settings icon
share icon
คำถาม

บาปดั้งเดิมคืออะไร?

คำตอบ


คำว่า “บาปดั้งเดิม” เกี่ยวกับความไม่เชื่อฟังของอาดัมที่กินผลไม้จากต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วและผลกระทบตกมาถึงมนุษยชาติทั้งหลาย บาปดั้งเดิมสามารถให้คำจำกัดความว่า “ บาปนั้นและความผิดที่เรามีอยู่ในสายพระเนตรพระเจ้าอันเป็นผลโดยตรงมาจากความบาปของอาดัมในสวนเอเดน” คำสอนเรื่องบาปดั้งเดิมเน้นเฉพาะที่ผลกระทบของมันต่อธรรมชาติของเรา และการที่เรายืนต่อพระพักตร์พระเจ้า แม้ก่อนที่เราจะโตพอจะกระทำบาปโดยมีเจตนา มีมุมมองหลักใหญ่ 3 ประการเกี่ยวกับผลกระทบนั้น

Pelagianism มมองที่กล่าวว่าความบาปของอาดัมไม่ส่งผลกระทบต่อวิญญาณของลูกหลานที่สืบสายมานอกเหนือจากความบาปของเขาเองที่มีอิทธิพลต่อบรรดาผู้ที่กระทำบาปตามอย่างเขา คำสอนนี้ตรงกันข้ามกับเนื้อหาพระคัมภีร์หลายตอนที่กล่าวว่าคนเป็นทาสบาปอย่างสิ้นหวัง(ออกจากการที่พระเจ้าทรงเข้ามาเกี่ยวข้อง) และว่าการประพฤติดีของเขาได้ “ตายแล้ว” หรือไร้ค่าในการทำดีเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า

เอเฟซัส 2:1-2 “ท่านตายแล้วโดยการละเมิด และการบาป ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก ตามเจ้าแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง”

มัทธิว 15:18-19 “แต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ สิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทิน ความคิดชั่วร้าย การฆ่าคน การผิดผัวผิดเมีย การล่วงประเวณี การลักขโมย การเป็นพยานเท็จ การใส่ร้าย ก็ออกมาจากใจ”

โรม 7:23 “แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้า ซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจ ของข้าพเจ้า และชักนำให้ข้าพเจ้าอยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาป ซึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้า” . ฮีบรู 6:1 “เหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนา ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ไม่วางรากฐานซ้ำอีก คือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย เรื่องความเชื่อในพระเจ้า” ฮีบรู 9:14 “พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้า โดยพระวิญญาณนิรันดร์ ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิ ก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่า นั้นสักเพียงใด เพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย หันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”

ลัทธิอาร์เมเนีย: ชาวอาร์เมเนียเชื่อว่าความบาปของอาดัมส่งผลต่อมวลมนุษยชาติ สืบสายนิสัยชอบกระทำบาป โดยทั่วไปหมายถึงการมี “ธรรมชาติบาป” ธรรมชาติบาปนี้เป็นเหตุให้เราทำบาปแบบเดียวกับที่ธรรมชาติของแมวทำให้มันร้องเมี้ยว ๆ –มันเป็นไปตามธรรมชาติ ตามอย่างมุมมองนี้ มนุษย์ไม่สามารถหยุดทำบาปได้ด้วยตนเอง นั่นคือเหตุผลที่ว่าพระเจ้าทรงประทานพระคุณกว้างใหญ่แก่ทุกคนให้สามารถหยุดทำบาปได้ ในลัทธิอาร์เมเนีย พระคุณนี้เรียกว่าพระคุณที่มาก่อนการกลับใจรับความรอด ตามมุมมองแบบนี้ เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความบาปของอาดัม แค่รับผิดชอบของตัวเอง คำสอนนี้ตรงข้ามกับความจริงที่ว่าทุกคนต้องรับโทษจากความบาป แม้ว่าอาจจะไม่ได้ทำบาปในแบบเดียวกับอาดัม

1โครินธ์ 15:22 “เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้น”

โรม 5:12-18 “เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป ความจริงบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีธรรมบัญญัติ แต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาป อย่างไรก็ตาม ความตายก็ได้ครอบงำตลอดมา ตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสส แม้คนที่มิได้ทำบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัม ผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลัง แต่ของประทานแห่งพระคุณนั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้นไม่ เพราะว่าถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนๆเดียว มากยิ่งกว่านั้น พระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณของพระองค์ผู้เดียวนั้น คือพระเยซูคริสต์ ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมาก และของประทานนั้นก็ไม่เหมือนกับผล ซึ่งเกิดจากบาปของคนนั้นคนเดียว เพราะว่าการพิพากษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดเพียงครั้งเดียวนั้น ได้นำไปสู่การลงโทษ แต่ของประทานจากพระเจ้าภายหลังการละเมิดหลายครั้งนั้น นำไปสู่ความชอบธรรม เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์ ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษได้มาถึงคนทั้งปวง เพราะการละเมิดครั้งเดียวฉันใด การกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว ก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนฉันนั้น”

ในพระคัมภีร์เราไม่พบคำสอนเรื่องพระคุณที่มาก่อนการบังเกิดใหม่รับความรอดเลย

ลัทธิคาลวิน: คำสอนของคาลวินกล่าวว่าความบาปของอาดัมได้ส่งผลกระทบ ไม่เพียงเฉพาะในธรรมชาติบาปภายในเราเท่านั้น แต่ในความผิดที่เกิดในเราต่อพระพักตร์พระเจ้าซึ่งเราสมควรได้รับโทษ เราถือกำเนิดในครรภ์ได้รับบาปดั้งเดิมมาแล้ว

เพลงสดุดี 51:5 ดูเถิด ข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาป

นี่ส่งผลให้เรารับเอาธรรมชาติบาปที่ชั่วร้ายมา

เยเรมีย์ 17:9 “จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่า”

ไม่เพียงพบว่าอาดัมผิดบาปเพราะเขาได้ทำบาป แต่ความผิดของเขาและการรับโทษ(ความตาย) ตกมาถึงพวกเราเช่นกัน

โรม 5:12, 19 “เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นคนบาป เพราะคนคนเดียวที่มิได้เชื่อฟังฉันใด คนเป็นอันมากก็เป็นคนชอบธรรม เพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังฉันนั้น”

มีมุมมองสองแบบที่เป็นเหตุผลว่าพระเจ้าควรทอดพระเนตดูความผิดของอาดัมอย่างความผิดของพวกเราด้วย มุมมองแรกคือมองว่าชาติพันธุ์มนุษย์สืบจากเมล็ดพันธุ์ของอาดัม ด้วยเหตุนี้เมื่ออาดัมกระทำผิด เราก็ทำผิดไปด้วย มุมมองนี้คล้ายคำสอนตามหลักพระคัมภีร์ที่ว่าเลวี (ลูกหลานของอับราฮัม) ถวายทศางศ์แด่เมลคีเซเดคทางอับราฮัม

ปฐมกาล 14:20 “สาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ทรงมอบศัตรูทั้งหลายไว้ในเงื้อมมือของท่าน” อับรามก็ยกหนึ่งในสิบจากข้าวของนั้นถวายแก่กษัตริย์เมลคีเซเคด”

ฮีบรู 7:4-9 “จงคิดดูเถิดท่านผู้นี้ยิ่งใหญ่เพียงไร ที่อับราฮัมผู้เป็นพ่อหมู่ของเรานั้น ยังได้ชักหนึ่งในสิบแห่งของริบนั้นมาถวายแก่ท่าน และบรรดาเชื้อสายของเลวีซึ่งได้รับตำแหน่งปุโรหิตนั้น ถึงแม้ว่าท่านเหล่านั้นสืบเชื้อสายจากอับราฮัม ก็ยังมีพระบัญญัติสั่งให้รับทศางค์จากบรรดาประชาชน คือจากพวกพี่น้องของตน แต่เมลคีเซเดคผู้นี้ไม่ใช่เชื้อสายพวกเขา แต่ก็ยังได้รับทศางค์จากอับราฮัม และได้อวยพรให้อับราฮัม ผู้ที่ได้รับพระสัญญาจากพระเจ้า สิ่งที่ค้านไม่ได้ คือผู้น้อยเป็นผู้รับพรและผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พร อีกประการหนึ่ง ในกรณีของปุโรหิตเผ่าเลวีนั้น มนุษย์ที่ต้องตายเป็นผู้รับทศางค์ แต่ในกรณีของเมลคีเซเดคผู้ที่รับทศางค์นั้น มีหลักฐานในพระคัมภีร์ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่า เลวีผู้ที่รับทศางค์นั้นก็ได้ถวายทศางค์แก่เมลคีเซเดคทางอับราฮัม”

ถึงแม้ว่าเลวีไม่ได้เกิดมาจนกระทั่งหลายปีต่อมา มุมมองหลักคือว่าอาดัมรับใช้โดยเป็นตัวแทนของเรา และดังนั้น เมื่อเขากระทำบาปเราก็เหมือนกับได้ทำบาปเช่นกัน

มุมมองของลัทธิคาลวินเห็นว่าคนไม่สามารถเอาชนะความบาปที่แยกจากฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฤทธิ์อำนาจที่มีในบุคคลนั้นเมื่อเขาพึ่งพาในองค์พระคริสต์และการทรงชำระล้างบาปแทนเราบนไม้กางเขน มุมมองลัทธิคาลวินเห็นว่าบาปดั้งเดิมสอดคล้องตามหลักคำสอนในพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงรับผิดชอบแทนความบาปที่เราไม่ได้ทำด้วยตนเองได้อย่างไร มีการตีความหมายที่น่ามีเหตุผลว่าเรามารับผิดชอบต่อบาปดั้งเดิมเมื่อเราเลือกที่จะยอมรับธรรมชาติบาปของเรา และประพฤติตามนั้น มาถึงจุดหนึ่งในชีวิตของเรา เมื่อเราทราบถึงความผิดบาปภายในเราเอง ที่จุดนั้นเราควรปฏิเสธธรรมชาติบาปและสารภาพผิด แทนที่เช่นนั้น เราทุกคนยอมรับธรรมชาติบาปนั้น ผลก็คือกล่าวว่านั่นก็ดีอยู่แล้ว ในการยอมรับว่าความผิดบาปของเรานั้น เรากำลังแสดงการเห็นด้วยกับการกระทำของอาดัมและเอวาในสวนเอเดน ดังนั้น เรามีความผิดเพราะบาปนั้นโดยที่ตามความเป็นจริงเราไม่ได้กระทำเลย

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บาปดั้งเดิมคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries