settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับคุณค่าในตัวเอง

คำตอบ


แท้จริงแล้วมีพระคัมภีร์หลายตอนที่บอกเราว่าพระเจ้าต้องการบอกอะไรเกี่ยวกับคุณค่าของเราและความสำคัญของเราในสายพระเนตรของพระองค์ พระธรรมปฐมกาล 1:26-27 กล่าวว่าเราได้รับการสร้างตามพระฉายของพระเจ้าให้เหมือนกับพระองค์ พระธรรมสดุดี 139:13-16 กล่าวว่าเราได้รับการสร้างมาอย่างน่าทึ่งและอัศจรรย์ วันและเวลาในชีวิตของเราได้มีการบันทึกไว้ในหนังสือของพระเจ้าแม้กระทั่งก่อนที่เราจะเกิด สิ่งนี้เป็นการยืนยันถึงพระปัญญาและแผนการที่มีอยู่ก่อนของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา พระธรรมเอเฟซัส 1:4 กล่าวว่าพระเจ้าทรงเลือกลูกๆ ของพระองค์ก่อนสร้างรากฐานของโลก และในเอเฟซัส 1:13-14 ได้มีการบอกเราว่าเราเองเป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้า ซึ่งได้รับการเลือกให้นมัสการพระสิริของพระองค์ และเรามีมรดกในสวรรค์ร่วมกับพระองค์ในฐานะลูกๆ ของพระองค์

แต่ให้สังเกตข้อมความในวลีที่ด้านบนคือ “ได้รับการสร้าง” “ได้รับการสร้างมาอย่างน่าทึ่งและอัศจรรย์” “ได้มีการเขียนไว้” “พระเจ้าทรงเลือกลูกๆ ของพระองค์” “เราเป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าเอง” “เราได้รับมรดก” วลีเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือ สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำให้เราหรือเพื่อเรา นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราทำเพื่อตัวเอง และไม่ใช่สิ่งที่เราหามาได้หรือสมควรได้รับ แท้จริงแล้วเราเพียงแค่ผู้รับ “พรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรค์สถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3) ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าคุณค่าของเราไม่ค่อยเกี่ยวกับ “ตัวเราเอง” เลย ในทางกลับกันมันเป็นคุณค่าที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา เรามีค่าสำหรับพระเจ้าอย่างประเมิณค่าไม่ได้เพราะว่าราคาที่พระองค์ได้ทรงจ่ายให้เรานั้นทำให้เรามีค่า คือการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์บนไม้กางเขน

พระคัมภีร์บอกเราว่า “ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8) แท้จริงแล้วเรา “ได้ตายแล้วในการล่วงละเมิดและในบาปทั้งหลาย” (เอเฟซัส 2:1) มีคุณค่าอะไรอยู่ในสิ่งที่ตายไปแล้ว ไม่มี พระเจ้าใส่ความชอบธรรมของพระองค์เองเข้าไปในเรา (2 โครินธ์ 5:21) ไม่ใช่เพราะว่าเรามีค่าเพียงพอต่อมัน แต่เพราะเราเคยไม่มีค่า ไม่สมควรได้รับความรัก และไม่สามารถทำให้ตัวเราเองมีคุณค่าเพียงพอในทางใดเลย แต่นี่คือการอัศจรรย์ คือพระองค์ทรงรักเราแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม (ยอห์น 3:16) และเพราะพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้น ในตอนนี้เราจึงมีคุณค่าไม่สิ้นสุด ศิษยาภิบาล

พระธรรมยอห์น 1:12 บอกเราว่าสำหรับผู้ที่รับพระเยซูและเชื่อในพระนามของพระองค์ พระเจ้าทรงให้สิทธิ์ในการเป็นลูกของพระองค์ พระธรรม 1 ยอห์น 1:9 บอกเราว่าถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อที่จะยกโทษบาปของเราและจะชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งหมด ถ้าเรามุ่งเน้นไปที่ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากแค่ไหน และราคาที่พระองค์ทรงจ่ายเพื่อไถ่บาปให้แก่เรา เราก็จะมองตัวเองเหมือนที่พระเจ้าทรงมอง และนั่นจะช่วยให้เราเข้าใจว่าเรามีคุณค่ามากเพียงใดในฐานะลูกของพระเจ้าสูงสุด

คุณค่าในตัวเองของเรามักจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนอื่นบอกเราเกี่ยวกับตัวเราเอง ผู้เดียวซึ่งมีอำนาจที่แท้จริงในการเห็นคุณค่าในตัวเราคือพระเยซูคริสต์ และในเมื่อพระองค์ทรงประทานชีวิตของพระองค์เองโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน นั่นน่าจะบอกเราแล้วว่าเรามีคุณค่าเพียงใด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับคุณค่าในตัวเอง
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries