settings icon
share icon
คำถาม

การทรงเลือกล่วงหน้าคืออะไร? การทรงเลือกล่วงหน้าถูกต้องตามพระคัมภีร์ไหม?

คำตอบ


หนังสือโรม 8:29-30 บอกเราว่า “เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย” หนังสือเอเฟซัส 1:5 และ 11 กล่าวว่า “พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ … ในพระองค์นั้น ตามพระดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่ง ตามที่ได้ทรงตริตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์” มีหลายคนที่คัดค้านเกี่ยวกับเรื่องการทรงเลือกล่วงหน้าอย่างรุนแรง แต่การทรงเลือกล่วงหน้าเป็นคำสอนในพระคัมภีร์ สิ่งสำคัญก็คือการเข้าใจว่าการทรงเลือกล่วงหน้านั้นพระคัมภีร์หมายความว่าอะไร

คำว่า “เลือกล่วงหน้า” ข้างต้นมาจากคำว่า “prooizo” ในภาษากรีก ซึ่งหมายความว่า “กำหนดล่วงหน้า” “บัญญัติ” “ตัดสินใจไว้แล้ว” ดังนั้นการทรงเลือกล่วงหน้า คือการกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น พระเจ้าทรงกำหนดอะไรไว้ล่วงหน้าหรือ? หนังสือโรม 8:29-30 บอกว่าพระเจ้าทรงตั้งคนบางคนไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์, ทรงเรียก, ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม, และทรงโปรดให้มีสง่าราศีด้วย จุดสำคัญคือ พระเจ้าทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคนบางคนจะได้รับความรอด มีข้อพระคัมภีร์มากมายที่บอกว่าผู้เชื่อในพระคริสต์คือผู้ที่ถูกเลือก (มัทธิว 24:22, 31; มาระโก 13:20, 27; โรม 8:33; 9:11; 11:5-7,28; เอเฟซัส 1:11; โคโลสี 3:12; 1 เธสะโลนิกา 1:4; 1 ทิโมธี 5:21; 2 ทิโมธี 2:10; ทิตัส 1:1; 1 เปโตร 1:1-2; 2:9; 2 เปโตร1:10) การทรงเลือกล่วงหน้าเป็นคำสอนในพระคัมภีร์ที่ว่าพระเจ้า – ในความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระองค์ - ทรงเลือกคนบางคนไว้ล่วงหน้าให้ได้รับความรอด

ข้อโต้แย้งที่เป็นที่รู้กันดีเกี่ยวกับเรื่องการทรงเลือกล่วงหน้าคือมันไม่ยุติธรรม ทำไมพระเจ้าทรงต้องเลือกคนบางคนและไม่เลือกคนบางคนด้วย? แต่เรื่องสำคัญที่เราจะต้องจำไว้คือ ไม่มีใครสมควรที่จะได้รับความรอดเลยสักคนเดียว เราทุกคนทำบาป (โรม 3:23) และสมควรที่จะได้รับโทษนิรันดร์ (โรม 6:23) ดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมจะอนุญาตให้พวกเราทุกคนตกอยู่ในบึงไฟนรกชั่วนิรันดร์ แต่พระเจ้าทรงเลือกที่จะช่วยให้พวกเราบางคนรอด นี่ไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงไม่ยุติธรรมกับคนที่ไม่ได้รับเลือก แต่เพราะพวกเขาสมควรจะได้รับสิ่งนั้นอยู่แล้ว การที่พระเจ้าทรงเลือกให้พระคุณแก่คนบางคนไม่ใช่เรื่องไม่ยุติธรรม ไม่มีใครสมควรที่จะได้รับอะไรจากพระเจ้า – ดังนั้นไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้หากเขาไม่ได้รับอะไรจากพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่นหากมีคนอยู่ 20 คน แต่ข้าพเจ้าเลือกที่จะแจกเงินให้กับคนเพียง 5 คนเท่านั้น หากเป็นเช่นนั้นคนอีก 15 คนจะโกรธไหม? คงโกรธ แต่พวกเขามีสิทธิโกรธไหม? ไม่มี ทำไมจึงไม่มี? เพราะข้าพเจ้าไม่ได้เป็นหนี้คนเหล่านั้น ข้าพเจ้าเพียงแต่เลือกที่จะเมตตาคนบางคนเท่านั้น

หากพระเจ้าทรงเลือกว่าจะให้ใครได้รับความรอด มันจะไม่เป็นการทำให้คุณค่าของเสรีภาพในการเลือกและเชื่อพระคริสต์ของเราน้อยลงไปหรือ? พระคัมภีร์บอกว่าเรามีอิสระในการเลือก - ทั้งหมดที่เราจะต้องทำคือเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น แล้วเราก็จะรอด (ยอห์น 3:16; โรม 10:9-10) พระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าพระเจ้าทรงปฏิเสธผู้ที่เชื่อในพระองค์ หรือไล่คนที่อยากติดตามพระองค์ไปเสีย (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29) อย่างไรก็ตาม, ในความล้ำลึกของพระเจ้า, การทรงเลือกล่วงหน้าทำงานคู่ไปกับการดึงดูดมนุษย์ให้เข้าหาพระองค์ (ยอห์น 6:44) และการเชื่อในความรอดของเขา (โรม 1:16) พระเจ้าทรงเลือกล่วงหน้าว่าจะให้ใครได้รับความรอด และเราจะต้องเลือกพระคริสต์เพื่อที่จะได้รับความรอด ความจริงทั้งคู่ถูกต้องพอกัน โรม 11:33 กล่าวว่า “โอ พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใด คำตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะหยั่งรู้ได้ และทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การทรงเลือกล่วงหน้าคืออะไร? การทรงเลือกล่วงหน้าถูกต้องตามพระคัมภีร์ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries