settings icon
share icon
คำถาม

พระธรรมวิวรณ์บทที่12หมายความว่าอะไร?

คำตอบ


ในพระธรรมวิวรณ์บทที่12 ยอห์นเห็นนิมิตเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง “มีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า และบนศีรษะมีดวงดาวสิบสองดวงเป็นมงกุฎ” จงสังเกตความเหมือนกันระหว่างคำบรรยายนี้ และคำบรรยายนั้นที่โยเซฟได้ให้แก่บิดาของเขาคือยาโคบ(อิสราเอล)มารดาและพี่ๆ น้องๆ

ปฐมกาล 37:9-11 “ต่อมาโยเซฟก็ฝันอีก จึงเล่าให้พี่ชายฟังว่า “ฉันฝันอีกครั้งหนึ่ง เห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวสิบเอ็ดดวงกำลังกราบไหว้ฉัน’เมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายกับน้องฟัง บิดาก็เตือนโยเซฟว่า“

ความฝันที่เจ้าได้ฝันเห็นนั้นหมายความว่าอะไร เรากับมารดาและพี่น้องของเจ้าจะมาซบหน้า ลงถึงดินกราบไหว้เจ้ากระนั้นหรือ’ พวกพี่ชายอิจฉาโยเซฟ บิดาก็นิ่งตรองเรื่องนี้อยู่แต่ในใจ” ดวงดาวทั้งสิบสองดวงหมายถึงชนเผ่าสิบสองตระกูลของอิสราเอล ดังนั้นผู้หญิงในพระธรรมวิวรณ์บทที่12 คืออิสราเอล

หลักฐานเพิ่มเติมสำหรับคำแปลความหมายนี้คือ พระธรรมวิวรณ์บทที่12:2-5 กล่าวถึงผู้หญิงเจ็บครรภ์ที่ใกล้จะคลอด

วิวรณ์ 12:2-5 “ผู้หญิงนั้นมีครรภ์ และร้องครวญด้วยความเจ็บครรภ์ที่ใกล้จะคลอด และมีหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์ ดูเถิด มีพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่งมีเจ็ดหัวและมีสิบเขา และที่หัวเจ็ดหัวนั้นมีมงกุฎเจ็ดอัน หางพญานาคตวัดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่งในสามส่วน และพญานาคนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตร เพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้ว หญิงนั้นคลอดบุตรชาย ผู้ซึ่งจะครอบครองประชาชาติทั้งปวงด้วยคทาเหล็ก แต่เขานำบุตรนั้นขึ้นไปเฝ้าพระเจ้า ยังพระที่นั่งของพระองค์”

ในเมื่อเป็นความจริงที่นางมารีย์ได้ให้กำเนิดพระเยซู มันก็เป็นจริงด้วยที่พระเยซู บุตรของดาวิดจากเผ่ายูดาห์ มาจากอิสราเอล ความหมายก็คือ อิสราเอลได้ให้กำเนิดบุตร—หรือคลอดบุตร—คือพระเยซูคริสต์ ข้อ5 กล่าวว่าบุตรของผู้หญิงนั้นเป็น “บุตรชาย ผู้ซึ่งจะครอบครองประชาชาติทั้งปวงด้วยคทาเหล็ก และบุตรนั้นได้ขึ้นไปถึงพระเจ้า ถึงพระที่นั่งของพระองค์” ชัดเจนว่า นี่คือคำบรรยายถึงพระเยซู พระเยซูได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และวันหนึ่งจะทรงสถาปนาราชอาณาจักรในโลก และพระองค์จะทรงครองราชย์ด้วยการพิพากษาอย่างสมบูรณ์ (คทาเหล็ก)

กิจการ 1:9-11 “เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขา และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา เมื่อเขากำลังเขม้นดูฟ้า เวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น มีสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆเขา สองคนนั้นกล่าวว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น”

วิวรณ์ 20:4-6 “ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้น เป็นผู้ที่จะพิพากษา และข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้า และผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมัน และไม่ได้ติดเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา คนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี นอกจากคนเหล่านี้คนอื่นๆ ที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนดพันปี นี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรก ผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้น แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปี”

เพลงสดุดี 2:7-9 “ข้าพเจ้าจะบอกถึงพระดำรัสของพระเจ้า พระองค์รับสั่งกับข้าพเจ้าว่า “เจ้าเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้ว จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้า ตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า เจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยกระบองเหล็ก และฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆ ดุจภาชนะของช่างปั้นหม้อ”

ผู้หญิงได้บินไปในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา 1,260 วัน หมายถึงเวลาในอนาคตที่เรียกว่ามหากลียุค หนึ่งพันสองร้อยหกสิบวันคือ 42 เดือน (เดือนละ30 วัน) ซึ่งเหมือนกับ 3 ปีครึ่ง ตลอดครึ่งหนึ่งของวาระแห่งความยากลำบาก สัตว์ร้าย( ปฏิปักษ์พระคริสต์) จะสร้างรูปปั้นตนเองในพระวิหารที่จะถูกสร้างขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม นี่คือสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่พระเยซูตรัสถึง มัทธิว 24:15 “เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติ ตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ (ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด)”

มาระโก 13:14 “แต่เมื่อท่านทั้งหลายจะเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่สมควรจะตั้ง (ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด) เวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขา”

เมื่อสัตว์ร้ายทำเช่นนี้ มันทำลายปฏิญญาสันติภาพที่มันได้ทำกับอิสราเอล และชนชาตินี้ต้องอพยพหลบหนีเพื่อความปลอดภัย – อาจจะเป็นเมืองเพตรา (ดูพระธรรมมัทธิว บทที่24ด้วย)

ดาเนียล 9:27 “ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอัน มากอยู่หนึ่งสัปตะ ท่านจะกระทำให้การถวายสัตวบูชา และเครื่องบูชาอื่นๆ หยุดไปครึ่งสัปตะ ผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้น จะมาบนปีกของสิ่งน่าสะอิดสะเอียน จนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูก เทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้น”

การอพยพหลบหนีของอิสราเอลเหมือนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังหลบหนีภัยเข้าในถิ่นทุรกันดาร

วิวรณ์ 12:12-17 “ฉะนั้นสวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์จงรื่นเริงยินดีเถิด แต่วิบัติจะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเล เพราะว่ามารได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนัก เพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อย’ เมื่อพญานาคนั้นเห็นว่ามันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกแล้ว มันก็ไล่ตามหญิงที่คลอดบุตรชายนั้น แต่พระเจ้าทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่หญิงนั้น เพื่อให้นางบินหนีพญานาคเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร จนถึงที่ซึ่งนางจะได้รับการ เลี้ยงดูตลอดวาระหนึ่งและสองวาระและครึ่งวาระ งูนั้นก็พ่นน้ำออกจากปากเหมือนแม่น้ำไหลตามหญิงนั้น เพื่อจะให้พัดหญิงนั้นไป แต่แผ่นดินก็ได้ช่วยหญิงนั้นไว้ได้ โดยแยกออกเป็นช่องแล้วสูบน้ำ ที่พ่นออกจากปากพญานาคนั้นลงไป พญานาคโกรธแค้นหญิงนั้น มันจึงออกไปทำสงคราม กับพงศ์พันธุ์ของนางที่เหลืออยู่นั้น คือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้า และยึดถือคำพยานของพระเยซู และมัน ก็ได้ยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเล”

ข้อนี้พูดถึงว่ามารร้ายทำสงครามต่ออิสราเอลอย่างไร พยายามที่จะทำลายเธอ (ซาตานรู้ว่าเวลาของมันมีน้อย เป็นการพูดเชิงเปรียบเทียบ

วิวรณ์ 20:1-3,10 “แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลนั้น และถือโซ่ใหญ่ และท่านได้จับพญานาคซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ผู้ซึ่งเป็นพญามารและซาตานและมัดมันไว้พันปี แล้วทิ้งมันลงไปในบาดาลนั้น แล้วได้ลั่นกุญแจประทับตรา เพื่อไม่ให้มันล่อลวงบรรดาประชาชนได้อีกต่อไป จนครบกำหนดพันปีแล้วจึงจะต้องปล่อยมันออกไปชั่วขณะหนึ่ง ส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน ที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะตกอยู่ในนั้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์”

มันยังเปิดเผยด้วยว่าพระเจ้าจะทรงพิทักษ์รักษาอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร

วิวรณ์ 12:14 “แต่พระเจ้าทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่หญิงนั้น เพื่อให้นางบินหนีพญานาคเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร จนถึงที่ซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอดวาระหนึ่งและสองวาระและครึ่งวาระ”

ข้อนี้กล่าวว่าอิสราเอลจะได้รับการปกป้องจากมารสำหรับ” วาระหนึ่ง หลายวาระ และครึ่งวาระ (1วาระ= 1 ปี หลายวาระ = 2ปี ครึ่งวาระ = ปีครึ่ง อีกนัยหนึ่งคือ 3ปีครึ่ง) Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมวิวรณ์บทที่12หมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries