settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับการความสงบในใจ

คำตอบ


คนส่วนใหญ่จะนิยาม “จิตใจที่สงบ” ว่าเป็นการปราศจากความเครียดหรือความวิตกกังวลทางจิตใจ เพียงครั้งเดียวที่พบบางสิ่งซึ่งคล้ายกับ “จิตใจที่สงบ” ในพระคัมภีร์คือใน 2 โครินธ์ 2:13 เมื่อเปาโลบอกว่าเค้าไม่พบ “สันติสุขในใจ” เพราะว่าเขาไม่พบทิตัสในเมืองโตรอัส คำแปลตามตัวอักษรของวลีนี้คือ “การพักผ่อนของจิตวิญญาณ”

พระคัมภีร์ใช้คำว่าสันติสุขในหลายๆ แบบ สันติสุขบางครั้งก็อ้างอิงถึงลักษณะของความสัมพันธ์ฉันเพื่อนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ สันติสุขระหว่างพระเจ้าที่บริสุทธิ์กับมนุษย์ที่เป็นคนบาป การมีผลกระทบมาจากการสิ้นพระชนม์อย่างเสียสละของพระคริสต์คือ “โดยทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์” (โคโลสี 1:20) นอกจากนี้ในฐานะปุโรหิตสูงสุดนั้นองค์พระเยซูคริสต์ทรงรักษาสถานะของความสัมพันธ์ฉันเพื่อนในนามของทุกคนเพื่อ “มาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เสมอเพื่อที่จะทูลวิงวอนเพื่อเขาทั้งหลาย” (ฮีบรู 7:25) ลักษณะของความสัมพันธ์ฉันเพื่อนนี้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับสันติสุขในแบบที่สองซึ่งบางครั้งหมายถึงความสงบของจิตใจ เฉพาะเมื่อ “เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” (โรม 5:1) เท่านั้นที่เราจะได้สัมผัสกับกับจิตใจที่สงบอย่างแท้จริงซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผลของพระองค์ที่สำแดงอยู่ในตัวเรา (กาลาเทีย 5:22-23)

พระธรรมอิสยาห์ 26:3 บอกเราว่าพระเจ้าจะรักษาเราไว้ใน “ความสงบที่สมบูรณ์” ถ้าจิตใจของเรา “จดจ่อ” อยู่ที่พระองค์ โดยหมายความว่าจิตใจของเราพึ่งพิงพระองค์ มีศูนย์กลางเป็นพระองค์ และไว้วางใจในพระองค์ ความสงบของจิตใจที่ “สมบูรณ์แบบ” หรือไม่สมบูรณ์แบบนั้นขึ้นอยู่กับระดับที่ “จิตใจจดจ่ออยู่” ที่พระเจ้ามากกว่าตัวเราเองหรือที่ปัญหาของเรา เราได้รับประสบการณ์ในสันติสุขเมื่อเราเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับความใกล้ชิดของพระเจ้าในสดุดี 139:1-12 และเกี่ยวกับความดีและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ พระเมตตาและความรักของพระองค์ที่มีต่อลูกๆ ของพระองค์ รวมถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดอย่างสมบูรณ์ของพระองค์เหนือทุกสถานการณ์ของชีวิต แต่เราไม่สามารถไว้วางใจใครก็ตามที่เราไม่รู้จัก ดังนั้นจึงสำคัญมากที่เราจะต้องรู้จักองค์สันติสุขอย่างสนิทสนมซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์

สันติสุขนั้นเกิดขึ้นจากการอธิษฐาน “อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:6-7)

ความคิดและจิตใจที่สงบเป็นผลมาจากการยอมรับว่าพระบิดาผู้ทรงรอบรู้และเปี่ยมด้วยความรักมีพระประสงค์สำหรับการทดสอบของเรา “เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28)

พระเจ้าสามารถนำมาซึ่งสิ่งดีๆ มากมาย รวมถึงสันติสุขจากความทุกข์ที่เราประสบ แม้กระทั่งการลงวินัยและการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะ “ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรม” ในชีวิตของเรา (ฮีบรู 12:11) มันเปิดโอกาสใหม่ในการ “หวังในพระเจ้า” และท้ายที่สุดก็ “สรรเสริญพระองค์” (สดุดี 43:5) มันช่วยเราให้ “ปลอบประโลมใจ” ผู้อื่นเมื่อประสบกับการทดลองที่คล้ายๆ กัน (2 โครินธ์ 1:4) และมัน “จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันดร์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบ” (2 โครินธ์ 4:17)

จิตใจที่สงบและความสงบของจิตวิญญาณที่มาด้วยกันจะพบได้ก็ต่อเมื่อเรามีสันติสุขที่แท้จริงกับพระเจ้าผ่านการเสียสละของพระคริสต์บนไม้กางเขนเพื่อชำระบาปของพวกเรา ผู้ที่พยายามหาสันติสุขในการติดตามทางของโลกจะพบว่าตัวเองถูกหลอกลวงอย่างน่าเศร้า แต่ว่าสำหรับคริสเตียนนั้นใจที่สงบพบได้มาผ่านทางการรู้จักอย่างใกล้ชิดและการเชื่อวางใจอย่างสมบูรณ์ในพระเจ้าผู้ซึ่งทำ “ทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:19)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับการความสงบในใจ
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries