settings icon
share icon
คำถาม

การรับคริสตจักรขึ้นคืออะไร?

คำตอบ


คำว่า “การรับขึ้น” ไม่มีในพระคัมภีร์ แต่แนวความคิดเกี่ยวกับการรับขึ้นถูกสอนอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ การรับคริสตจักรขึ้นคือเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงรับผู้เชื่อทุกคนออกไปจากโลกเพื่อที่จะได้ทรงเทการพิพากษาอันชอบธรรมของพระองค์ลงมาเหนือโลกในระหว่างช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบาก การรับขึ้นได้ถูกพูดไว้ในเบื้องต้นในข้อพระคัมภีร์ 1 เธสะโลนิกา 4:13-18 และ 1 โครินธ์ 15:50-54 ข้อพระคัมภีร์ 1 เธสะโลนิกา 4:13-18 อธิบายว่าการรับขึ้นคือการที่พระเจ้าทรงทำให้ผู้เชื่อทุกคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมา, ทรงให้กายใหม่ที่เต็มไปด้วยพระสิริ, แล้วทรงพาพวกเขาออกไปจากโลกพร้อมกับผู้เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งจะได้รับกายใหม่ที่เต็มไปด้วยพระสิริเช่นกัน “ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1 เธสะโลนิกา 4:16-17)

ข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 15:50-54 เน้นที่การรับขึ้นที่เกิดขึ้นในชั่วพริบตา และที่กายใหม่ที่เต็มไปด้วยพระสิริที่เราจะได้รับ “ดูก่อนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อย แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่” (1 โครินธ์ 15:51-52) การรับขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยพระสิริที่เราควรจดจ่อรอคอย ในที่สุดเราจะเป็นอิสระจากความบาป เราจะได้อยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้าตลอดไป มีการถกเถียงกันมากเกินไปเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการรับขึ้น แต่นี่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อพูดถึงการรับขึ้น, พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรา “หนุนใจซึ่งกันและกันด้วยถ้อยคำซึ่งมาจากพระองค์” มากกว่า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การรับคริสตจักรขึ้นคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries