settings icon
share icon
คำถาม

บุตรทั้งหลายถูกลงโทษเพราะบาปของพ่อแม่พวกเขาหรือ?

คำตอบ


บุตรทั้งหลายไม่ถูกลงโทษเพราะความบาปทั้งหลายที่พ่อแม่พวกเขาได้กระทำ และพ่อแม่ไม่ถูกลงโทษเพราะความบาปของบุตรของเขา เราแต่ละคนรับผิดชองต่อบาปของตนเอง

เอเสเคียล18:20 “ชีวิตที่กระทำบาปจะต้องตาย บุตรไม่ต้องรับโทษความชั่วของบิดา บิดาก็ไม่ต้องรับโทษความชั่วของบุตร คนชอบธรรมจะรับกรรมชอบของตัว และคนอธรรมจะรับกรรมชั่วของตน”

ข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นว่าการลงโทษเพราะความบาปของคนใดเกิดจากคนๆ นั้นเอง

มีข้อพระคัมภีร์ที่นำให้บางคนเชื่อพระคัมภีร์ที่สอนเรื่องการลงโทษที่ผ่านทางพงศ์พันธุ์เพราะบาป แต่การตีความหมายเช่นนี้ไม่ถูกต้อง

อพยพ 20:5 “อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูป เหล่านั้น เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชัง เราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน”

ข้อพระคัมภีร์นี้ไม่พูดถึงการลงโทษมากนัก แต่พูดถึงผลต่อเนื่องที่ตามมา คือกล่าวว่าผลต่อเนื่องจากความบาปของคนสามารถรู้สึกได้ในพงศ์พันธุ์รุ่นต่อไป พระเจ้าทรงสอนชาวอิสราเอลว่าบุตรทั้งหลายของพวกเขาจะรู้สึกถึงผลกระทบของพงศ์พันธุ์รุ่นพ่อแม่เป็นผลที่ตามมาโดยธรรมชาติของความไม่เชื่อฟังและการเกลียดชังพระเจ้า บุตรหลานที่เติบโตขึ้นในสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นย่อมจะไหว้รูปเคารพเช่นเดียวกัน แล้วตกอยู่ในวิถีชีวิตที่ไม่เชื่อฟังที่ก่อรากมานั้น ผลกระทบของคนรุ่นที่ไม่เชื่อฟังคือปลูกฝังรากเหง้าความชั่วลึกมากจนทำให้คนรุ่นอื่นๆ ต้องหันหลังกลับ พระเจ้าไม่ทรงนับว่าเราชอบธรรมเพราะบาปของพ่อแม่ของเรา

แต่บางครั้งเราต้องทนทุกข์รับผลจากบาปของพ่อแม่ของเราที่ได้กระทำ ดังที่พระธรรมอพยพ20:5 กล่าว

เอเสเคียล18:20 “ท่านจงสั่งสอนเขาให้รู้กฎเกณฑ์ และข้อตัดสินและแสดงให้เขารู้จักทางที่เขาต้องดำเนิน ชีวิตและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ”

เราแต่ละคนรับผิดชอบความบาปของตนเอง และเราต้องแบกรับการลงโทษแทนพวกเขา เราไม่สามารถให้ผู้อื่นมาร่วมรับบาปผิดของเรา คนอื่นไม่สามารถรับผิดชอบแทนเราได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นข้อบังคับนี้ และนั่นคือข้อยกเว้นสำหรับมนุษยชาติ บุคคลหนึ่งได้แบกรับความผิดของผู้อื่น และจ่ายชดใช้ค่าลงโทษแทนพวกเขา ดังนั้นคนบาปทั้งหลายจึงกลายเป็นคนชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ และบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระเจ้า บุคคลนั้นคือพระเยซูคริสต์เจ้า พระเจ้าทรงส่งพระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อรับความผิดบาปของเราเป็นการสับเปลี่ยนกันอย่างสมบูรณ์

2โครินธ์ 5:21 “ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

พระเยซูคริสต์ทรงแบกรับการลงโทษแทนเหล่าคนทั้งหลายที่เข้ามาเชื่อในพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บุตรทั้งหลายถูกลงโทษเพราะบาปของพ่อแม่พวกเขาหรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries