settings icon
share icon
คำถาม

จุดประสงค์ของการแต่งงาน

คำตอบ


คริสเตียนจำเป็นต้องแต่งงานหรือไม่ จุดประสงค์ของการแต่งงานคืออะไร พระคัมภีร์ได้บอกไว้หลายอย่างเกี่ยวกับประเด็นนี้ นับตั้งแต่การแต่งงานครั้งแรกระหว่างชายคนแรกและหญิงคนแรกจึงสันนิษฐานได้ว่าการแต่งงานเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคนส่วนใหญ่ ซึ่งมีการก่อตั้งขึ้นมาในยุคแห่งความไร้เดียงสาและดังนั้นจึงเป็นสถาบันที่บริสุทธิ์ เหตุผลแรกที่พระคัมภีร์ให้เกี่ยวกับการมีอยู่ของการแต่งงานนั้นโดยพื้นฐานก็คือ อาดัมเหงาและต้องการผู้ช่วย (ปฐมกาล 2:18) นี่คือจุดประสงค์หลักของการแต่งงานคือการสามัคคีธรรม ไมตรีจิต รวมถึงการช่วยเหลือ และการปลอบโยนซึ่งกันและกัน

จุดประสงค์หนึ่งของการแต่งงานคือการสร้างครัวเรือนที่มั่นคงซึ่งเด็กๆ สามารถเติบโตและเจริญรุ่งเรือง การแต่งงานที่ดีที่สุดคือระหว่างผู้เชื่อสองคน (2 โครินธ์ 6:14) ผู้ซึ่งสามารถให้กำเนิดลูกๆ ที่เดินในทางของพระเจ้าได้ (มาลาคี 2:13-15) ในพระธรรมมาลาคีพระเจ้าทรงตรัสกับชาวอิสราเอลว่าพระองค์จะไม่ยอมรับของถวายของเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาไม่สัตย์ซื่อต่อภรรยาของพวกเขาเมื่อพวกเขายังหนุ่ม สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงใส่ใจกับการคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของแต่งงานที่มากเพียงใด ไม่เพียงแค่นั้นแต่พระองค์ยังทรงตรัสกับพวกเขาว่าพระองค์ตามหา “ลูกๆ ที่เดินในทางของพระเจ้า” พระธรรมตอนนี้เป็นตอนที่ทำให้เกิดความสับสนและได้มีการตีความหมายว่า ก) ลูกๆ ที่เดินในทางของพระเจ้าคือจุดประสงค์ของการแต่งงาน ข) การแต่งงานที่ดีระหว่างคนสองคนซึ่งเดินในทางของพระเจ้าจะหมายถึงว่าลูกๆ ของพวกเขามีจะมีแนวโน้มที่จะเดินในทางของพระเจ้าเช่นเดียวกัน ค) พระเจ้าต้องการให้ชาวอิสราเอลสัตย์ซื่อต่อภรรยาของพวกเขาแทนที่จะละทิ้งพวกเธอเพื่อไปหาหญิงต่างชาติผู้ซึ่งจะให้กำเนิดลูกๆ ที่ไม่เดินในทางของพระเจ้าเนื่องจากการนับถือรูปเคารพของชนชาติเหล่านั้น ง) เพราะว่าพระเจ้าเองทรงตามหาลูกๆ ของพระองค์ (ผู้คน) เพื่อแสดงถึงทางของพระเจ้าโดยความเชื่อของพวกเขา ในการตีความใดๆ ก็ตามเหล่านี้ เราได้เห็นประเด็นหลักๆ ที่เหมือนกันคือลูกๆ ของผู้ที่สัตย์ซื่อก็มีแนวโน้มที่จะสัตย์ซื่อเช่นเดียวกัน

การแต่งงานไม่เพียงแต่สอนลูกๆ ในการเป็นคนที่สัตย์ซื่อและให้สภาพแวดล้อมที่มั่นคงซึ่งพวกเขาสามารถเรียนรู้และเติบโตได้ แต่สิ่งนี้ยังมีอิทธิพลด้านการชำระจากบาปสำหรับคู่สมรสทั้งสองเมื่อพวกเขายอมจำนนต่อกฎบัญญัติของพระเจ้า (พระธรรมเอเฟซัสบทที่ 5) ทุกๆ การแต่งงานมีช่วงเวลาที่ยากลำบากและมีแรงผลักดันที่ทำให้เกิดอุปสรรค เมื่อคนบาปสองคนพยายามสร้างชีวิตด้วยกัน พวกเขาต้องยอมจำนนต่อพระบัญชาของพระเจ้าเพื่อที่จะรักซึ่งกันและกันเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่เห็นแก่ตัว (1 ยอห์น 3:16) ความพยายามของเราที่จะเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าด้วยกำลังของเราเองนั้นก็มีแนวโน้มว่าจะจบลงด้วยความล้มเหลว แล้วความล้มเหลวนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้เชื่อตระหนักถึงการพึ่งพาพระเจ้าของเขามากยิ่งขึ้นและเปิดกว้างต่อพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวของเขาซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดผลลัพธ์คือการติดสนิทกับพระเจ้า และการติดสนิทกับพระเจ้าช่วยให้เราทำตามพระบัญชาของพระองค์ ฉะนั้นการแต่งงานนั้นมีประโยชน์มากสำหรับคนที่พยายามดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า มันช่วยในการขัดเกลาใจให้สะอาดจากความเห็นแก่ตัวและความไม่บริสุทธิ์อื่นๆ

การแต่งงานยังช่วยป้องกันแต่ละคนจากการทำผิดศีลธรรมทางเพศ (1 โครินธ์ 7:2) โลกที่เราอาศัยอยู่เต็มไปด้วยภาพทางเพศ การประชดประชัน และการล่อลวง แม้ว่าคนคนหนึ่งจะไม่ได้ดำเนินตามบาปทางเพศ แต่มันติดตามเขาและเธอ และเป็นสิ่งซึ่งยากที่จะหนีจากสิ่งนี้ได้ การแต่งงานทำให้เกิดสถานที่ปลอดภัยในการแสดงออกเรื่องเพศ โดยไม่เปิดตัวเองต่อความเสียหายทางอารมณ์ (และหลายๆ ครั้งทางร่างกาย) ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่แน่นอนและไม่ได้มีข้อตกลงร่วมกัน เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าพระเจ้าทรงสร้างการแต่งงานขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของเรา (สุภาษิต 18:22) เพื่อให้เรามีความสุข เพื่อเสริมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดีมากขึ้น และเพื่อสร้างความบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา

ท้ายที่สุดการแต่งงานเป็นภาพที่สวยงามระหว่างพระคริสต์และคริสตจักร การรวมตัวของผู้เชื่อที่ทำให้เกิดเป็นคริสตจักรนั้นโดยรวมกันแล้วเรียกว่าเจ้าสาวของพระคริสต์ ในฐานะที่เป็นเจ้าบ่าวพระเยซูทรงให้ชีวิตของพระองค์แก่เจ้าสาวของพระองค์คือ “เพื่อจะทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการชำระด้วยน้ำและพระวจนะ” (เอเฟซัส 5:25-26) และการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัวของพระองค์นั้นเป็นตัวอย่างให้แก่เหล่าสามี ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ คริสตจักรจะกลับมาพบกับเจ้าบ่าว “พิธีแต่งงาน” อย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นและด้วยพิธีนี้การกลับมารวมเป็นหนึ่งของพระคริสต์และเจ้าสาวของพระองค์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง (วิวรณ์ 19:7-9, 21:1-2)Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม จุดประสงค์ของการแต่งงาน
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries