settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความอดทน?

คำตอบ


เมื่อทุกอย่างกำลังไปได้ดีในชีวิตของเรา เป็นการง่ายที่จะสำแดงความอดทน บททดสอบที่แท้จริงของความอดทนมาถึงเมื่อเราถูกละเมิดสิทธิ --เมื่อรถคันอื่นวิ่งตัดให้เราหยุดการจราจรบนถนน เมื่อเราได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เมื่อเพื่อนร่วมงานของเราดูถูกเยาะเย้ยความเชื่อของเราอีกครั้ง บางคนคิดว่าพวกเขามีสิทธิที่จะอารมณ์เสียเวลาเผชิญการกวนประสาทและการทดลอง ความไม่อดทนคล้ายกับความโกรธที่น่านับถือ อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ยกย่องความอดทนว่าเป็นผลของพระวิญญาณ ซึ่งควรจะเกิดผลในสาวกของพระเยซูคริสต์ทุกคน

กาลาเทีย 5:22-23 “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย”

1 เธสะโลนิกา 5:14 “และพี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง”

ความอดทนสำแดงความเชื่อของเราในเวลาของพระเจ้า ความมีฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นและความรัก แม้ว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าความอดทนเป็นการรอคอยไปเรื่อย ๆ หรือความอดทนแบบอ่อนโยน คำภาษากรีกส่วนใหญ่แปล "ความอดทนอดกลั้น" ในพันธสัญญาใหม่เป็นคำพูดที่เอาจริงเอาจังมุ่งมั่น

ฮีบรู 12:1 “เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา”

คนวิ่งแข่งโดยทนรอไปเฉยๆ เพื่อค่อยๆ เสียบช้าๆ หรือค่อย ๆ ทนคนขี้โกงอย่างสุภาพหรือ ไม่ใช่แน่นอน! คำที่แปล "ความอดทนอดกลั้น" ในข้อนี้หมายถึง "ความอดทนนาน" คริสเตียนวิ่งแข่งขันอย่างอดทนอดกลั้นโดยเพียรพยายามผ่านความยากลำบาก ในพระคัมภีร์ ความอดทนอดกลั้น คือความอดทนเพียรพยายามไปสู่เป้าหมาย อดทนต่อการทดลอง หรือรออย่างมีความหวังเพื่อให้พระสัญญาสำเร็จครบถ้วน ความอดทนอดกลั้นไม่ได้พัฒนาแค่ชั่วข้ามคืน ฤทธิ์อำนาจและความดีงามของพระเจ้ามีความสำคัญต่อการพัฒนาความอดทน

โคโลสี 1:11 “ขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุด และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี” นี้จะบอกเราว่าเรามีความเข้มแข็งโดยพระองค์ต่อ "ความอดทนนานและความอดทนอดกลั้น"

ยากอบ 1:3-4 “เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง และจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย”

นี้ช่วยส่งเสริมให้เรารู้ว่าการทดลองเป็นวิธีของพระองค์ที่ช่วยให้เราอดทนอดกลั้นครบบริบูรณ์ ความอดทนของเราได้พัฒนาต่อไปและเข้มแข็งขึ้น ด้วยการพักสงบในพระทัยที่สมบูรณ์และในเวลาของพระเจ้า และแม้ในยามเผชิญคนชั่วที่ "ประสบความสำเร็จในทางของเขา เมื่อพวกเขาดำเนินแผนการอันชั่วร้าย"

บทเพลงสดุดี 37:7 “จงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่ อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุ ผู้ที่เจริญตามทางของเขา หรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตามอุบายชั่ว”

ความอดทนของเราได้รับบำเหน็จในวันสุดท้าย "เพราะการเสด็จมาของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว"

ยากอบ 5:7-8 “เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา จงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน เพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู ท่านทั้งหลายก็จงอดทนเช่นนั้นเหมือนกัน จงตั้งอกตั้งใจให้ดี เพราะใกล้จะถึงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาแล้ว”

บทเพลงคร่ำครวญ 3:25 “พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่ และทรงดีต่อคนที่แสวงพระองค์”

ที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตัวอย่างมากมายของผู้ที่มีความอดทนที่โดดเด่นของพวกเขาเดินกับพระเจ้า

ยากอบ 5:10-11 “พี่น้องทั้งหลาย จงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และการอดทนของผู้เผยพระวจนะ ผู้ได้กล่าวความในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงดู เราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุข ท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบ และได้เห็นแล้ ว่าในที่สุดปลายนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาสักเท่าใด นอกจากนี้พระองค์ยังทรงกล่าวถึงโยบที่มีความอดทนอดกลั้นมาก ได้รับบำเหน็จโดยสิ่งที่ "พระเจ้าได้ทรงทำให้เปลี่ยนไป" อับราฮัมก็เช่นกันได้รอคอยอย่างอดทนอดกลั้นมากและ "ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้"

ฮีบรู 6:15 “เช่นนั้นแหละ เมื่ออับราฮัมได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้ว ท่านก็ได้รับพระพรตามพระสัญญานั้น"

พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างของเราในทุกสิ่ง และยังทรงสำแดงให้เห็นความอดทนอดกลั้นอย่างหนัก

ฮีบรู 12:2. “หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า

เราจะแสดงความอดทนอดกลั้นตามลักษณะนิสัยของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร อันดับแรก เราขอบคุณพระเจ้า เริ่มแรกคนมักมีปฏิกิริยาว่า "ทำไมต้องเป็นฉัน?" แต่พระคัมภีร์กล่าวว่าจงชื่นชมยินดีในพระประสงค์ของพระเจ้า

ฟีลิปปี 4:4 “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด”

1เปโตร 1:6 “ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆ”

ประการที่สอง เราแสวงหาพระประสงค์ของพระองค์ บางครั้งพระเจ้าทรงทำให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพื่อให้เราสามารถเป็นพยานผู้อื่นได้ บางครั้ง พระองค์อาจทรงอนุญาตให้การทดลองเป็นการชำระล้างนิสัยบาปของเรา จำได้ว่าพระประสงค์ของพระองค์ คือเพื่อเราจะได้เจริญเติบโตขึ้น และพระสิริของพระองค์จะช่วยให้เราผ่านการทดลอง

ประการที่สาม เราจดจำพระสัญญาของพระองค์

โรม 8:28 “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

"ทุกสิ่ง" รวมถึงสิ่งต่างๆ ทดสอบความอดทนอดกลั้นของเรา คราวหน้า หากคุณอยู่ในเวลาที่การจราจรติดขัด เพื่อนหักหลัง หรือถูกล้อเลียนเพราะคำพยานของคุณ คุณจะตอบสนองอย่างไร? การตอบสนองตามปกติคือไม่มีความอดทน ซึ่งนำไปสู่ความเครียด ความโกรธและความยุ่งยากใจ สรรเสริญพระเจ้า ในฐานะที่เป็นคริสเตียน เราจะไม่ตกเป็นทาสของ "การตอบสนองตามปกติ" เพราะเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วในองค์พระคริสต์

2โครินธ์ 5:17 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

แต่เรามีกำลังโดยพระเจ้าที่จะตอบสนองด้วยความอดทนอดกลั้น และความไว้วางใจทั้งสิ้นในฤทธิ์อำนาจของพระบิดาและพระประสงค์ โรม 2:7 “สำหรับคนที่พากเพียรทำความดี แสวงหาศักดิ์ศรี เกียรติ และความเป็นอมตะนั้น พระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับความอดทน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries