settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือหลักศาสนาว่าด้วยการเข้าแทนที่ ?

คำตอบ


หลักศาสนาว่าด้วยการเข้าแทนที่ สอนตามปัจจัยพ้นฐานว่า คริสตจักรได้แทนที่อิสราเอลตามแผนการของพระเจ้า เหล่าสาวกที่ยึดหลักศาสนาว่าด้วยการเข้าแทนที่ เชื่อว่า ชาวยิวจะไม่ได้เป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรอีกต่อไป และพระเจ้า ไม่ได้ทรงมี แผนการพิเศษในอนาคต สำหรับชาติอิสราเอล

แนวคิดที่แตกต่างกันทั้งหมดเรองความสัมพันธ์ระหว่าง คริสตจักรและอิสราเอล สามารถแบ่งออกเป็นสองฝ่าย: ฝ่ายหนึ่งว่าคริสตจักรยังเป็นการต่อเนื่องกับอิสราเอล ( การเข้าแทนที่ / หลักศาสนาด้านพันธสัญญา) หรืออีกฝ่ายว่าเป็นคริสตจักรที่แตกต่างกัน และแยกจากชนชาติอิสราเอลชัดเจนเลย (ด้านการจัดสรรแบ่งปัน/ก่อนยุคพันปี) หลักศาสนาว่าด้วยการเข้าแทนที่ สอนว่าคริสตจักรเข้าแทนที่อิสราเอล และว่า สัญญามากมาย ที่มีต่ออิสราเอลในพระคัมภีร์สำเร็จผลแล้วในคริสตจักรของคริสเตียน ไม่ ใช่ในอิสราเอล ดังนั้น คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระพรและการฟื้นคืนใหม่ของ อิสราเอลที่ดินแดน แห่งพระสัญญาถูก "ทำให้เป็นเรื่องจิตวิญญาณหรือ กล่าวเชิงเปรียบเทียบ" ในพระสัญญาแห่งพระพรของพระเจ้าสำหรับคริสตจักร ปัญหาใหญ่เกิดขึ้นจากแนวความคิดนี้ เช่นการดำรงอยู่ต่อไปของชาวยิวตลอดหลายศตวรรษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ การรื้อฟื้นชาติอิสราเอลยุคปัจจุบัน ถ้าอิสราเอลได้รับการประณามจาก พระเจ้า. และไม่มีอนาคตสำหรับชนชาติยิว เราจะอธิบายปรากฎกาณ์อัศจรรย์ที่ชาวยิวรอดพ้นภัย 2000 ปีที่ผ่านมาได้อย่างไร ทั้งๆ ที่มี ความพยายามที่จะทำลายพวกเขา เราจะอธิบายเหตุผล และวิธีการที่ อิสราเอล กลับมาปรากฎ เป็นประเทศ ในศตวรรษที่ 20 หลังจากที่ไม่ได้เป็นประเทศนานตั้ง 1,900 ปีได้อย่างไร แนวคิดที่ว่าอิสราเอลและ คริสตจักรแตกต่างกัน สอนไว้ชัดเจนในพันธสัญญาใหม่

พูดตามหลักพระคัมภีร์ คริสตจักรแตกต่างกันสิ้นเชิง และแยกจากอิสราเอล และทั้งสอง นี้ต้องไม่เป็นที่เข้าใจสับสน หรือใช้สลับแทนกัน เรา ได้รับการสอน จาก พระคัมภีร์ว่า คริสตจักรคือสิ่งใหม่ทั้งสิ้นที่ทรงสร้าง ที่เกิดปรากฎขึ้นในวันเพนเทคอส และจะดำรงต่อไปจนกว่าถึงเวลาที่เราถูกรับกลับไปสวรรค์ เอเฟซัส1:9-11 “พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระคริสต์ ประสงค์ว่า เมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่ง ทั้งที่อยู่ในสวรรค์ และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์ ในพระองค์นั้น ตามพระดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่ง ตามที่ได้ทรงตริตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์” 1 เธสะโลนิกา 4:13-17 “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้า อย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวัง เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ และทรงคืนพระชนม์แล้ว โดยพระเยซูนั้น พระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้น มากับพระองค์ ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบ ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่” ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์”

คริสตจักรไม่เกี่ยวข้องกับ คำสาปแช่งและพระพรสำหรับ อิสราเอล พันธสัญญา. พระสัญญาและ ตักเตือนยังเป็นจริงใช้ได้กับอิสราเอลเท่านั้น อิสราเอล ได้ถูกแยกออกไปชั่วคราวตามแผนการณ์ของพระเจ้า ในอดีต 2000 ปี ของการแตกกระจัดกระจายไป หลังจากที่พระเจ้าจะทรงรับเรากลับไปสวรรค์ อิสราเอลเป็นเป้าหมายพวกแรก ตามแผนการณ์ของพระองค์ เหตุการณ์แรกในช่วงเวลานี้คือช่วงมหากลียุค (วิวรณ์ บทที่ 6-19) โลกจะถูกพิพากษาเพราะเหตุที่ปฏิเสธพระคริสต์ ในขณะที่ อิสราเอล เตรียมเข้าสู่การทดลอง จากความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ เพื่อรอรับการเสด็จกลับมาครั้ง ที่สองของ พระคริสต์ จากนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมายังแผ่นดินโลก ในตอนสิ้นยุคแห่งความทุกข์เวทนา อิสราเอลจะพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ พวกอิสราเอล ที่เหลือรอดชีวิตอยู่หลังผ่านพ้นยุคแห่งความทุกข์ทรมานก็จะรอดได้ และ พระเจ้าจะทรง สถาปนาอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้โดยมีกรุงเยรูซาเล็ม เป็นเมืองหลวง

พระคริสต์จะทรงปกครองในฐานะกษัตริย์ อิสราเอลจะเป็นประเทศชั้นนำ และผู้แทนต่างๆ จาก ทุกประเทศ จะมายังกรุงเยรูซาเล็ม ถวายพระเกียรติและยกย่องบูชาองค์กษัตริย์— คือพระเยซูคริสต์ คริสตจักรจะกลับมาพร้อมกับพระคริสต์ และจะปกครองร่วมกับ พระองค์เป็นเวลาพันปีจริง ทั้ง พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่ สนับสนุนความเข้าใจเรื่อง แผนการณ์ของพระเจ้า สำหรับอิสราเอล ยุคก่อนพันปี / ด้านการจัดสรรแบ่งปัน แม้ดังนั้น การสนับสนุน ที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับยุคก่อนพันปี พบได้ในคำสอน ที่ชัดเจน ใน วิวรณ์ 20:1-7 “แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลนั้น และถือโซ่ใหญ่ และท่านได้จับพญานาคซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ผู้ซึ่งเป็นพญามารและซาตานและมัดมันไว้พันปี แล้วทิ้งมันลงไปในบาดาลนั้น แล้วได้ลั่นกุญแจประทับตรา เพื่อไม่ให้มันล่อลวงบรรดาประชาชนได้อีกต่อไป จนครบกำหนดพันปีแล้วจึงจะต้องปล่อยมันออกไปชั่วขณะหนึ่ง ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้น เป็นผู้ที่จะพิพากษา และข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้า และผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมัน และไม่ได้ติดเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา คนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี นอกจากคนเหล่านี้คนอื่นๆ ที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนดพันปี นี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรก ผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้น แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ cและจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปี ครั้นพันปีล่วงไปแล้ว ก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้” ที่ตรงนี้ได้บอกถึงหกครั้งว่าอาณาจักร ของพระคริสต์ จะยืนยาว 1,000 ปี หลังจากยุคแห่งความยากลำบาก พระเจ้าจะเสด็จกลับมา และทรงสถาปนาอาณาจักร ของพระองค์กับประเทศอิสราเอล พระคริสต์จะทรงครอบครองทั่วทั้งโลก และอิสราเอล จะเป็นผู้นำของประเทศต่างๆ คริสตจักรจะได้ปกครองร่วมกับ พระองค์เป็นเวลาพันปีจริง คริสตจักรไม่ได้เข้าแทนที่ อิสราเอลตามแผนการของพระเจ้า

ในขณะที่ พระเจ้า อาจจะทรงมุ่งเน้นความสนใจเบื้องต้น ของพระองค์ไปที่ คริสตจักรโดยพระคุณที่ทรงแพร่ออกไป พระเจ้าก็ยังทรงไม่ลืม อิสราเอล และวันหนึ่ง จะทรงเรียกอิสราเอลกลับคืนประเทศ ภารกิจที่ทรง ตั้งพระทัยให้เป็นประเทศที่ได้ทรง เลือกสรร(โรม 11)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือหลักศาสนาว่าด้วยการเข้าแทนที่ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries