settings icon
share icon
คำถาม

คำเตือนในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 22: 18-19 นำไปใช้กับพระคัมภีร์ทั้งเล่มหรือเพียงแค่พระธรรมวิวรณ์?

คำตอบ


วรณ์บทที่ 22:18-19 “ข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ว่า ถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในหนังสือนี้ พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มภัยพิบัติที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่ผู้นั้น และถ้าผู้ใดตัดข้อความออกจากหนังสือพยากรณ์นี้ พระเจ้าก็จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้น ที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและที่มีอยู่ในวิสุทธินครนั้น ซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสีย”

ข้อนี้บรรจุคำเตือนสอนแก่คนใดก็ตามที่ปะปนเนื้อหาในพระคัมภีร์ให้ยุ่ง ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บ่งถึงพระคัมภีร์ทั้งเล่มหรือเพียงแค่พระธรรมวิวรณ์

คำเตือนนี้ให้เป็นพิเศษแก่บรรดาผู้ที่บิดเบือนเนื้อหาของพระธรรมวิวรณ์ พระเยซูเองทรงเป็นพระผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์และผู้ทรงประทานวิสัยทัศน์แก่อัครสาวกยอห์น

วิวรณ์ 1:1 “วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์ เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ว่า อะไรจะต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้า และพระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปสำแดงแก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์”

ดังนี้แหละ พระองค์ทรงสรุปหนังสือเล่มนี้โดยยืนยันตอนสุดท้ายของคำพยากรณ์ทั้งหลาย เหล่านี้เป็นคำตรัสของพระองค์ และพระองค์ทรงเตือนสอนห้ามบิดเบือนพระคำไม่ว่าวิธีใด ๆ ไม่ว่าจะโดยการเพิ่ม การลบออก การพิสูจน์ให้เห็นว่าผิด การดัดแปลงหรือการแปลความหมายผิดโดยมีเจตนา เป็นคำเตือนที่ชัดเจนและน่ากลัว ภัยพิบัติในพระธรรมวิวรณ์จะมาเยือนทุกคนที่ทำผิดในการปลอมแปลงการเปิดเผยของพระเจ้าในหนังสือเล่มนี้ และบรรดาผู้ที่ทำเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์

แม้ว่าคำเตือนใน

พระธรรมวิวรณ์บทที่ 22: 18-19 เจาะจงเฉพาะในพระธรรมวิวรณ์ หลักความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังนำไปใช้ได้กับคนใดก็ตาม ผู้ที่จงใจบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้า

เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1-2 “บัดนี้ โอคนอิสราเอลทั้งหลาย จงฟังกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งข้าพเจ้า สอนท่านทั้งหลาย จงประพฤติตามเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ และเข้าไปยึดครองแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ ของท่านทรงประทาน แก่ท่าน ท่านทั้งหลายอย่าเสริมเติมคำที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้ และอย่าตัดออก เพื่อท่านทั้ง หลายจะรักษา พระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน”

ที่นี่โมเสสได้มอบคำเตือนที่คล้ายกัน ที่ซึ่งท่านเตือนชาวอิสราเอลให้รับฟังและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า ไม่มีการเพิ่มเติมลงไปหรือการลบออกไปจากพระวจนะของพระองค์

สุภาษิต 30:5-6 “พระวจนะทุกคำของพระเจ้านั้นพิสูจน์เห็นจริงแล้ว พระองค์ทรงเป็นโล่แก่บรรดาผู้ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ อย่าเพิ่มอะไรเข้ากับพระวจนะของพระองค์ เกรงว่าพระองค์จะทรงขนาบเจ้า และเขาจะเห็นว่าเจ้าเป็นคนมุสา”

ข้อนี้บรรจุคำตักเตือนที่คล้ายกันแก่คนใดก็ตาม ผู้ที่จะเพิ่มเติมพระคำของพระเจ้า: เขาจะถูกตำหนิและพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนโกหก แม้ว่าคำเตือนในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 22: 18-19 เกี่ยวข้องกับพระธรรมวิวรณ์เป็นพิเศษ หลักความเชื่อต้องนำไปใช้กับพระคำของพระเจ้าทั้งหมด เราต้องระมัดระวังในการยึดถือพระคัมภีร์ด้วยความเอาใจใส่และความเคารพ เพื่อไม่บิดเบือนข้อพระธรรม
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำเตือนในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 22: 18-19 นำไปใช้กับพระคัมภีร์ทั้งเล่มหรือเพียงแค่พระธรรมวิวรณ์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries