที่ดาเนียลอธิษฐานเผื่อชนชาติอิสราเอลโดยการยอมรับถึงความบาปของชนชาตินี้ต่อพระเจ้าและขอพระเมตตาจากพระเจ้า ในขณะที่ดาเนียลอธิษฐานทูตสวรรค์กาเบรียลก็มาปรากฏแก่เขาและให้นิมิตแก่เขาเกี่ยวกับอนาคตของชนชาติอิสราเอล

การแบ่ง 70 สัปดาห์
ในข้อที่ 24 กาเบรียลกล่าวว่า "มีเจ็ดสิบสัปดาห์กำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่าน และนครบริสุทธิ์ของท่าน" นักวิจารย์เกือบทั้งหมดตกลงกันว่าเจ็ดสิบ "สัปตะ" ควรจะเข้าใจว่าเป็น "สัปดาห์" ของปี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือช่วงเวลา 490 ปี ข้อเหล่านี้ให้สิ่งที่คล้ายกับ "นาฬิกา" ที่เป็นความคิดเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ว่าจะเสด็จมาเมื่อไรและเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการปรากฏของพระองค์

การพยากรณ์ดำเนินต่อไปเพื่อแบ่ง 490 ปีเป็นอีกสามหน่วย หนึ่งคือ 49 ปี อีกหนึ่งคือ 434 ปีและอีกหนึ่งคือเจ็ดปี "สัปดาห์" สุดท้ายของเจ็ดปีนั้นต่อไปก็แบ่งเป็นครึ่ง ข้อ 25 กล่าวว่า "นับตั้งแต่การที่พระบัญชานั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ จนถึงสมัยพระเมสสิยาห์ ผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์และเป็นเวลาหกสิบสองสัปดาห์" เจ็ด "สัปตะ" คือ 49 ปีและหกสิบสอง "สัปตะ" คืออีก 434 ปี ดังนั้น 49 ปี + 434 ปี = 483 ปี

วัตถุประสงค์ของ 70 สัปดาห์
การพยากรณ์ประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับพระประสงค์หกเท่าของพระเจ้าในการทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ข้อ 24 กล่าวว่าจุดประสงค์นี้คือ 1) "ให้เสร็จสิ้นการละเมิด" 2) "ให้บาปจบสิ้น" 3) "ให้ลบความชั่วช้า" 4) "เพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามา" 5) "เพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยพระวจนะไว้" และ 6) "เพื่อจะเจิมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุด" ให้เราสังเกตผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายบาปทั้งหมดและการสร้างความชอบธรรม คำพยากรณ์ 70 สัปดาห์สรุปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูสร้างอาณาจักรพันปีของพระองค์ สิ่งที่ต้องสังเกตเป็นพิเศษคือสิ่งที่สามในรายการของผลลัพธ์คือ "ให้ลบมลทิน" พระเยซูได้ทรงไถ่ความบาปสำเร็จแล้วโดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน (โรม 3:25, ฮีบรู 2:17)

ความสำเร็จของ 70 สัปดาห์
กาเบรียลกล่าวว่านาฬิกาแห่งคำพยากรณ์จะเริ่มเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการสร้างกรุงเยรูซาเล็มใหม่ จากวันที่ของการสั่งจนถึงเวลาของพระเมสสิยาห์จะเป็น 483 ปี เรารู้จากประวัติศาสตร์ว่าพระบัญชา "การฟื้นฟูและสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่" เป็นของอารทาเซอร์ซีสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียโดยประมาณ 445 ก่อนคริสตศักราช (ดูเนหะมีย์ 2:1 – 8)

หน่วยแรกของ 49 ปี (เจ็ด "สัปตะ") ครอบคลุมช่วงเวลาที่ใช้ในการสร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ "ถนนจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยกำแพงเมือง แต่ในยุคลำบาก" (ดาเนียล 9:25) การสร้างใหม่นี้มีบันทึกไว้ในพระธรรมเนหะมีย์

การใช้ขนบธรรมเนียนของยิวที่มี 360 วันต่อปี 483 ปีหลังจาก 445 ปีก่อนคริสตศักราช จะทำให้เราอยู่ที่ปีค.ศ. 30 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต (มัทธิว 21:1 – 9) คำพยากรณ์ในพระธรรมดาเนียลบทที่ 9 กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงว่าหลังจากสำเร็จ 483 วัน "ผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้จะต้องถูกตัดออก" (ข้อ 26) สิ่งนี้สำเร็จแล้วเมื่อพระเยซูถูกตรึงที่กางเขน

พระธรรมดาเนียล 9:26 ทำนายอย่างต่อเนื่องว่าหลังจากพระเมสสิยาห์ถูกประหารแล้ว "ประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้น จะทำลายกรุง และสถานศักดิ์สิทธิ์เสีย" เหตุการณ์นี้สำเร็จโดยการทำลายกรุงเยรูซาเล็มในปีค.ศ. 70 "ผู้ปกครองที่จะมา" คือการอ้างอิงถึงปฏิปักษ์พระคริสต์ผู้ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความเชื่อมโยงกับกรุงโรม เนื่องจากเป็นชาวโรมที่ทำลายกรุงเยรูซาเล็ม

สัปดาห์สุดท้ายของ 70 สัปดาห์
69 ใน 70 "สัปตะ" นั้นสำเร็จแล้วในประวัติศาสตร์ ทำให้เหลือ "เจ็ด" อีกหนึ่งที่ยังไม่สำเร็จ นักวิชาการส่วนมากเชื่อว่าเรากำลังอาศัยอยู่ระหว่างช่องว่างของสัปดาห์ที่ 69 และ 70 นาฬิกาแห่งการพยากรณ์ได้ถูกหยุดไว้ตามที่เป็นอยู่ "เจ็ด" สุดท้ายของดาเนียลคือสิ่งที่เราเรียกโดยปรกติว่าช่วงเวลาแห่งความทุกข์ลำบาก

คำพยากรณ์ของดาเนียลเปิดเผยการกระทำบางอย่างของปฏิปักษ์พระคริสต์ "ผู้ปกครองที่จะมา" ข้อ 27 กล่าวว่า "ท่านจะยืนยันพันธสัญญากับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปดาห์" อย่างไรก็ตาม "ในระหว่างกลางสัปดาห์นั้น... เหตุมีความสะอิดสะเอียนแพร่กระจายไปทั่ว ท่านจะกระทำให้มันร้างเปล่า" มัทธิว 24:15 หลังจากปฏิปักษ์พระคริสต์ทำลายสัญญากับอิสราเอล ช่วงเวลาแห่ง "ความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่ง" ก็เริ่มต้นขึ้น (มัทธิว 24:21)

ดาเนียลยังพยากรณ์อีกว่าปฏิปักษ์พระคริสต์จะเผชิญหน้ากับการพิพากษา เขาจะปกครองเพียงแค่ "จนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้น" (ดาเนียล 9:27) พระเจ้าจะอนุญาตเพียงแค่ให้ความชั่วดำเนินไปไกลและการพิพากษาที่ปฏิปักษ์พระคริสต์ต้องเจอนั้นได้มีการวางแผนเอาไว้แล้ว

ข้อสรุป
คำพยากรณ์สำหรับ 70 สัปดาห์นั้นซับซ้อนและมีรายละเอียดที่น่าอัศจรรย์ รวมถึงมีการเขียนเกี่ยวกับคำพยากรณ์นี้อย่างมากมาย แน่นอนว่ามีการตีความมากมายแต่เราได้เสนอว่านี่คือมุมมองของแผนงานบริหารของพระเจ้าช่วงก่อนยุคพันปีที่ สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือพระเจ้ามีตารางเวลาและพระองค์ทรงกระทำสิ่งต่างๆ ตามกำหนด พระองค์รู้วันสุดท้ายตั้งแต่แรกเริ่ม (อิสยาห์ 46:10) และเราควรจะเฝ้ารอการกลับมาด้วยชัยชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (วิวรณ์ 22:7)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เจ็ดสิบสัปดาห์หรือเจ็ดสิบสัปตะครั้งของดาเนียลอะไรคือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries